ˆ

Konkurs na realizację zadań publicznych, organizacje pozarządowe

Pobierz dane XMLDrukuj informację

Szczegóły informacji

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2011 roku

Informacja ogłoszona dnia 2011-02-16 23:00:58 przez Użytkownik wprowadzający dane archiwalne, informacja należąca do archiwum

Akapit nr 1 - brak tytułu

Wójt Gminy Brody Na podstawie art. 11, 13 i 14 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (tekst jednolity Dz. U. z 2010r. Nr 234, poz.1536) ogłasza
 
otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2011 roku
 
 1. Rodzaje zadań
  • Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu poprzez organizację treningów, rozgrywek sportowych dla różnych grup wiekowych Organizacja i koordynacja przedsięwzięć sportowych, sportowo rekreacyjnych oraz innych form aktywnego wypoczynku dla dzieci i młodzieży a także dorosłych mieszkańców Gminy Brody oraz uczestnictwo w imprezach sportowo rekreacyjnych o charakterze ponadgminnym
 2. Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację tego zadania
  • W 2011 roku na realizację zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu realizowanych przez stowarzyszenia kultury fizycznej zabezpiecza się środki finansowe w wysokości 40.000 zł (słownie : czterdzieści tysięcy złotych).
 3. III. Zasady przyznawania dotacji
  • 1. Powierzenie wykonania ww. zadania lub wsparcie realizacji i udzielenie dotacji nastąpi z zachowaniem przepisów art. 16 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (tekst jednolity Dz.U. z 2010r. Nr 234, poz.1536 ) i innych właściwych przepisów.
  • Wójt Gminy udzieli dotacji na realizację ofert wyłonionych w otwartym konkursie poprzez zawarcie umowy.
  • Wójt może odmówić podmiotowi wyłonionemu w konkursie przyznania dofinansowania i podpisania umowy w przypadku, gdy okaże się, iż rzeczywisty zakres realizowanego zadania znacząco odbiega od opisanego w ofercie, podmiot utraci zdolności do czynności prawnych, zostaną ujawnione nieznane wcześniej okoliczności podważające wiarygodność merytoryczną lub finansową oferenta.
 4. Termin i warunki realizacji zadania
  • Realizacja zadania powinna w całości nastąpić w terminie od dnia 15 marca 2011 roku do dnia 15 grudnia 2011 roku.
  • Zadanie winno być realizowane z najwyższą starannością i zgodnie z zawartymi umowami oraz obowiązującymi standardami i przepisami w zakresie opisanym w ofertach.
  • Oferenci zobowiązani są do: - otwarcia odrębnego rachunku bankowego - sporządzania i składania sprawozdań z wykonania zadania publicznego w terminach określonych w umowie. V.
 5. Termin składania ofert
  • Oferty należy składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 8 marca 2011 roku w pokoju nr 3 Urzędu Gminy w Brodach w godzinach pracy urzędu tj. od 7:30 do godz. 15:30.
  • Oferty winny być sporządzone według wzoru stanowiącego załącznik Nr 1 do Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010 roku w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania.
  • Oferty należy składać w zamkniętych kopertach. Na kopercie powinno być oznaczenie nazwy i adresu podmiotu oraz nazwy zadania określonego w ogłoszeniu.
 6. Termin, tryb i kryteria stosowane przy dokonywaniu wyboru ofert
  • Ostateczne rozstrzygnięcie konkursu nastąpi nie później, niż w terminie 7 dni od ostatniego dnia przyjmowania ofert.
  • Konkurs rozstrzyga Wójt Gminy po zapoznaniu się z opinią Komisji konkursowej, który dokonuje wyboru ofert najlepiej służących realizacji zadania.
  • Od podjętych decyzji nie przysługuje odwołanie.
  • Wybór ofert dokonuje się w oparciu o następujące kryteria:
   • zawartość merytoryczna oferty
   • dotychczasowe doświadczenie oferenta przy realizacji tego typu zadania
   • uregulowana sytuacja formalno-prawna podmiotu składającego ofertę
   • kompletność oferty i załączników
   • posiadanie odpowiednich do realizacji zadania zasobów materialnych i kadrowych
 7. Informacja o środkach wydanych na realizację zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu
Podaje się do publicznej wiadomości, że w roku 2010 na realizację zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu wydatkowano środki finansowe w wysokości 40.000 zł (słownie: czterdzieści tysięcy złotych).
 
Wójt Gminy (-) Ryszard Kowalczuk

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Brody
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
h.w
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2011-02-16
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
h.w
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2011-02-16 22:59:56
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Grzegorz Jarosz
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2011-02-16 23:00:58
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Grzegorz Jarosz
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2012-01-30 12:36:18
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
3791 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony