ˆ

Ekran szczegółów informacji - sprawa

Pobierz dane XMLSprawa: WNIOSEK o przyznanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniaDrukuj informacjęSprawa: WNIOSEK o przyznanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla ucznia

Szczegóły informacji

WNIOSEK o przyznanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla ucznia

Wydział: Samodzielne stanowisko do spraw pomocy materialnej dla ucznia

Ogłoszono dnia: 2013-09-05 09:57:42

Termin załatwienia

do 15 września 2018

Osoba kontaktowa

Beata Kowalczuk

Miejsce załatwienia

Urząd Gminy Brody

Telefon kontaktowy

683712205 w. 210

Adres e-mail

Miejsce odbioru

Urząd Gminy Brody

Wymagane Dokumenty

Objaśnienia do wniosku
 
Za dochód uważa się sumę miesięcznych przychodów z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku lub w przypadku utraty dochodu z miesiąca, w którym wniosek został złożony, bez względu na tytuł i źródło ich uzyskania, jeżeli ustawa nie stanowi inaczej, pomniejszoną o:
1) miesięczne obciążenie podatkiem dochodowym od osób fizycznych;
2) składki na ubezpieczenie zdrowotne określone w przepisach o powszechnym ubezpieczeniu w Narodowym Funduszu Zdrowia oraz ubezpieczenia społeczne określone w odrębnych przepisach;
3) kwotę alimentów świadczonych na rzecz innych osób.
Do dochodu nie wlicza się jednorazowego pieniężnego świadczenia socjalnego, zasiłku celowego, pomocy materialnej mającej charakter socjalny albo motywacyjny, przyznawanej na podstawie przepisów o systemie oświaty, wartości świadczeń w naturze, świadczenia przysługującego osobie bezrobotnej na podstawie przepisów o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy z tytułu wykonywania prac społecznie użytecznych
Oznacza to, że każdy inny dochód nie wymieniony powyżej jest wliczany do dochodu uprawniającego do przyznania stypendium szkolnego.
 
Do  30 września 2018r. miesięczna kwota dochodu na osobę w rodzinie uprawniająca do otrzymywania świadczenia  wynosi 514 zł.
Od 1 października 2018r. miesięczna kwota dochodu na osobę w rodzinie uprawniająca do otrzymywania świadczenia wynosi 528 zł.
 
Do wniosku należy dołączyć odpowiednio dokumenty potwierdzające uprawnienia ucznia do stypendium, a w szczególności dokumenty potwierdzające dochód z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku, a w przypadku wystąpienia dochodu utraconego – z miesiąca złożenia wniosku;
Dokumenty potwierdzające status ucznia i miejsce zamieszkania
 1. potwierdzenie zamieszkania na terenie gminy Brody w przypadku, gdy adres wskazany we  wniosku nie jest miejscem stałego lub czasowego zameldowania, tj. w sytuacji braku meldunku na terenie gminy Brody, kopię umowy najmu, oświadczenie administratora lokalu/budynku, itp.,
 2. zaświadczenie ze szkoły potwierdzające status ucznia – w przypadku uczniów szkół,  niepublicznych, szkół artystycznych, szkół spoza gminy Brody, itp.
 3. Dokumenty potwierdzające dochód rodziny
Dochód można udokumentować :
 • na podstawie zaświadczenia z ośrodka pomocy społecznej o korzystaniu ze świadczeń pieniężnych wypłacanych na podstawie ustawy o pomocy społecznej (nie dotyczy np. świadczeń rodzinnych, dodatków alimentacyjnych, zaliczki alimentacyjnej), zawierającego kwotę dochodu stanowiącą podstawę przyznania świadczeń     lub
 • na podstawie dokumentów potwierdzających wysokość uzyskiwanych dochodów, tj (w zależności od sytuacji):
 1. zaświadczenia z zakładu pracy o wysokości dochodów netto uzyskanych przez członków rodziny,
 2. odcinek renty / emerytury za miesiąc poprzedzający złożenie wniosku,
 3. zaświadczenie z ośrodka pomocy społecznej o wysokości uzyskiwanej pomocy materialnej,
 4. oświadczenie przekazującego i otrzymującego o wysokości otrzymanych alimentów (potwierdzone przekazem pocztowym, wyciągiem bankowym itp. wraz z wyrokiem sądu zasądzającym alimenty lub odpisem z protokołu posiedzenia zawierającego treść ugody sądowej),
 5. zaświadczenie od komornika o nieściągalności alimentów,
 6. w przypadku prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej stosowne zaświadczenie z urzędu skarbowego lub oświadczenie zgodnie z art. 8 ust. 5 ustawy o pomocy społecznej (wyciąg z ustawy w załączeniu),
 7. zaświadczenie z właściwego organu gminy o wielkości gospodarstwa rolnego wyrażonej w hektarach przeliczeniowych ogólnej powierzchni,
 8. dokument potwierdzający utratę dochodu oraz wysokość utraconego dochodu, jeżeli dochód rodziny uległ obniżeniu na skutek utraty dochodu przez członka rodziny,
 9. zaświadczenie z Powiatowego Urzędu Pracy potwierdzające status osoby bezrobotnej z prawem do zasiłku lub bez prawa do zasiłku dla bezrobotnych, wraz z informacją wysokości wypłaconego zasiłku,
 10. inne dokumenty potwierdzające uzyskiwane dochody.

Podstawa prawna

Wyciąg z ustawy o pomocy społecznej (Dz. U. z 2004 roku Nr 64, poz. 593, z późn. zm.)
Art. 8.  (…) 3. Za dochód uważa się sumę miesięcznych przychodów z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku lub w przypadku utraty dochodu z miesiąca, w którym wniosek został złożony, bez względu na tytuł i źródło ich uzyskania, jeżeli ustawa nie stanowi inaczej, pomniejszoną o:
     1)    miesięczne obciążenie podatkiem dochodowym od osób fizycznych;
     2)    składki na ubezpieczenie zdrowotne określone w przepisach o powszechnym ubezpieczeniu w Narodowym Funduszu Zdrowia oraz ubezpieczenia społeczne określone w odrębnych przepisach;
     3)    kwotę alimentów świadczonych na rzecz innych osób.
4.  Do dochodu ustalonego zgodnie z ust. 3 nie wlicza się:
     1)    jednorazowego pieniężnego świadczenia socjalnego;
     2)    zasiłku celowego;
     3)    pomocy materialnej mającej charakter socjalny albo motywacyjny, przyznawanej na podstawie przepisów o systemie oświaty;
     4)    wartości świadczenia w naturze;
     5)    świadczenia przysługującego osobie bezrobotnej na podstawie przepisów o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy z tytułu wykonywania prac społecznie użytecznych.
5. W stosunku do osób prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą:
     1)    opodatkowaną podatkiem dochodowym od osób fizycznych na zasadach określonych w przepisach o podatku dochodowym od osób fizycznych - za dochód przyjmuje się przychód z tej działalności pomniejszony o koszty uzyskania przychodu, obciążenie podatkiem należnym określonym w przepisach o podatku dochodowym od osób fizycznych i składkami na ubezpieczenie zdrowotne określonymi w przepisach o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, związane z prowadzeniem tej działalności oraz odliczonymi od dochodu składkami na ubezpieczenia społeczne niezaliczonymi do kosztów uzyskania przychodów, określonymi w odrębnych przepisach, z tym że dochód ustala się, dzieląc kwotę dochodu z działalności gospodarczej wykazanego w zeznaniu podatkowym złożonym za poprzedni rok kalendarzowy przez liczbę miesięcy, w których podatnik prowadził działalność, a jeżeli nie prowadził działalności, za dochód przyjmuje się kwotę zadeklarowaną w oświadczeniu tej osoby;
     2)    opodatkowaną na zasadach określonych w przepisach o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne - za dochód przyjmuje się kwotę zadeklarowaną w oświadczeniu tej osoby.
6. W sytuacji gdy podatnik łączy przychody z działalności gospodarczej z innymi przychodami lub rozlicza się wspólnie z małżonkiem, przez podatek należny, o którym mowa w ust. 5 pkt 1, rozumie się podatek wyliczony w takiej proporcji, w jakiej pozostaje dochód podatnika z pozarolniczej działalności gospodarczej wynikający z deklaracji podatkowych do sumy wszystkich wykazanych w nich dochodów.
7. Wysokość dochodu z pozarolniczej działalności gospodarczej w przypadku prowadzenia działalności opodatkowanej na zasadach określonych w przepisach o podatku dochodowym od osób fizycznych ustala się na podstawie zaświadczenia wydanego przez naczelnika właściwego urzędu skarbowego, zawierającego informację o wysokości:
     1)    przychodu;
     2)    kosztów uzyskania przychodu;
     3)    różnicy pomiędzy przychodem a kosztami jego uzyskania;
     4)    dochodów z innych źródeł niż pozarolnicza działalność gospodarcza w przypadkach, o których mowa w ust. 6;
     5)    odliczonych od dochodu składek na ubezpieczenia społeczne;
     6)    należnego podatku;
    7)    odliczonych od podatku składek na ubezpieczenie zdrowotne związanych z prowadzeniem pozarolniczej działalności gospodarczej.
8. Wysokość dochodu z pozarolniczej działalności gospodarczej w przypadku prowadzenia działalności na zasadach określonych
w przepisach o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne ustala się na podstawie zaświadczenia wydanego przez naczelnika właściwego urzędu skarbowego zawierającego informację o formie opodatkowania oraz na podstawie dowodu opłacenia składek w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych.
9. Przyjmuje się, że z 1 ha przeliczeniowego uzyskuje się dochód miesięczny w wysokości  288 zł, od miesiąca października 2018r. 308 zł.
10. Dochody z pozarolniczej działalności gospodarczej i z ha przeliczeniowych oraz z innych źródeł sumuje się.
11. W przypadku uzyskania w ciągu 12 miesięcy poprzedzających miesiąc złożenia wniosku lub w okresie pobierania świadczenia
z pomocy społecznej dochodu jednorazowego przekraczającego pięciokrotnie kwoty:
     1)    kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej, w przypadku osoby samotnie gospodarującej,
     2)    kryterium dochodowego rodziny, w przypadku osoby w rodzinie
- kwotę tego dochodu rozlicza się w równych częściach na 12 kolejnych miesięcy, poczynając od miesiąca, w którym dochód został wypłacony.
12. W przypadku uzyskania jednorazowo dochodu należnego za dany okres, kwotę tego dochodu uwzględnia się w dochodzie osoby lub rodziny przez okres, za który uzyskano ten dochód.
13. W przypadku uzyskiwania dochodu w walucie obcej, wysokość tego dochodu ustala się według średniego kursu Narodowego Banku Polskiego z dnia wydania decyzji administracyjnej w sprawie świadczenia z pomocy społecznej.

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Brody
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Beata Kowalczuk
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2013-09-05
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Beata Kowalczuk
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2013-09-05 09:55:03
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Tomasz Paś
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2013-09-05 09:57:42
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Tomasz Paś
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2021-08-26 11:43:47
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
11892 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony