ˆ

Konkurs na realizację zadań publicznych, organizacje pozarządowe

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

Wyniki konkursu ofert na organizację wypoczynku dzieci i młodzieży z terenu Gminy Brody

Wyniki konkursu ofert na organizację wypoczynku dzieci i młodzieży z terenu Gminy Brody

W terminie do dnia 05.06.2012r. wpłynęły oferty:
 
1. Polskie Towarzystwo Krajoznawcze w Zielonej Górze złożyło ofertę na 10 dniowe kolonie letnie z profilaktyką z cyklu „Kraina 100- milowego lasu” z wykorzystaniem elementów programu uspołeczniania dzieci i młodzieży („Akademia młodego obywatela- Mój dom rodzinny”) w Wiśle dla 13 uczestników za kwotę 13.927,80 w tym dotacja 10.000zł 2. Stowarzyszenie Rodziców Uczniów i Nauczycieli „Lepsze Jutro” w Brodach złożyło ofertę na zadanie pod nazwą „Sportowo i naukowo” między innymi na organizację 3 dniowego obozu wędrownego po gminie Brody dla 22 uczestników, na dwa wyjazdy do opery we Wrocławiu dla 86 uczestników oraz na organizację turniejów sportowych na Orliku na kwotę 16.115,00zł w tym dotacja 9.940,00zł.
Dofinansowanie w kwocie 9.940,00zł (słownie: dziewięć tysięcy dziewięćset czterdzieści złotych) otrzymało Stowarzyszenie Rodziców Uczniów i Nauczycieli „Lepsze Jutro” w Brodach.
 
Brody, dnia 06.06.2012r.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Brody
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Halina Wysługocka
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2012-06-16
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Halina Wysługocka
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2012-06-16 10:32:14
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Tomasz Paś
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2012-06-16 10:32:36
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Tomasz Paś
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2012-06-16 10:32:36
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
3392 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Konkurs ofert na wsparcie wykonania zadania publicznego w zakresie wypoczynku dzieci i młodzieży.

Akapit nr 1 - brak tytułu

Wójt Gminy Brody
 
Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 w związku z art. 4 ust. 1 pkt . 15 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (tekst jednolity Dz. U. z 2010r. Nr 234, poz.1536)
 
ogłasza
otwarty konkurs ofert na wsparcie wykonania zadania publicznego w zakresie wypoczynku dzieci i młodzieży.
 
I. Rodzaje zadań
Organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży z terenu Gminy Brody.
 
II. Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację tego zadania
W 2012 roku na realizację zadań z zakresu wypoczynku dzieci i młodzieży zabezpiecza się środki finansowe w wysokości 10.000 zł (słownie : dziesięć tysięcy złotych).
 
III. Zasady przyznawania dotacji
 1. Wnioski mogą składać organizacje określone w ustawie o działalności pożytku publicznego i wolontariacie działające na terenie Gminy Brody lub realizujące projekty na rzecz Gminy Brody.
 2. Organizacje nie muszą posiadać statusu organizacji pożytku publicznego.
 3. Dotacja zostanie przyznana organizacji, która złoży stosowną ofertę przygotowaną w oparciu o wzór zawarty w rozporządzeniu Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010r. w sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego, ramowego wzoru oferty realizacji zadania publicznego, ramowego wzoru umowy o wykonanie zadania publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz.U. z 2011r. Nr 6, poz.25)
 4. Organizacja pozarządowa, która wygra konkurs otrzyma środki finansowe na podstawie umowy zawartej pomiędzy Wójtem Gminy Brody a daną organizacją. 
 5. Nadzór nad realizacją projektu prowadzić będzie upoważniony przez Wójta Gminy pracownik Urzędu Gminy w Brodach. 
 6. Wzory wniosku są do pobrania na stronie internetowej www.brody.pl lub w Urzędzie Gminy w Brodach pokój Nr 5.
 7. Wnioski niekompletne lub złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
 8. Pozostałe zasady przyznawania środków finansowych regulują przepisy ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
IV. Termin i warunki realizacji zadania
 1. Realizacja zadania powinna w całości nastąpić całości w terminie do dnia 30 września 2012 roku.
 2. Zadanie winno być realizowane z najwyższą starannością i zgodnie z zawartymi umowami oraz obowiązującymi standardami i przepisami w zakresie opisanym w ofertach. 
 3. Oferenci zobowiązani są do:
  • otwarcia odrębnego rachunku bankowego
  • sporządzania i składania sprawozdań z wykonania zadania publicznego w terminach określonych w umowie.
V. Termin składania ofert
 1. Oferty należy składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 05 czerwca 2012 roku w pokoju nr 3 Urzędu Gminy w Brodach w godzinach pracy urzędu tj. od 7:30 do godz. 15:30.
 2. Oferty należy składać w zamkniętych kopertach. Na kopercie powinno być oznaczenie nazwy i adresu podmiotu oraz nazwy zadania określonego w ogłoszeniu.
VI. Termin, tryb i kryteria stosowane przy dokonywaniu wyboru ofert
 1. Ostateczne rozstrzygnięcie konkursu nastąpi nie później, niż w terminie 7 dni od ostatniego dnia przyjmowania ofert.
 2. Konkurs rozstrzyga Wójt Gminy po zapoznaniu się z opinią Komisji konkursowej, który dokonuje wyboru ofert najlepiej służących realizacji zadania. 
 3. Od podjętych decyzji nie przysługuje odwołanie.
 4. Wybór ofert dokonuje się w oparciu o następujące kryteria:
  • a) zawartość merytoryczna oferty
  • b) dotychczasowe doświadczenie oferenta przy realizacji tego typu zadania
  • c) uregulowana sytuacja formalno-prawna podmiotu składającego ofertę
  • d) kompletność oferty i załączników
  • e) posiadanie odpowiednich do realizacji zadania zasobów materialnych i kadrowych
VII. Informacja o środkach wydanych na realizację zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu
 
Podaje się do publicznej wiadomości, że w roku 2011 na realizację zadań z zakresie wakacyjnego wypoczynku dzieci i młodzieży wydatkowano środki finansowe w wysokości 12.761 zł (słownie: dwanaście tysięcy siedemset sześćdziesiąt jeden złotych).
 
Wójt Gminy (-) Ryszard Kowalczuk

Protokół z przeprowadzonego konkursu na realizację zadań publicznych w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2012r. odbytego w dniach 23.02.2012r. i 02.03.2012r.

Akapit nr 1 - brak tytułu

 
 
Lp.
Nazwa oferenta Nazwa zadania Wysokość przyznanych środków
1. Ludowy Zespół Sportowy „MOTOR” Koło Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu na terenie Gminy Brody 18.500,00zł
2. Ludowy Zespół Sportowy „NYSA” Brody Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu na terenie Gminy Brody 17.500,00zł 
3.  Stowarzyszenie Rodziców Uczniów i Nauczycieli „Lepsze Jutro” w Brodach Razem po zdrowie 2012 4.000,00zł 
 
Osoby biorące udział w komisji:
1. Halina Wysługocka – przewodnicząca
2. Maria Malec – członek
3. Helena Miklaszewska - członek
 

Sprawozdanie z realizacji w 2010r. programu współpracy Gminy Brody z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego

Akapit nr 1 - brak tytułu

Na podstawie art. 5a ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie przedkładam Radzie Gminy Brody sprawozdanie z realizacji w 2010r. programu współpracy Gminy Brody z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego .
Rada Gminy Brody uchwałą Nr XXXV/239/09 z dnia 29 grudnia 2009r. zmienioną uchwałą Nr XLI/288/10 z dnia 30 czerwca 2010r. przyjęła program współpracy Gminy Brody z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2010r.

Wyniki z posiedzenia komisji konkursowej powołanej do rozpatrzenia ofert złożonych w konkursie na realizację zadania publicznego polegającego na :

Akapit nr 1 - brak tytułu

 1. Upowszechnianiu kultury fizycznej i sportu na terenie Gminy Brody w roku 2011
 2. Organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży w 2011r.
odbytego w dniach 14,22 marca 2011r. i 20 kwietnia 2011r.
 
Lp. Nazwa Stowarzyszenia Nazwa zadania Kwota wsparcia
 1
Stowarzyszenie Ludowe Zespoły Sportowe
„NYSA” Brody
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu
na terenie Gminy Brody w 2011r.
19.500,00
 2
Stowarzyszenie Ludowe Zespoły Sportowe
„Motor” Koło
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu
na terenie Gminy Brody w 2011r
20.500,00
 3
Stowarzyszenie Rodziców Uczniów i Nauczycieli
„Lepsze Jutro”  w Brodach
Organizacja wakacyjnego wypoczynku
dzieci i młodzieży w roku 2011
14.000,00
 
Wójt Gminy (-) Ryszard Kowalczuk

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Brody
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
H.Wysługocka
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2011-04-21
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
H.Wysługocka
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2011-04-21 11:18:48
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Grzegorz Jarosz
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2011-04-21 11:18:52
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Grzegorz Jarosz
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2012-01-30 12:36:18
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
4176 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »