ˆ

Co i jak załatwić - lista spraw

Lista informacji

Dofinansowanie kosztów kształcenia pracownika młodocianego

Sekretarz Gminy

OB.01 Uzyskanie pierwszego dowodu osobistego

Wydział Spraw Obywatelskich

OB.02 Zgłoszenie wyjazdu za granicę na okres ponad 3. miesięcy

Wydział Spraw Obywatelskich

OB.03 Wymeldowanie z pobytu stałego.

Wydział Spraw Obywatelskich

OB.04 Wymiana dowodu osobistego, uzyskanie dowodu osobistego w miejsce utraconego.

Wydział Spraw Obywatelskich

OB.05 Zameldowanie na pobyt czasowy do 3. miesięcy obywatela Polski lub cudzoziemca..

Wydział Spraw Obywatelskich

OB.06 Zameldowanie na pobyt czasowy ponad 3 miesiące

Wydział Spraw Obywatelskich

OB.07 Zameldowanie na pobyt stały.

Wydział Spraw Obywatelskich

OB.08 Uzyskanie zaświadczenia ze zbiorów meldunkowych i dokumentacji dowodów osobistych.

Wydział Spraw Obywatelskich

OB.09 Udostępnienie danych ze zbiorów meldunkowych

Wydział Spraw Obywatelskich

OB.10 Wymeldowanie administracyjne

Wydział Spraw Obywatelskich

Oświadczenie dotyczące wartości sprzedaży napojów alkoholowych

Samodzielne stanowisko do spraw ewidencji działalności gospodarczej

Podatek leśny - osoba prawna

Wymiar podatków i opłat lokalnych

Podatek od nieruchomości - osoba prawna

Wymiar podatków i opłat lokalnych

Podatek od środków transportowych wnioski w sprawach ulg ( umorzeń, odroczeń, rozłożeń na raty)

Wymiar podatków i opłat lokalnych

Podatek rolny - osoba prawna

Wymiar podatków i opłat lokalnych

Potwierdzenie własnoręczności podpisu

Sekretarz Gminy

Przeprowadzenie postępowań egzaminacyjnych dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego

Sekretarz Gminy

RL.01 Dokonanie geodezyjnego podziału nieruchomości

Samodzielne stanowisko do spraw rolnictwa i obrotu mieniem komunalnym

RL.02 Dokonywanie zmiany , darowizny nieruchomości

Samodzielne stanowisko do spraw rolnictwa i obrotu mieniem komunalnym

RL.03 Zbywanie nieruchomości na poprawienie warunków zagospodarowania przyległych nieruchomości

Samodzielne stanowisko do spraw rolnictwa i obrotu mieniem komunalnym

RL.04 Sprzedaż lub oddanie w użytkowanie wieczyste nieruchomości w drodze bezprzetargowej

Samodzielne stanowisko do spraw rolnictwa i obrotu mieniem komunalnym

RL.05 Sprzedaż nieruchomości na rzecz użytkownika wieczystego

Samodzielne stanowisko do spraw rolnictwa i obrotu mieniem komunalnym

RL.06 Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własność nieruchomości

Samodzielne stanowisko do spraw rolnictwa i obrotu mieniem komunalnym

RL.07 Użyczenie nieruchomości

Samodzielne stanowisko do spraw rolnictwa i obrotu mieniem komunalnym

RL.08 Oddawanie nieruchomości w trwały zarząd

Samodzielne stanowisko do spraw rolnictwa i obrotu mieniem komunalnym

RL.09 Przekazywanie nieruchomości do korzystania, w tym dzierżawę lub najem

Samodzielne stanowisko do spraw rolnictwa i obrotu mieniem komunalnym

RL.10 Wydanie wypisów i wyrysów z planu zagospodarowania przestrzennego lub studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Brody.

Samodzielne stanowisko do spraw rolnictwa i obrotu mieniem komunalnym

RL.11 Nadawanie numeracji porządkowej nieruchomości

Samodzielne stanowisko do spraw rolnictwa i obrotu mieniem komunalnym

RL.12 Udostępnienie informacji o środowisku i jego ochronie

Samodzielne stanowisko do spraw rolnictwa i obrotu mieniem komunalnym

RL.13 Zezwolenia na usunięcie drzew i krzewów

Samodzielne stanowisko do spraw rolnictwa i obrotu mieniem komunalnym

RW.01 Udostępnienie do wglądu rejestru wyborców

Rejestr wyborców

RW.02 Wpisanie wyborcy do rejestru wyborców w części A lub B

Rejestr wyborców

Udzielenie dotacji na zadania pożytku publicznego

Sekretarz Gminy

WNIOSEK o przyznanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla ucznia

Samodzielne stanowisko do spraw pomocy materialnej dla ucznia

Wniosek o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego

Stanowisko do spraw budownictwa

Wniosek o ustalenie warunków zabudowy

Stanowisko do spraw budownictwa

wniosek o wpis do ewidencji działalności gospodarczej, o zmianę wpisu do ewidencji działalności gospodarczej, o zaprzestaniu prowadzenia działalności gospodarczej, zgłoszenie informacji o zawieszeniu działalności gospodarczej, ogłoszenie o wznowieniu wykonywania działalności gospodarczej

Samodzielne stanowisko do spraw ewidencji działalności gospodarczej

Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

Samodzielne stanowisko do spraw rolnictwa i obrotu mieniem komunalnym

Wydanie decyzji określającej wysokość zobowiązania w podatku od nieruchomości, w podatku rolnym, w podatku leśnym

Wymiar podatków i opłat lokalnych

Wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu lub poza miejscem sprzedaży.

Samodzielne stanowisko do spraw ewidencji działalności gospodarczej

Zwrot podatku akcyzowego producentom rolnym

Wymiar podatków i opłat lokalnych