ˆ

Konkurs na realizację zadań publicznych, organizacje pozarządowe

Pobierz dane XMLDrukuj informację

Szczegóły informacji

Sprawozdanie z realizacji w 2010r. programu współpracy Gminy Brody z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego

Informacja ogłoszona dnia 2011-05-05 12:35:09 przez Użytkownik wprowadzający dane archiwalne, informacja należąca do archiwum

Akapit nr 1 - brak tytułu

Na podstawie art. 5a ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie przedkładam Radzie Gminy Brody sprawozdanie z realizacji w 2010r. programu współpracy Gminy Brody z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego .
Rada Gminy Brody uchwałą Nr XXXV/239/09 z dnia 29 grudnia 2009r. zmienioną uchwałą Nr XLI/288/10 z dnia 30 czerwca 2010r. przyjęła program współpracy Gminy Brody z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2010r.

Wyżej wspomniany program uchwalany jest na podstawie art.5 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie i jest realizacją konstytucyjnej zasady pomocniczości i dialogu społecznego .

Zgodnie z zapisami ustawy współpraca ta może odbywać się w szczególności w formach:
 1. zlecania organizacjom pozarządowym oraz podmiotom wymienionym w art. 3 ust.3 realizacji zadań publicznych na zasadach określonych w ustawie;
 2. wzajemnego informowania się o planowanych kierunkach działalności i współdziałania w celu zharmonizowania tych kierunków;
 3. konsultowania z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionym w art. 3 ust.3, odpowiednio do zakresu ich działania, projektów aktów normatywnych w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji;
 4. tworzenia wspólnych zespołów o charakterze doradczym i inicjatywnym, złożonych z przedstawicieli organizacji pozarządowych, podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 oraz przedstawicieli organów administracji publicznej.
Ponadto współpraca powinna odbywać się na zasadach pomocniczości, suwerenności stron, partnerstwa, efektywności, uczciwej konkurencji i jawności.
 
W programie współpracy zostały wskazane zadania, których realizacja została powierzona sektorowi pozarządowemu do realizacji w drodze dofinansowania. W 2010r. ogłoszono w sumie:
 • jeden konkurs na wspieranie realizacji zadań publicznych z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu.
 • udzielono 3 dotacje na wniosek organizacji pozarządowej z pominięciem otwartego konkursu ofert – art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

Dotacje pozyskały następujące stowarzyszenia:

 1. Ludowy Zespół Sportowy „Nysa” Brody otrzymał dotację w wysokości 20.000zł
  • na projekt pt.: ”Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu na terenie gminy Brody”. Organizacja imprez, zawodów i rozgrywek sportowych. Rzeczywisty wkład własny wyniósł 154,20zł. Wkład wolontariatu nie został wykazany w sprawozdaniu finansowym W ramach projektu odbyło się systematyczne szkolenie członków klubu, udział w rozgrywkach sportowych w Brodach oraz na wyjazdowych meczach, prowadzone były zajęcia sportowo-rekreacyjne z młodzieżą. Udział brało około 32osoby w każdych zajęciach. Zajęcia były kontynuacją przedsięwzięć realizowanych w poprzednich latach. Zorganizowano również festyn rodzinny.
 2.  Ludowy Zespól Sportowy „Motor” Koło otrzymał dotację w wysokości 20.000,00 zł
  • na realizację projektu „ Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu w gminie Brody. Rzeczywisty wkład własny stowarzyszenia to kwota 394,19 zł. Wkład wolontariatu nie został określony w sprawozdaniu finansowym. W ramach projektu realizowano systematyczne upowszechnianie sportu i rekreacji wśród mieszkańców. Drużyna seniorów rozegrała 9 sparingów oraz 14 meczy ligowych w klasie „B” oraz 15 meczy ligowych w klasie „A”, w czasie wakacji zorganizowano cykl zawodów sportowych, które odbyły się na kompleksie sportowym w Jasienicy. Rozegrano szereg spotkań w piłkę ręczną , koszykówkę, siatkówkę a także tenisa stołowego. Drużyna seniorów brała udział w dwóch turniejach piłkarskich w Stargardzie Gubińskim i Grabicach. Na rzecz klubu pracowało 2 wolontariuszy, którzy poprawiali wygląd i estetykę obiektu oraz wykonywali podstawowe prace remontowe. W projekcie wzięło udział około 90 odbiorców bezpośrednich.
 3. Stowarzyszenie Rodziców Uczniów i Nauczycieli „Lepsze Jutro” otrzymało 9.491,00 zł
  • na realizację projektu pt: „Organizacja wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży zamieszkałej w Gminie Brody (obóz wędrowny i turniej sportowy)”. Wykorzystano jednak kwotę 7.742,89zł. W ramach projektu odbył się 5 dniowy obóz wędrowny po terenie Gminy Brody, w którym uczestniczyło 20 uczniów i 2 opiekunów, oraz turniej sportowy. W ramach realizacji projektu założono udział w nim 22 odbiorców bezpośrednich.
 4. Stowarzyszenie „Nasz Biecz” otrzymało dotację w wysokości 2.240 zł
  • na organizację wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży zamieszkałej w Gminie Brody zadanie- wycieczka do Parku Mużakowskiego w Łęknicy. Wykorzystało kwotę 2.189,30. Wycieczka odbyła się w dniu 18 września 2010r. choć planowana była 14.08.2010r. Termin został przesunięty ze względu na powódź. Uczestniczyło w niej 80 osób.
 5. Stowarzyszenie Koła Gospodyń Wiejskich w Kole „Inicjatywa w Kole otrzymało dotację w wysokości 1.606,34 zł
  • na realizację projektu pt.: „”Święto wsi Kołowianki” – jako wkład własny do projektu w ramach działania 413 „wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego PROW na lata 2007-2013. Całkowity koszt zadania 5.354,46. W ramach realizacji zadania w miejscowości Koło odbyły się dożynki, zakupiono stroje dla zespołu tanecznego, wykonano grafiki i materiały promocyjne.

Akapit nr 4 - brak tytułu

Reasumując, w 2010r. pięć organizacji podjęło się realizacji zadań publicznych. W sumie gmina podpisała pięć umów z sektorem pozarządowym na dofinansowanie realizacji wybranych zadań własnych.
 
Po stronie organizacji pozarządowych w realizację zadań publicznych realizowanych w drodze dotacji zaangażowanych było około 20 wolontariuszy.
 
Podpisano umowy ze stowarzyszeniami na dotację na łączną kwotę 53.337,34zł. Natomiast rzeczywista wielkość kosztów poniesionych przez stowarzyszenia wyniosła 51.538,53 zł.
 
Wszelkie informacje na temat sektora pozarządowego: aktualności, informacje o konkursach, uchwały i zarządzenia znajdują się na gminnej stronie internetowej. Tam również zostanie zamieszczony niniejszy dokument.
W trakcie 2010r. wpłynął do Urzędu Gminy Brody jeden wniosek dotyczący programu współpracy – wniosek ten został uwzględniony i dokonano zmian w uchwale w sprawie programu współpracy na rok 2010.
 
Brody, dnia 26 kwietnia 2011r.
Wójt Gminy Ryszard Kowalczuk
Wyk. H.W.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Brody
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
H.Wysługocka
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2011-05-05
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
H.Wysługocka
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2011-05-05 12:29:26
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Grzegorz Jarosz
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2011-05-05 12:35:09
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Grzegorz Jarosz
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2012-01-30 12:36:18
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
2712 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony