ˆ

Konkurs na realizację zadań publicznych, organizacje pozarządowe

Pobierz dane XMLDrukuj informację

Szczegóły informacji

Wójt Gminy Brody ogłasza otwarty konkurs ofert na wsparcie wykonania zadania publicznego w zakresie wypoczynku dzieci i młodzieży.

Informacja ogłoszona dnia 2011-03-23 10:00:41 przez Użytkownik wprowadzający dane archiwalne, informacja należąca do archiwum

Akapit nr 1 - brak tytułu

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 w związku z art. 4 ust. 1 pkt . 15 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (tekst jednolity Dz. U. z 2010r. Nr 234, poz.1536)
 
 ogłasza
otwarty konkurs ofert na wsparcie wykonania zadania publicznego w zakresie wypoczynku dzieci i młodzieży.
 
I. Rodzaje zadań
Organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży.
 
II. Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację tego zadania
W 2011 roku na realizację zadań z zakresu wypoczynku dzieci i młodzieży zabezpiecza się środki finansowe w wysokości 20.000 zł (słownie : dwadzieścia tysięcy złotych).
 
III. Zasady przyznawania dotacji
 1. Wnioski mogą składać organizacje określone w ustawie o działalności pożytku publicznego i wolontariacie działające na terenie Gminy Brody lub realizujące projekty na rzecz Gminy Brody.
 2.  Organizacje nie muszą posiadać statusu organizacji pożytku publicznego.
 3. Dotacja zostanie przyznana organizacji, która złoży stosowną ofertę przygotowaną w oparciu o wzór zawarty w rozporządzeniu Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010r. w sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego, ramowego wzoru oferty realizacji zadania publicznego, ramowego wzoru umowy o wykonanie zadania publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz.U. z 2011r. Nr 6, poz.25)
 4. Organizacja pozarządowa, która wygra konkurs otrzyma środki finansowe na podstawie umowy zawartej pomiędzy Wójtem Gminy Brody a daną organizacją.
 5. Nadzór nad realizacją projektu prowadzić będzie upoważniony przez Wójta Gminy pracownik Urzędu Gminy w Brodach.
 6. Wzory wniosku są do pobrania na stronie internetowej www.brody.pl lub w Urzędzie Gminy w Brodach pokój Nr 5.
 7. Wnioski niekompletne lub złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
 8. Pozostałe zasady przyznawania środków finansowych regulują przepisy ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
IV. Termin i warunki realizacji zadania
 1. Realizacja zadania powinna w całości nastąpić całości w terminie do dnia 31 grudnia 2011 roku.
 2. Zadanie winno być realizowane z najwyższą starannością i zgodnie z zawartymi umowami oraz obowiązującymi standardami i przepisami w zakresie opisanym w ofertach.
 3. Oferenci zobowiązani są do:
  • otwarcia odrębnego rachunku bankowego
  • sporządzania i składania sprawozdań z wykonania zadania publicznego w terminach określonych w umowie.
V. Termin składania ofert
 1. Oferty należy składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 14 kwietnia 2011 roku w pokoju nr 3 Urzędu Gminy w Brodach w godzinach pracy urzędu tj. od 7:30 do godz. 15:30. \\
 2. Oferty należy składać w zamkniętych kopertach. Na kopercie powinno być oznaczenie nazwy i adresu podmiotu oraz nazwy zadania określonego w ogłoszeniu.
VI. Termin, tryb i kryteria stosowane przy dokonywaniu wyboru ofert
 1.  Ostateczne rozstrzygnięcie konkursu nastąpi nie później, niż w terminie 7 dni od ostatniego dnia przyjmowania ofert.
 2. Konkurs rozstrzyga Wójt Gminy po zapoznaniu się z opinią Komisji konkursowej, który dokonuje wyboru ofert najlepiej służących realizacji zadania.
 3. Od podjętych decyzji nie przysługuje odwołanie.
 4. Wybór ofert dokonuje się w oparciu o następujące kryteria:
  • a) zawartość merytoryczna oferty
  • b) dotychczasowe doświadczenie oferenta przy realizacji tego typu zadania
  • c) uregulowana sytuacja formalno-prawna podmiotu składającego ofertę
  • d) kompletność oferty i załączników
  • e) posiadanie odpowiednich do realizacji zadania zasobów materialnych i kadrowych
VII. Informacja o środkach wydanych na realizację zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu
Podaje się do publicznej wiadomości, że w roku 2010 na realizację zadań z zakresie wakacyjnego wypoczynku dzieci i młodzieży wydatkowano środki finansowe w wysokości 9.932 zł (słownie: dziewięć tysięcy dziewięćset trzydzieści dwa złote).
 
Wójt Gminy (-) Ryszard Kowalczuk

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Brody
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
H Wysługocka
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2011-03-23
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
H Wysługocka
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2011-03-23 09:54:46
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Grzegorz Jarosz
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2011-03-23 10:00:41
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Grzegorz Jarosz
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2012-01-30 12:36:18
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
3033 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony