ˆ

Aktualności

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

EUROPEJSKI DZIEŃ DONACJI I TRANSPLANTACJI

Akapit nr 1 - brak tytułu

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Brody
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2022-09-28
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Beata Kowalczuk
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2022-09-28 08:15:23
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Tomasz Paś
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2022-09-28 08:15:26
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Tomasz Paś
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2022-09-28 08:15:26
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
40 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

XIII Lubuski Kongres Kobiet

Akapit nr 1 - brak tytułu

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Brody
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2022-09-27
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Beata Kowalczuk
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2022-09-27 12:08:05
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Tomasz Paś
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2022-09-27 12:08:07
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Tomasz Paś
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2022-09-27 12:08:07
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
54 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

12-16 września 2022 - chlorowanie oraz płukanie sieci wodociągowych Brody, Biecz, Marianka i Zasieki

Ogłoszenie

Urząd Gminy Brody zawiadamia, że w dniach 12-16 września 2022 roku nastąpi chlorowanie oraz płukanie sieci wodociągowych Brody, Biecz, Marianka i Zasieki. Woda dostarczana do mieszkańców będzie poddawana dezynfekcji w celach zapobiegawczych. Dozowanie podchlorynu sodu do wody pitnej ma na celu dostarczenie wody o parametrach zgodnych z Rozporządzeniem. Po etapie chlorowania przystąpimy do płukania sieci wodociągowej. Chlor wprowadzany jest do wody w postaci podchlorynu sodu w ilościach minimalnych, nie zagrażających zdrowiu i życiu konsumentów wody. Efektem chlorowania wody może być zmiana jej walorów smakowych i zapachowych nie powodujących zagrożeń natury zdrowotnej. W celu całkowitej redukcji zawartości chloru wodę należy przegotować.
Za utrudnienia przepraszamy
 
Wójt
Gminy Brody

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Brody
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2022-09-08
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Jan Nikrewicz
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2022-09-08 09:54:23
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Tomasz Paś
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2022-09-08 09:54:26
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Tomasz Paś
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2022-09-08 09:54:26
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
243 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Dodatek dla strażaków OSP do emerytury

INFORMACJA w sprawie świadczenia ratowniczego dla strażaka OSP (tzw. dodatek do emerytury)

Art. 16 ustawy z dnia 17 grudnia 2021 r. o ochotniczych strażach pożarnych (Dz. U. z 2021 r. poz. 2490) przyznaje strażakowi ratownikowi OSP świadczenie ratownicze z tytułu wysługi lat w ochotniczej straży pożarnej.
Prawo do świadczenia ratowniczego przysługuje strażakowi ratownikowi OSP, który:
1) czynnie uczestniczył w działaniach ratowniczych lub akcjach ratowniczych:
a) w przypadku mężczyzn – przez co najmniej 25 lat,
b) w przypadku kobiet – przez co najmniej 20 lat oraz
2) osiągnął:
a) w przypadku mężczyzn – 65. rok życia,
b) w przypadku kobiet – 60. rok życia.
Przez czynne uczestnictwo należy rozumieć bezpośredni udział co najmniej raz w roku w działaniach ratowniczych lub akcjach ratowniczych.
Ewidencję udziału strażaków ratowników OSP w działaniach ratowniczych lub akcjach ratowniczych, obejmującą datę, numer i miejsce podjętych działań ratowniczych lub akcji ratowniczych oraz imienny wykaz ich uczestników, prowadzi właściwy komendant powiatowy (miejski) PSP.
Przy naliczaniu okresu czynnego uczestnictwa w działaniach ratowniczych nie jest wymagane zachowanie ciągłości wysługi lat w OSP.
Świadczenie ratownicze, w formie decyzji przyznaje komendant powiatowy (miejski) PSP właściwy dla siedziby OSP strażaka ratownika OSP na wniosek tego strażaka ratownika OSP lub jego przedstawiciela ustawowego, pełnomocnika albo opiekuna prawnego.
Wzór wniosku o przyznanie świadczenia ratowniczego określa minister właściwy do spraw wewnętrznych w drodze rozporządzenia.
W dacie wejścia w życie ustawy wysokość świadczenia ratowniczego została ustalona na 200 zł. Kwota świadczenia ratowniczego podlega corocznej waloryzacji.

PRZEPISY PRZEJŚCIOWE
dotyczące osób, które były członkami OSP i brały bezpośredni udział w działaniach ratowniczych przed 1 stycznia 2022 r.
Świadczenie ratownicze przysługuje również członkom ochotniczych straży pożarnych, o których mowa w art. 19 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej w brzmieniu obowiązującym przed dniem wejścia w życie ustawy o ochotniczych strażach pożarnych (art. 50 ustawy o ochotniczych strażach pożarnych) – a więc osobom, które były członkami OSP przed 1 stycznia 2022 r.
Prawo do świadczenia ratowniczego przysługuje członkowi ochotniczej straży pożarnej, który:
1) brał bezpośredni udział w działaniach ratowniczych:
a) w przypadku mężczyzn – przez co najmniej 25 lat
b) w przypadku kobiet – przez co najmniej 20 lat oraz
2) ukończył:
a) w przypadku mężczyzn – 65 lat,
b) w przypadku kobiet – 60 lat.
Powyższe warunki należało spełnić do 31 stycznia 2021 r.
Jeżeli osoba, która była członkiem OSP nie spełniła powyższych przesłanek do 31 grudnia 2021 r. to okres, w którym brała bezpośredni udział w działaniach ratowniczych jako członek OSP może doliczyć do okresu, w którym brała bezpośredni udział w działaniach ratowniczych jako strażak ratownik OSP, a więc po 1 stycznia 2022 r.
Osoba ubiegająca się o świadczenie ratownicze musi wykazać stosowny okres bezpośredniego udziału w działaniach ratowniczych.
potwierdzeniem bezpośredniego udziału w działaniach ratowniczych jest:
1) od 1 stycznia 2022 r. – dokumentacja prowadzona przez PSP,
2) od 1 stycznia 2012 r. do 31 grudnia 2021 r. – dokumentacja prowadzona przez PSP lub pisemne oświadczenie 3 świadków,
3) do 31 grudnia 2011 r. – pisemne oświadczenie 3 świadków,
zasady odnoszące się do osób powoływanych na świadków
Co najmniej jednym ze świadków musi być osoba, która pełniła funkcje publiczne lub była zatrudniona w urzędzie obsługującym organ administracji samorządowej w okresie, który ma potwierdzić bezpośredni udział wnioskodawcy w działaniach ratowniczych.
Ustawa o ochotniczych strażach pożarnych nie określa definicji „osoby pełniącej funkcję publiczną”, w związku z czym w tej kwestii należy posiłkować się innymi regulacjami oraz dorobkiem doktryny i orzecznictwa.
Zgodnie z art. 115 § 19 k.k. osobą pełniącą funkcję publiczną jest funkcjonariusz publiczny, członek organu samorządowego, osoba zatrudniona w jednostce organizacyjnej dysponującej środkami publicznymi, chyba że wykonuje wyłącznie czynności usługowe, a także inna osoba, której uprawnienia i obowiązki w zakresie działalności publicznej są określone lub uznane przez ustawę lub wiążącą Rzeczpospolitą Polską umowę międzynarodową.
Z kolei na łamach ustawy z dnia 6 września 2002 r. o dostępie do informacji publicznej pojęcie osoby pełniącej funkcję publiczną winno być ujmowane szeroko i nie ogranicza się tylko do funkcjonariuszy publicznych, lecz obejmuje każdą osobę mającą związek z realizacją zadań publicznych, a nawet dopiero ubiegającą się o ich wypełnianie.
Za osobę pełniącą funkcję publiczną należy uznać każdego, kto pełni funkcję w organach władzy publicznej lub też w strukturach osób prawnych i jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, jeżeli tylko funkcja ta ma związek z dysponowaniem majątkiem państwowym lub samorządowym albo zarządzaniem sprawami związanymi z wykonywaniem swych zadań przez władze publiczne, a także inne podmioty, które tę władzę realizują lub gospodarują mieniem komunalnym lub majątkiem Skarbu Państwa. Nie ma przy tym znaczenia, na jakiej podstawie prawnej osoba wykonuje funkcję publiczną (patrz: wyrok NSA z dnia 21 czerwca 2018 r., sygn. akt I OSK 169/18).
W ramach podania przykładu, osobą pełniącą funkcję publiczną będzie sołtys. Sołectwo jest jednostką pomocniczą gminy (art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym – tekst jednolity: Dz. U. z 2022 r. poz. 559). Sołectwo jest elementem pomocniczego podziału administracyjnego, jest pochodną zasadniczego podziału terytorialnego i stanowi istotny element usprawniający realizację zadań gminy. Jej status publicznoprawny wyznaczony jest przede wszystkim poprzez uprawnienia (kompetencje, zadania) publiczne, a więc zdolność do załatwiania określonych spraw publicznych. Jednostka pomocnicza nie jest formą decentralizacji, gdyż nie po-siada prawem określonej samodzielności względem gminy. W konsekwencji nie powinno budzić wątpliwości, że regulacje dotyczące sołectwa, w tym trybu działania jego organów spełniać muszą warunki określone przepisami ustawy, z uwzględnieniem odpowiedniego stosowania regulacji odnoszącej się do organów gminy (patrz: wyrok WSA w Gorzowie Wielkopolskim z dnia 27 kwietnia 2016 r., sygn. akt II SA/Go 232/16). Ustawa o samorządzie gminnym nie sprecyzowała zakresu działań organów wykonawczych jednostek pomocniczych. Źródłem ich zadań i kompetencji stanowią przepisy ustaw szczególnych z zakresu materialnego prawa administracyjnego, a tak-że postanowienia uchwał rady gminy, które przenoszą określone zadania i kompetencje na rzecz tych organów wykonawczych.
Sołtys jest organem wykonawczym w sołectwie (art. 36 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym) i jest wybierany w głosowaniu tajnym przez stałych mieszkańców sołectwa (art. 36 ust. 2 ustawy). Sołtys, jako przewodniczący organu wykonawczego jednostki pomocniczej może uczestniczyć, bez prawa głosu, w pracach rady gminy na zasadach określonych w statucie gminy (art. 37a ustawy). Przewodniczący rady gminy każdorazowo zawiadamia sołtysów o mającej się odbyć sesji rady gminy na takich samych za-sadach jak radnych.
Sołtys, uczestniczy w pracach instytucji samorządowej, jako reprezentant społeczności mieszkańców zamieszkujących teren określonego sołectwa, bierze udział w rozwiązywaniu problemów społeczności sołectwa, działając w jej interesie. W związku z powyższym stwierdzić należy, że sołtys jest osobą pełniącą funkcję publiczną.
Odzwierciedlenie powyższej tezy można odnaleźć w orzecznictwie sądowym. W wielu orzeczeniach wskazano, że sołtys jest osobą pełniącą funkcję publiczną, np.: wyrok NSA z dnia 5 lutego 2019 r., sygn. akt I OSK 685/17 – „W sprawie nie ma także zastosowania przepis art. 5 ust. 3 ustawy o dostępie do informacji publicznej. Ustawa ustanawia w art. 5 ust. 3 dodatkowe gwarancje jawności postępowań toczących się przed organami państwa, jeżeli postępowanie dotyczy władz publicznych lub innych podmiotów wykonujących zadania publiczne albo osób pełniących funkcje publiczne – w zakresie tych zadań lub funkcji. Jeżeli zatem postępowanie dotyczy wskazanych w tym przepisie podmiotów i ma związek z wykonywanymi przez nie zadaniami lub sprawowaną funkcją, nie można ograniczać dostępu do informacji o rozstrzyganych i dotyczących tych kwestii sprawach ze względu na interes strony (np. sołtysa). Ochrona interesu strony, która jest w tym wypadku organem władzy, osobą pełniącą funkcję publiczną (np. sołtys) lub też podmiotem wykonującym zadania publiczne, nie może być przesłanką objęcia tajemnicą informacji o toczących się z jej udziałem postępowaniach”, wyrok WSA we Wrocławiu z dnia 13 lipca 2017 r., sygn. akt IV SAB/Wr 75/17 – „Zarówno treść, jak i sama forma (postać) wniosku o odwołanie sołtysa jest sprawą publiczną, gdyż dotyczy działania organu wykonującego funkcje publiczne”.
Dla uzupełnienia powyższego wywodu można wskazać stanowisko Urzędu Ochrony Danych Osobowych dotyczące ograniczonej ochrony prawnej danych osobowych sołtysa przez wzgląd na art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej. Zdaniem UODO, „zgodnie z treścią art. 6 ust. 1 pkt 2 lit. d ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej, udostępnieniu podlega m.in. informacja o organach władzy publicznej, w tym o organach i osobach sprawujących w nich funkcje i ich kompetencjach. W myśl art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej, na zasadach i w trybie określonym w jej przepisach, każdemu przysługuje prawo dostępu do informacji publicznej. Prawo do informacji publicznej podlega ograniczeniu jedynie w zakresie i na zasadach określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych oraz o ochronie innych tajemnic ustawowo chronionych, jak również ze względu na prywatność osoby fizycznej lub tajemnicę przedsiębiorcy. Ograniczenie to nie dotyczy informacji o osobach pełniących funkcje publiczne, mających związek z pełnieniem tych funkcji, w tym o warunkach powierzenia i wykonywania tych funkcji, oraz przypadku, gdy osoba fizyczna lub przedsiębiorca rezygnują z przysługującego im prawa.
W związku z powyższym dane osobowe sołtysa, o ile ściśle wiążą się z pełnioną przez sołtysa rolą publiczną i nie wkraczają w jego prywatność, podlegają ograniczonej ochronie prawnej”.
Podsumowując sołtys wykonuje czynności i realizuje zadania związane z pełnieniem obowiązków społecznych oraz obywatelskich pełniąc jednocześnie funkcję publiczną i realizując zadania z tytułu pełnienia funkcji sołtysa.
Ponadto świadkiem nie może być:
1) małżonek, rodzeństwo, wstępny, zstępny lub powinowaty do drugiego stopnia wnioskodawcy,
2) osoba związana z wnioskodawcą tytułem przysposobienia, opieki lub kurateli,
3) osoba pozostająca wobec wnioskodawcy w stosunku podrzędności służbowej,
4) osoba skazana prawomocnym wyrokiem sądu za popełnione umyślnie przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.
Pisemne oświadczenie świadków, podlega weryfikacji przez właściwego wójta (burmistrza, prezydenta miasta) pod względem jego wiarygodności, a następnie jest przekazywane do właściwego komendanta powiatowego (miejskiego) PSP w celu jego zatwierdzenia.
Oświadczenie składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń. Składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli o następującej treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.”.
W celu weryfikacji oświadczenia organ może wezwać wnioskodawcę do przekazania dodatkowych dokumentów. Organ może odmówić potwierdzenia, w przypadku, gdy uzna, że oświadczenia świadków lub przekazane dodatkowe dokumenty nie są obiektywne lub w nienależyty sposób potwierdzają fakt bezpośredniego udziału wnioskodawcy w działaniach ratowniczych.
Wzór wniosku o przyznanie świadczenia ratowniczego został określony w rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 2 lutego 2022 r. w sprawie wniosku o przyznanie świadczenia ratowniczego (Dz. U. z 2022 r. poz. 316).

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Brody
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2022-08-25
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Justyna Kuchta
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2022-08-25 12:46:07
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Tomasz Paś
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2022-08-25 12:47:06
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Tomasz Paś
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2022-08-25 12:47:06
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
444 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Przeprowadzenie ankiety wśród obywateli Ukrainy

Akapit nr 1 - brak tytułu

Ankieta ma na celu poznanie potrzeb obywateli Ukrainy, którzy przyjechali na teren Rzeczypospolitej Polskiej po 24 lutego br., ich obecnej sytuacji rodzinnej i materialnej, a także ich planów na przyszłość. Ankiety w formie on-line można wypełniać zarówno na komputerze jak i na telefonie czy tablecie. Linki do ankiet w języku polskim i ukraińskim 
 
 
oraz
 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Brody
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2022-08-25
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Justyna Kuchta
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2022-08-25 12:34:21
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Tomasz Paś
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2022-08-25 12:34:23
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Tomasz Paś
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2022-08-25 12:34:23
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
407 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Opracowanie materiału na potrzeby zmian uchwał Sejmiku Województwa Lubuskiego

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Brody
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2022-08-18
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Juliusz Dudziak
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2022-08-18 13:43:55
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Tomasz Paś
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2022-08-18 13:44:52
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Tomasz Paś
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2022-08-18 13:44:52
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
553 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Dotyczy działań edukacyjno-informacyjnych w obszarze poprawy efektywności energetycznej budynków

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Brody
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2022-08-16
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Juliusz Dudziak
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2022-08-16 13:01:06
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Tomasz Paś
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2022-08-16 13:02:41
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Tomasz Paś
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2022-08-16 13:02:40
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
550 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Ogólnopolski projekt „Centrum Wsparcia Doradczego Plus” - badania diagnostyczne

Akapit nr 1 - brak tytułu

Atrakcyjność gospodarcza i turystyczna, jakość usług komunalnych, warunki dla rozwoju rolnictwa i przedsiębiorczości, oferta edukacyjna, usług zdrowotnych i rynkowych, sport, rekreacja, kultura, stan środowiska naturalnego – to tylko przykłady obszarów, na które bezpośredni i pośredni wpływ ma samorząd lokalny. Co o jakości i efektywności działań samorządów myślą mieszkańcy? Dowiemy się dzięki badaniom realizowanym przez Związek Miast Polskich
 
 
Badania są częścią ogólnopolskiego projektu „Centrum Wsparcia Doradczego Plus”, który realizują Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej, Związek Miast Polskich i Fundacja Fundusz Współpracy. Ponad 300 gmin i 27 powiatów z całego kraju bierze udział w procesie diagnostyczno-doradczym, którego celem jest opracowanie rozwiązań wspierających miasta i gminy znajdujące się w trudnej sytuacji rozwojowej.
– Istotą projektu jest rozwój współpracy między samorządami lokalnymi – gminami, miastami i powiatami. Coraz bardziej widoczne są trwałe problemy związane z nierównomiernym rozwojem kraju i poszczególnych regionów, a większość tzw. zmarginalizowanych gmin nie jest w stanie poradzić sobie samodzielnie. Do przezwyciężenia problemów niezbędna jest współpraca – mówi Justyna Wieczorkiewicz-Molendo, ekspertka Związku Miast Polskich.
Współpraca pomiędzy samorządami oparta będzie na wspólnych dokumentach strategicznych, które obejmować będą wieloletnie planowanie rozwoju na obszarach większych od pojedynczych miast i gmin. W tym celu samorządy zakwalifikowane do projektu CWD Plus zawarły porozumienia partnerskie, w ramach których zaplanują wspólne działania. W naszym regionie powstało Partnerstwo na rzecz Łuku Mużakowa, które utworzyły miasto Łęknica oraz gminy Brody, Przewóz, Trzebiel i Tuplice.
Pierwszym etapem prac nad Strategią Partnerstwa są badania diagnostyczne.
– Jednym z najważniejszych i najistotniejszych wyzwań, jakie stoją przed nami w tej chwili jest poznanie opinii mieszkańców – mówi Piotr Jański ze Związku Miast Polskich – Rozpoczęliśmy cykl badań, których wyniki stanowić będą fundament diagnozy obszaru Partnerstwa, a więc wyznaczą kierunek całości prowadzonych przez nas wspólnie dalszych prac.
 
Badania odbywać się będą w formie ankiet elektronicznych, dostępnych na stronach internetowych poszczególnych samorządów.
 
 
Formularz ankietowy liczy trzynaście pozycji, m.in. pytania o poziom usług publicznych, przyzwyczajenia transportowe czy potrzeby inwestycyjne gminy, w której mieszkamy. Całe badanie jest anonimowe, a podmiotem przeprowadzającym ankiety jest Związek Miast Polskich.
Szczególny tryb badań dotyczy młodzieży uczącej się w szkołach ponadpodstawowych. – Jednym z kryteriów decydujących o udziale w projekcie CWD była trudna sytuacja społeczna i demograficzna danego obszaru, na którą składa się m.in. rosnąca migracja młodzieży – mówi Krzysztof Koman ze Związku Miast Polskich – Chcemy poznać opinie młodych ludzi na temat ich miejsca zamieszkania, ale też planów na przyszłość. ZMP od blisko trzech lat realizuje podobne badania na terenie całego kraju, a ich wyniki były niejednokrotnie olbrzymim zaskoczeniem dla samorządów, nauczycieli i rodziców.
Szczegółowe informacje dotyczące projektu Centrum Wsparcia Doradczego Plus dostępne są na stronach internetowych www.cwd.info.pl oraz www.zmp.poznan.pl.

 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Brody
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2022-07-26
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Michalina Łajtar
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2022-07-26 12:22:57
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Michalina Łajtar
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2022-07-26 12:23:12
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Michalina Łajtar
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2022-07-26 12:48:11
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
966 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Przypomnienie zasad szacowania szkód spowodowanych wystąpieniem suszy

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Brody
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2022-07-21
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Krzysztof Marczewski
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2022-07-21 07:00:49
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Tomasz Paś
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2022-07-21 07:02:18
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Tomasz Paś
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2022-07-21 07:02:18
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
1029 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Informacja o rozpoczęciu konsultacji społecznych projektu dokumentu: „Program ochrony środowiska dla województwa lubuskiego”

Akapit nr 1 - brak tytułu

Termin na składanie uwag i wniosków został wydłużony do dnia 16 sierpnia 2022 r.

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Brody
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2022-07-20
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Juliusz Dudziak
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2022-07-20 14:52:42
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Michalina Łajtar
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2022-07-20 14:54:22
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Tomasz Paś
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2022-08-09 10:59:43
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
1031 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Nawigacja między stronami listy informacji