ˆ

Ekran szczegółów informacji - sprawa

Pobierz dane XMLSprawa: WNIOSEK o przyznanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniaDrukuj informacjęSprawa: WNIOSEK o przyznanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla ucznia

Szczegóły informacji

WNIOSEK o przyznanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla ucznia

Wydział: Samodzielne stanowisko do spraw pomocy materialnej dla ucznia

Ogłoszono dnia: 2013-09-05 09:57:42

Termin załatwienia

do 15 września 2023 a w przypadku słuchaczy kolegiów pracowników służb społecznych do 15 października 2023 roku

Osoba kontaktowa

Agnieszka Prodyus- Biskup

Miejsce załatwienia

Urząd Gminy Brody

Telefon kontaktowy

683712205 w. 210

Adres e-mail

Miejsce odbioru

Urząd Gminy Brody

Wymagane Dokumenty

  • wniosek o przyznanie stypendium,
  • dokumenty potwierdzające dochody netto za miesiąc sierpień br.,
- z tytułu stosunku pracy: zaświadczenie pracodawcy lub oświadczenie,
- z tytułu umowy zlecenia lub umowy o dzieło: zaświadczenie, umowa, rachunek lub oświadczenie,
- z tytułu renty, emerytury lub świadczenia przedemerytalnego: decyzja organu emerytalnego lub odcinek renty,
- z tytułu zasiłku dla bezrobotnych – zaświadczenie PUP lub oświadczenie,
- zaświadczenie lub oświadczenie potwierdzające wysokość innych dochodów;
  • dokumenty potwierdzające dochody z działalności gospodarczej:
- działalność opodatkowana podatkiem dochodowym od osób fizycznych – oświadczenie o ilości miesięcy, w których była prowadzona działalność gospodarcza w poprzednim roku kalendarzowym oraz zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o dochodach za poprzedni rok kalendarzowy i zaświadczenie lub oświadczenie o wysokości składki zdrowotnej,
- działalność w formie zryczałtowanego podatku dochodowego – zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o rozliczaniu działalności w formie ryczałtu, oświadczenie o osiągniętym dochodzie oraz zaświadczenie z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych o opłaconych składkach na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne;
  • w przypadku osób korzystających ze świadczeń rodzinnych i społecznych (świadczenia rodzinne, alimentacyjne, zasiłek stały i okresowy, dodatek mieszkaniowy, zasiłek pielęgnacyjny) -zaświadczenie, decyzja lub oświadczenie o wypłaceniu tych świadczeń za miesiąc sierpień br.;
  • dochód z gospodarstwa rolnego – zaświadczenie o powierzchni gospodarstwa rolnego w hektarach przeliczeniowych;
  • odpis prawomocnego orzeczenia sądu zasądzającego alimenty, odpis protokołu zawierającego treść ugody zawartej przed mediatorem, a w przypadku alimentów dobrowolnych oświadczenie lub dowody wypłaty;
  • zaświadczenie organu prowadzącego postępowanie egzekucyjne (komornik) o egzekucji alimentów należnych za miesiąc sierpień br. lub oświadczenie o wysokości wyegzekwowanych alimentów;
  • pobieranie stypendium z wyłączeniem stypendium szkolnego – zaświadczenie lub oświadczenie o jego wysokości,
  • w przypadku ucznia uczęszczającego do szkoły podstawowej i ponadpodstawowej zaświadczenie o kontynuowaniu nauki w roku szkolnym 2023/2024,
  • inne dokumenty niezbędne do ustalenia sytuacji dochodowej osoby lub rodziny.
Stypendia szkolne są przyznawane dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Brody  znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej, wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie, w szczególności, gdy w rodzinie tej występuje: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo wychowawczych, alkoholizm lub narkomania, a także, gdy uczeń pochodzi z rodziny niepełnej.
Za dochód uważa się sumę miesięcznych przychodów z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku lub w przypadku utraty dochodu z miesiąca, w którym wniosek został złożony, bez względu na tytuł i źródło ich uzyskania, jeżeli ustawa nie stanowi inaczej, pomniejszoną o:
1) miesięczne obciążenie podatkiem dochodowym od osób fizycznych;
2) składki na ubezpieczenie zdrowotne określone w przepisach o powszechnym ubezpieczeniu w Narodowym Funduszu Zdrowia oraz ubezpieczenia społeczne określone w odrębnych przepisach;
3) kwotę alimentów świadczonych na rzecz innych osób.
Do dochodu ustalonego w powyższy sposób nie wlicza się:
- jednorazowego pieniężnego świadczenia socjalnego;
- zasiłku celowego;
- pomocy materialnej mającej charakter socjalny albo motywacyjny, przyznawanej na podstawie     przepisów o systemie oświaty;
- wartości świadczenia w naturze;
- świadczenia przysługującego osobie bezrobotnej na podstawie przepisów o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy z tytułu wykonywania prac społecznie użytecznych;
- dochodu z powierzchni użytków rolnych poniżej 1 ha przeliczeniowego;
-świadczenia wychowawczego (500+) i dodatku wychowawczego oraz świadczenia pieniężnego, o którym mowa w art. 8a ust. 1 ustawy z dnia 7 września 2007 r. o Karcie Polaka.
Rodziną w rozumieniu art. 6 pkt 14 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (tekst jedn. Dz. U. z 2019r., poz. 1507 ze zm) są osoby spokrewnione lub niespokrewnione pozostające w faktycznym związku, wspólnie zamieszkujące i gospodarujące.
 
Wysokość stypendium:
Wysokość stypendium zależy od sytuacji materialnej ucznia i jego rodziny oraz okoliczności, o których mowa w art. 90 d ust. 1 ustawy o systemie oświaty (Dz. U. z 2019r. poz. 1481 ze zm.).
1. Wysokość miesięcznego stypendium dla ucznia w danym roku szkolnym ustala się:
1) przy miesięcznym dochodzie na osobę w rodzinie do  50% kryterium dochodowego w kwocie do 200% kwoty zasiłku rodzinnego,
2) przy miesięcznym dochodzie na osobę w rodzinie wyższym niż 50% i nie przekraczającym  80% kryterium dochodowego w kwocie do 160% kwoty zasiłku rodzinnego,
3) przy miesięcznym dochodzie na osobę w rodzinie wyższym niż 80% i nie przekraczający 100% kryterium dochodowego w kwocie do 120% kwoty zasiłku rodzinnego.
 
 Stypendium szkolne przyznawane jest w formie refundacji poniesionych kosztów. Warunkiem wypłaty świadczenia jest poniesienie przez rodzica lub pełnoletniego ucznia kosztów na cele edukacyjne dziecka. W związku z tym należy przedstawić imienne rachunki i faktury (wystawione na wnioskodawcę).
Przy wystawianiu faktury/rachunku, czy zawieraniu umów należy zwrócić uwagę na nazewnictwo zakupionych artykułów, aby było zgodne z nazwami.
np. plecak miał adnotację „szkolny”, a obuwie, spodenki miały adnotację „sportowe”.
Jeżeli zakupiony artykuł nie ma takiego przymiotnika w nazwie umieszczonej na fakturze/rachunku, dopuszcza się na odwrocie faktury/rachunku sporządzenie odpowiedniej adnotacji przez sprzedawcę, którą umieści opis, pieczęć i czytelny podpis.

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Brody
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Beata Kowalczuk
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2013-09-05
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Agnieszka Prodyus- Biskup
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2013-09-05 09:55:03
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Tomasz Paś
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2013-09-05 09:57:42
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Tomasz Paś
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2023-08-17 09:09:21
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
13763 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony