ˆ

Petycje

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

Sposób składania i rozpatrywania petycji określony w ustawie z dnia 11 lipca 2014 roku o petycjach

Akapit nr 1 - brak tytułu

Przedmiotem petycji może być żądanie, w szczególności:
zmiany przepisów prawa, podjęcia rozstrzygnięcia lub innego działania w sprawie dotyczącej podmiotu wnoszącego petycję, życia zbiorowego lub wartości wymagających szczególnej ochrony w imię dobra wspólnego, mieszczących się w zakresie zadań i kompetencji adresata petycji.
 
W jaki sposób można wnieść petycję?
Petycje mogą być wnoszone w formie pisemnej albo za pomocą środków komunikacji elektronicznej.
Prawidłowo złożona petycja powinna zawierać:
1. oznaczenie podmiotu wnoszącego petycję; jeżeli wnoszącym petycję jest grupa podmiotów, w petycji należy wskazać oznaczenie każdego z tych podmiotów oraz osobę reprezentującą podmiot wnoszący petycję,
2. wskazanie miejsca zamieszkania albo siedziby podmiotu wnoszącego petycję oraz adresu do korespondencji; jeżeli podmiotem wnoszącym petycję jest grupa podmiotów, w petycji należy wskazać miejsce zamieszkania lub siedzibę każdego z tych podmiotów,
3. oznaczenie adresata petycji
4. wskazanie przedmiotu petycji
Petycja musi być podpisana!
Petycja składana w formie pisemnej powinna być podpisana przez podmiot wnoszący petycję, a jeżeli podmiotem wnoszącym petycję nie jest osoba fizyczna lub gdy petycję wnosi grupa podmiotów - przez osobę reprezentującą podmiot wnoszący petycję.
Petycja składana za pomocą środków komunikacji elektronicznej może być opatrzona bezpiecznym podpisem elektronicznym, weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu, oraz powinna zawierać adres poczty elektronicznej podmiotu wnoszącego petycję.
Uwaga: petycję niezawierającą oznaczenia podmiotu oraz adresu wnoszącego pozostawia się bez rozpatrzenia.
Gdzie złożyć petycję?
1. osobiście: w sekretariacie Urzędu Gminy Brody ul. Rynek 2 w poniedziałki od godz. 800 do 1600 do wtorku  do piątku, w godzinach 730 - 1530,
2. za pośrednictwem poczty na adres Urzędu Gminy 68-343 Brody  ul. Rynek 2,
3. drogą elektroniczną na adres: 
4. przesłać za pośrednictwem Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej (ePUAP)
Sposób rozpatrywania petycji:
1. petycja powinna być rozpatrzona bez zbędnej zwłoki, jednak nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia jej złożenia
2. w przypadku wystąpienia okoliczności niezależnych od podmiotu rozpatrującego petycję uniemożliwiających rozpatrzenie petycji w wyżej określonym terminie, termin na rozpatrzenie petycji ulega przedłużeniu, nie dłużej jednak jak o kolejne 3 miesiące
3. podmiot rozpatrujący petycję zawiadamia podmiot wnoszący petycję o sposobie jej załatwienia wraz z uzasadnieniem w formie pisemnej albo za pomocą środków komunikacji elektronicznej (sposób załatwienia petycji nie może być przedmiotem skargi)
4. adresat petycji, który jest niewłaściwy do jej rozpatrzenia, przesyła ją niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 30 dni od dnia jej złożenia, do podmiotu właściwego do rozpatrzenia petycji, zawiadamiając o tym równocześnie podmiot wnoszący petycję.
Pozostałe informacje:
Podmiot właściwy do rozpatrzenia petycji może pozostawić bez rozpatrzenia petycję złożoną w sprawie, która była przedmiotem petycji już rozpatrzonej przez ten podmiot, jeżeli w petycji nie powołano się na nowe fakty lub dowody nieznane podmiotowi właściwemu do rozpatrzenia petycji.
Petycja może zawierać zgodę na ujawnienie na stronie internetowej podmiotu rozpatrującego petycję lub urzędu go obsługującego danych osobowych podmiotu wnoszącego petycję lub podmiotu w imieniu którego petycja jest wnoszona. W Biuletynie Informacji Publicznej niezwłocznie zamieszcza się informację zawierającą odwzorowanie cyfrowe (skan) petycji, datę jej złożenia oraz – w przypadku wyrażenia zgody, o której mowa powyżej – imię i nazwisko albo nazwę podmiotu wnoszącego petycję lub podmiotu, w interesie którego petycja jest składana.
Podstawa prawna:
Ustawa z dnia 11 lipca 2014r. o petycjach (Dz. U. poz. 1195).
 
Informacja na temat rozpatrywanych petycji kierowanych do Wójta Gminy Brody
 
Lp.
Imię i Nazwisko lub nazwa podmiotu wnoszącego petycje (w przypadku wyrażenia zgody, o której mowa w art.4 ust.3 ustawy o petycjach)
Dokument
(petycja)
Przedmiot petycji
Data złożenia petycji
Przewidywany termin załatwienia petycji (zgodnie z art. 10 ust.1 ustawy o petycjach, nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia złożenia petycji)
Dokument (odpowiedź na petycję)
1.
Wyłączenie jawności w związku z niewyrażeniem zgody, o której mowa w art.4 ust.3 ustawy o petycjach. petycja Dokonanie analizy i ocenę stanu faktycznego w zakresie publikowanych danych w BIP jednostki pod kątem zachowania standardów otwartości danych. 03.10.2016 08.11.2016 odpowiedź
2.
Wyłączenie jawności w związku z niewyrażeniem zgody, o której mowa w art.4 ust.3 ustawy o petycjach. petycja III Edycja Konkursu  "Wzorowa Łazienka" - "Domestos odnawia szkolne toalety" 06.10.2016    
3. Wyłączenie jawności w związku z niewyrażeniem zgody, o której mowa w art.4 ust.3 ustawy o petycjach. petycja Udzielenie informacji publicznej w przedmiocie - w jakiej formie Urząd prowadzi ewidencję sprzętu informatycznego 20.10.2016 15.12.2016 odpowiedź
4. Wyłączenie jawności w związku z niewyrażeniem zgody, o której mowa w art.4 ust.3 ustawy o petycjach. petycja Aspekty związane z ochroną danych osobowych. 02.02.2017 28.03.2017 odpowiedź
5. Wyłączenie jawności w związku z niewyrażeniem zgody, o której mowa w art.4 ust.3 ustawy o petycjach. petycja Realizacja zadań związanych z przeciwdziałaniem uciążliwości zapachowej 26.06.2017 25.09.2017 odpowiedź
6. Wyłączenie jawności w związku z niewyrażeniem zgody, o której mowa w art.4 ust.3 ustawy o petycjach. petycja
Przystąpienia Gminy/Miasta/Szkoły - do konkursu w ramach programu "Podwórko Talentów NIVEA" - edycja 2019
09.03.2019 06.05.2019 odpowiedź
7.
Osoba Prawna
Szulc-Efekt sp. zo.o.
Prezes Zarządu: Adam Szulc
ul. Poligonowa 1
04-051 Warszawa
petycja Dbajmy o najmłodszych 24.09.2019 03.10.2019 odpowiedź
8. Koalicja Polska Wolna od 5G petycja Stop zagrożeniu zdrowia i życia 26.03.2020   `
9.
Osoba Prawna
Szulc-Efekt sp. zo.o.
Prezes Zarządu: Adam Szulc
ul. Poligonowa 1
04-051 Warszawa
petycja Jawność i transparentność w Gminach 11.08.2020 10.09.2020 odpowiedź
10.
Osoba Prawna
Szulc-Efekt sp. zo.o.
Prezes Zarządu: Adam Szulc
ul. Poligonowa 1
04-051 Warszawa
petycja Jawność i transparentność w Gminach 18.09.2020 24.09.2020 odpowiedź
11.
Wiktor Gnidź
Centrum Informacji Samorządowej
Łódź
petycja Jawność i transparentność w Gminach 05.01.2021 19.01.2021 odpowiedź
12. Międzynarodowa Koalicja dla Ochrony Polskiej Wsi petycja Alarm! STOP zabójczemu GMO - STOP niebezpiecznej SZCZEPIONCE! 23.03.2021 13.04.2021 odpowiedź
13.
Osoba Prawna
Szulc-Efekt sp. zo.o.
Prezes Zarządu: Adam Szulc
ul. Poligonowa 1
04-051 Warszawa
petycja Przystąpienia Gminy/Miasta/Szkoły - do konkursu w ramach programu "Podwórko NIVEA" - edycja 2021 07.04.2021 22.04.2021 odpowiedź
14. Teresy Garland na okoliczność Petycji do Gmin
o poparciu dla Rządu Tymczasowego
Tymczasowej Rady Stanu Narodu Polskiego
Społecznego Komitetu Konstytucyjnego.
petycja Poparcie Rządu Tymczasowej Rady Stanu Narodu Polskiego Społecznego Komitetu Konstytucyjnego 12.05.2021 09.06.2021 odpowiedź
15.
Arkadiusz Rakoczy
petycja Złożenie petycji w interesie publicznym do rozpatrzenia przez Radę Gminy Brody. 20.05.2021 09.06.2021 odpowiedź
16.
Stowarzyszenie Polska Wolna od GMO
petycja
Alarm! STOP zabójczemu GMO - STOP niebezpiecznej SZCZEPIONCE!
23.03.2021 09.06.2021 odpowiedź
17. Stowarzyszenie Polska Wolna od GMO petycja Rozpowrzechnienie informacji o możliwych skutkach zdrowotnych poddania się szczepieniu przeciw COVID-19 18.06.2021 12.07.2021 odpowiedź
18. Sołtys wsi Jasienica petycja Budowa sieci wodociągowej 13.09.2021    
19. Fundacja im. Nikoli Tesli Wydanie zakazu noszenia "maseczek ochronnych" 21.12.2021 03.03.2022 odpowiedź
20. Federacja Lubuskich Organizacji Seniorskich petycja Finansowanie organizacji seniorskich 22.10.2021 29.12.2021 odpowiedź
21. Ogólnopolskie Stowarzyszenie Kominiki i Piece petycja W sprawie zmian programu ochrony powietrza 14.02.2022 04.04.2022 odpowiedź
22. Cech Zdunów Polskich petycja W sprawie naprawy programu ochrony powietrza 01.04.2022 04.04.2022 odpowiedź
23. Zmieniajmy Gminy na lepsze petycja Poprawa Efektywności Energetycznej 04.05.2022    
24. Sołtys Biecza petycja Przystosowanie budynku na potrzeby związane z koniecznością udzielenia pomocy uchodźcom z Ukrainy 18.03.2022 15.06.2022 odpowiedź
25.
Osoba Prawna
Szulc-Efekt sp. zo.o.
Prezes Zarządu: Adam Szulc
ul. Poligonowa 1
04-051 Warszawa
petycja Inicjatywa - Dbajmy o zdrowie Petentów - dezynfekcja pomieszczeń - Zmieniajmy Gminy na Lepsze 17.10.2022 23.11.2022 odpowiedź
 
 

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Brody
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Halina Wysługocka
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2016-10-13
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Beata Kowalczuk
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2016-10-13 10:04:58
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Tomasz Paś
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2016-10-13 13:18:50
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Tomasz Paś
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2022-11-24 08:14:10
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
6093 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »