ˆ
Zmiana wielkości treści
Zmiana kontrastu serwisu
WyłączWłącz skróty klawiatury
Zmień interlinię
Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Miejskiego Brody
  • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
  • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Ekran szczegółów informacji - sprawa

Pobierz dane XMLSprawa: Podatek od nieruchomości - osoba prawnaDrukuj informacjęSprawa: Podatek od nieruchomości - osoba prawna

Szczegóły informacji

Podatek od nieruchomości - osoba prawna

Wydział: Wymiar podatków i opłat lokalnych

Ogłoszono dnia: 2013-01-08 11:16:57

Termin załatwienia

.

Osoba kontaktowa

Ewelina Majewska

Miejsce załatwienia

 pokój nr 4

Telefon kontaktowy

683712205 w. 204

Adres e-mail

podatki@brody.pl

Miejsce odbioru

pokój nr 9

Wymagane Dokumenty

 - aktualny wypis z Krajowego Rejestru Sądowego;
- dokumenty poświadczające stan posiadania nieruchomości, tj. wypisy z ewidencji gruntów i budynków, wypisy z ksiąg wieczystych, odpisy posiadanych aktów notarialnych (oryginały do wglądu);
- ewidencję środków trwałych (dot. budowli);
- kserokopia decyzji lub zaświadczenia wydanych przez Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego o zakończeniu budowy obiektów budowlanych (oryginał do wglądu);
- w przypadku działania przez przedstawiciela należy dołączyć pełnomocnictwo do reprezentowania wnioskodawcy.

Czas realizacji

 -

Opłaty

 Opłata skarbowa od złożenia dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury albo jego odpisu, wypisu lub kopii wynosi 17 zł (z wyłączeniem pełnomocnictwa udzielanego małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu albo gdy mocodawcą jest podmiot zwolniony od opłaty skarbowej). Wpłat z tytułu opłaty skarbowej można dokonywać w kasie Urzędu lub na rachunek bankowy Urzędu (76 1090 1564 0000 0000 5600 1656)

Uwagi

 1. Osoby prawne, jednostki organizacyjne, w tym spółki nieposiadające osobowości prawnej, jednostki organizacyjne Agencji Własności Rolnej Skarbu Państwa, a także jednostki organizacyjne Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe są obowiązane składać do 15 stycznia każdego roku podatkowego lub w terminie 14 dni od zaistnienia okoliczności mających wpływ na powstanie bądź wygaśnięcie obowiązku podatkowego lub zaistnienia zdarzeń mających wpływ na wysokość podatku na dany rok podatkowy deklarację na podatek od nieruchomości (DN-1 wraz z załącznikami),
2. Opodatkowaniu podatkiem:
od nieruchomości - podlegają grunty, budynki lub ich części, budowle lub ich części związane z prowadzeniem działalności gospodarczej;
3. Podatnikami podatku od nieruchomości są osoby fizyczne, osoby prawne, jednostki organizacyjne, w tym spółki nieposiadające osobowości prawnej będące:
a. właścicielami nieruchomości lub obiektów budowlanych, gruntów lub lasów,
b. posiadaczami samoistnymi,
c. użytkownikami wieczystymi,
d. posiadaczami nieruchomości lub ich części albo obiektów lub ich części, gruntów, lasów stanowiących własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego oraz osoby fizyczne będące współwłaścicielami lub współposiadaczami z osobami prawnymi, bądź z innymi jednostkami organizacyjnymi nieposiadającymi osobowości prawnej lub ze spółkami nieposiadającymi osobowości prawnej, z wyjątkiem osób tworzących wspólnotę mieszkaniową
4. Obowiązek podatkowy:
a. powstaje od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym powstały okoliczności uzasadniające powstanie tego obowiązku. W przypadku opodatkowania budowli albo budynku lub jego części obowiązek podatkowy powstaje 1 stycznia roku następującego po roku, w którym budowa została zakończona albo w którym rozpoczęto użytkowanie budynku lub jego części przed ich ostatecznym wykończeniem. Jeżeli w trakcie roku podatkowego nastąpiło zdarzenie mające wpływ na wysokość opodatkowania w tym roku, podatek ulega obniżeniu lub podwyższeniu, poczynając od pierwszego dnia miesiąca po miesiącu, w którym nastąpiło to zdarzenie. W razie zaistnienia powyższego zdarzenia powstaje obowiązek odpowiedniego skorygowania deklaracji, w terminie 14 dni od dnia zaistnienia tego zdarzenia;
b. wygasa z upływem miesiąca, w którym ustały okoliczności uzasadniające ten obowiązek. Jeżeli obowiązek podatkowy powstał lub wygasł w ciągu roku, podatek ten ustala się proporcjonalnie do liczby miesięcy, w których istniał obowiązek podatkowy
5. Osoby prawne, jednostki organizacyjne, w tym spółki nieposiadające osobowości prawnej, jednostki organizacyjne Agencji Własności Rolnej Skarbu Państwa, a także jednostki organizacyjne Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe zobowiązane są wpłacać obliczony w deklaracji podatek - bez wezwania - na rachunek budżetu gminy, w ratach proporcjonalnych do czasu trwania obowiązku podatkowego, w terminie do 15 każdego miesiąca z tytułu podatku od nieruchomości i podatku leśnego, a terminach do 15 marca, 15 maja, 15 września i 15 listopada z tytułu podatku rolnego, na rachunek bankowy Urzędu Gminy (76 10901564 0000 0000 5600 1656). Podatnik winien wskazać tytułem podatek oraz ratę, którą wpłaca.
6. Obowiązek składania deklaracji na podatek od nieruchomości, na podatek rolny i na podatek leśny dotyczy również podatników korzystających ze zwolnień na mocy przepisów ustaw.
7. Zobowiązanie podatkowe przedawnia się z upływem 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym upłynął termin płatności podatku.
8. Zobowiązanie podatkowe nie powstaje pod warunkiem, że decyzja określająca wysokość tego zobowiązania została doręczona po upływie 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym powstał obowiązek podatkowy.
9. Skorygowanie deklaracji następuje przez złożenie korygującej deklaracji wraz z dołączonym pisemnym uzasadnieniem przyczyn korekty (art. 81 §2 ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jednolity: Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.))
 
Informacja dla podatników podatku rolnego, podatku leśnego i podatku od nieruchomości.
Od 1 lipca 2019r. obowiązują jednolite wzory deklaracji i informacji na podatki lokalne.

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Brody
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Ewelina Majewska
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2013-01-08
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Ewelina Majewska
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2013-01-08 11:13:18
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Ewelina Majewska
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2013-01-08 11:16:57
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Ewelina Majewska
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2019-07-11 13:01:18
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
11562 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony