ˆ

Konkurs na realizację zadań publicznych, organizacje pozarządowe

Pobierz dane XMLDrukuj informację

Szczegóły informacji

Wójt Gminy Brody ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2012 roku

Informacja ogłoszona dnia 2012-01-30 12:38:00 przez Użytkownik wprowadzający dane archiwalne, informacja należąca do archiwum

Akapit nr 1 - brak tytułu

I. Rodzaje zadań
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu poprzez organizację treningów, rozgrywek sportowych dla różnych grup wiekowych
Organizacja i koordynacja przedsięwzięć sportowych, sportowo rekreacyjnych oraz innych form aktywnego wypoczynku dla dzieci i młodzieży a także  dorosłych mieszkańców Gminy Brody oraz uczestnictwo w imprezach sportowo rekreacyjnych o charakterze ponadgminnym
II. Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację tego zadania
W 2012 roku na realizację zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu realizowanych przez stowarzyszenia kultury fizycznej  zabezpiecza się środki finansowe w wysokości 40.000 zł (słownie : czterdzieści tysięcy złotych).

III. Zasady przyznawania dotacji
1.    Powierzenie wykonania ww. zadania lub wsparcie  realizacji i udzielenie dotacji nastąpi z zachowaniem przepisów art. 16 ustawy  z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (tekst jednolity Dz.U. z 2010r. Nr 234, poz.1536z późn. zm.) ) i innych właściwych przepisów.
2.    Wójt Gminy udzieli dotacji na realizację ofert wyłonionych w otwartym konkursie poprzez zawarcie umowy.
3.    Wójt może odmówić podmiotowi wyłonionemu w konkursie przyznania dofinansowania i podpisania umowy w przypadku, gdy okaże się, iż rzeczywisty zakres realizowanego zadania znacząco odbiega od opisanego w ofercie, podmiot utraci zdolności do czynności prawnych, zostaną ujawnione nieznane wcześniej okoliczności podważające wiarygodność merytoryczną lub finansową oferenta.
IV. Termin i warunki realizacji zadania
1.    Realizacja zadania powinna w całości nastąpić w terminie od dnia 01 marca 2012 roku do dnia 15 grudnia 2012 roku.
2.    Zadanie winno być realizowane z najwyższą starannością i zgodnie z zawartymi umowami oraz obowiązującymi standardami i przepisami w zakresie opisanym w ofertach.
3.    Oferenci zobowiązani są do:
- otwarcia odrębnego rachunku bankowego
- sporządzania i składania sprawozdań z wykonania zadania publicznego w   terminach określonych w umowie.
V. Termin składania ofert
1.    Oferty należy składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 21 lutego 2012 roku w pokoju nr 3  Urzędu Gminy w Brodach w godzinach pracy urzędu tj. od 7:30 do godz. 15:00.
2.    Oferty winny być sporządzone według wzoru stanowiącego załącznik Nr 1 do Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010 roku w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru   umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz  wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. z 2011r. Nr 6, poz. 25).
3.    Oferty należy składać w zamkniętych kopertach. Na kopercie powinno być oznaczenie nazwy i adresu podmiotu oraz nazwy zadania określonego w ogłoszeniu.
VI. Termin, tryb i kryteria stosowane przy dokonywaniu wyboru ofert
1.    Ostateczne rozstrzygnięcie konkursu nastąpi nie później, niż w terminie 7 dni od ostatniego dnia przyjmowania ofert.
2.    Konkurs rozstrzyga Wójt Gminy po zapoznaniu się z opinią Komisji konkursowej, który dokonuje wyboru ofert najlepiej służących realizacji zadania.
3.    Od podjętych decyzji nie przysługuje odwołanie.
4.    Wybór ofert dokonuje się w oparciu o następujące kryteria:
a)    zawartość merytoryczna oferty
b)    dotychczasowe doświadczenie oferenta przy realizacji tego typu zadania
c)    uregulowana sytuacja formalno-prawna podmiotu składającego ofertę
d)    kompletność oferty i załączników
e)    posiadanie odpowiednich do realizacji zadania zasobów materialnych i kadrowych
VII. Informacja o środkach wydanych na realizację zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu

Podaje się do publicznej wiadomości, że w roku 2011 na realizację zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu  wydatkowano środki finansowe w wysokości 40.000 zł (słownie: czterdzieści  tysięcy złotych).
                                                                                               Wójt Gminy
                                                                                       (-) Ryszard Kowalczuk

 

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Brody
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Halina Wysługocka
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2012-01-30
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Halina Wysługocka
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2012-01-30 12:37:53
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Grzegorz Jarosz
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2012-01-30 12:38:00
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Grzegorz Jarosz
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2012-03-20 21:14:30
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
2321 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony