ˆ
Zmiana wielkości treści
Zmiana kontrastu serwisu
WyłączWłącz skróty klawiatury
Zmień interlinię
Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Miejskiego Brody
  • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
  • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Co i jak załatwić - lista spraw

Lista informacji

Dofinansowanie kosztów kształcenia pracownika młodocianego

Sekretarz Gminy

Oświadczenie dotyczące wartości sprzedaży napojów alkoholowych

Samodzielne stanowisko do spraw ewidencji działalności gospodarczej

Podatek leśny - osoba prawna

Wymiar podatków i opłat lokalnych

Podatek od nieruchomości - osoba prawna

Wymiar podatków i opłat lokalnych

Podatek od środków transportowych wnioski w sprawach ulg ( umorzeń, odroczeń, rozłożeń na raty)

Wymiar podatków i opłat lokalnych

Podatek rolny - osoba prawna

Wymiar podatków i opłat lokalnych

Potwierdzenie własnoręczności podpisu

Sekretarz Gminy

Przeprowadzenie postępowań egzaminacyjnych dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego

Sekretarz Gminy

RL.01 Dokonanie geodezyjnego podziału nieruchomości

Samodzielne stanowisko do spraw rolnictwa i obrotu mieniem komunalnym

RL.02 Dokonywanie zmiany , darowizny nieruchomości

Samodzielne stanowisko do spraw rolnictwa i obrotu mieniem komunalnym

RL.03 Zbywanie nieruchomości na poprawienie warunków zagospodarowania przyległych nieruchomości

Samodzielne stanowisko do spraw rolnictwa i obrotu mieniem komunalnym

RL.04 Sprzedaż lub oddanie w użytkowanie wieczyste nieruchomości w drodze bezprzetargowej

Samodzielne stanowisko do spraw rolnictwa i obrotu mieniem komunalnym

RL.05 Sprzedaż nieruchomości na rzecz użytkownika wieczystego

Samodzielne stanowisko do spraw rolnictwa i obrotu mieniem komunalnym

RL.06 Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własność nieruchomości

Samodzielne stanowisko do spraw rolnictwa i obrotu mieniem komunalnym

RL.07 Użyczenie nieruchomości

Samodzielne stanowisko do spraw rolnictwa i obrotu mieniem komunalnym

RL.08 Oddawanie nieruchomości w trwały zarząd

Samodzielne stanowisko do spraw rolnictwa i obrotu mieniem komunalnym

RL.09 Przekazywanie nieruchomości do korzystania, w tym dzierżawę lub najem

Samodzielne stanowisko do spraw rolnictwa i obrotu mieniem komunalnym

RL.10 Wydanie wypisów i wyrysów z planu zagospodarowania przestrzennego lub studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Brody.

Samodzielne stanowisko do spraw rolnictwa i obrotu mieniem komunalnym

RL.11 Nadawanie numeracji porządkowej nieruchomości

Samodzielne stanowisko do spraw rolnictwa i obrotu mieniem komunalnym

RL.12 Udostępnienie informacji o środowisku i jego ochronie

Samodzielne stanowisko do spraw rolnictwa i obrotu mieniem komunalnym

RL.13 Zezwolenia na usunięcie drzew i krzewów

Samodzielne stanowisko do spraw rolnictwa i obrotu mieniem komunalnym

RW.01 Udostępnienie do wglądu rejestru wyborców

Rejestr wyborców

RW.02 Wpisanie wyborcy do rejestru wyborców w części A lub B

Rejestr wyborców

Udzielenie dotacji na zadania pożytku publicznego

Sekretarz Gminy

WNIOSEK o przyznanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla ucznia

Samodzielne stanowisko do spraw pomocy materialnej dla ucznia

Wniosek o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego

Stanowisko do spraw budownictwa

Wniosek o ustalenie warunków zabudowy

Stanowisko do spraw budownictwa

wniosek o wpis do ewidencji działalności gospodarczej, o zmianę wpisu do ewidencji działalności gospodarczej, o zaprzestaniu prowadzenia działalności gospodarczej, zgłoszenie informacji o zawieszeniu działalności gospodarczej, ogłoszenie o wznowieniu wykonywania działalności gospodarczej

Samodzielne stanowisko do spraw ewidencji działalności gospodarczej

Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

Samodzielne stanowisko do spraw rolnictwa i obrotu mieniem komunalnym

Wydanie decyzji określającej wysokość zobowiązania w podatku od nieruchomości, w podatku rolnym, w podatku leśnym

Wymiar podatków i opłat lokalnych

Wydanie dowodu osobistego

Sprawy Obywatelskie

Wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu lub poza miejscem sprzedaży.

Samodzielne stanowisko do spraw ewidencji działalności gospodarczej

Wymeldowanie

Sprawy Obywatelskie

Zameldowanie na pobyt stały lub czasowy

Sprawy Obywatelskie

Zwrot podatku akcyzowego producentom rolnym

Wymiar podatków i opłat lokalnych