ˆ

Komisja Oświaty, Spraw Społecznych oraz Porządku Publicznego

Pobierz dane XMLDrukuj informację

Szczegóły informacji

lata 2017-2018: Wnioski i ustalenia wynikające z posiedzenia odbytego w dniu:

Niniejszy dokument jest wersją archiwalną.
Informacja ogłoszona dnia 2017-01-26 09:05:38 przez Tomasz Paś

21.03.2018r.

1. Zapoznano się z informacją dot. funkcjonowania ORLIKA oraz działalności „ LZS Zjednoczeni Brody”
2. Komisja zaopiniowała pozytywnie projekt zmiany w uchwale dot.. wieloletniego programu mieszkaniowym zasobem Gminy Brody na lata  2018 - 2022.
3. Zaopiniowano pozytywnie propozycję zmiany kategorii dróg gminnych  na drogi wewnętrzne.
4. Zapoznano się z propozycją utworzenia Zespołu Szkolno - Przedszkolnego.
Przewodniczący Komisji
Marian Kowalski

20.02.2018r.

1.  Komisja wnioskuje o zamontowanie  większego  grzejnika  w poczekalni stomatologii w Brodach.
2.  Zaopiniowano pozytywnie projekt  uchwały  w sprawie:
 -  zwrotu nieruchomości do zasobu własności Rolnej Skarbu Państwa - Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa – Filia w Zielonej Górze.
3. Zapoznano się z projektami uchwał  w spr.
-  podziału gminy na stałe okręgi wyborcze, oraz ustalenia ich granic, numerów i liczby radnych wybieranych w każdym okręgu
-  przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Brody w 2018r.
-  uchwalenia wieloletniego programu mieszkaniowym zasobem Gminy Brody na lata 2018 - 2022.
-  ustalenia opłat za korzystanie z cmentarzy komunalnych Gminy Brody.
4. Komisja wnioskuje o odrzucenie  wniosku mieszkańca Zasiek  w spr. wygaszenia mandatu radnemu.
5. Komisja wnioskuje o rozpoznanie kosztów zakupu kontenera mieszkalnego.
Przewodniczący Komisji
Marian Kowalski

16.01.2018r.

1. Komisja  akceptuje zmiany w budżecie celem  uruchomienia inwestycji  drogowej w Jeziorach Dolnych.
2. Zaopiniowano  pozytywnie projekty uchwał  w spr  sprzedaży działek.
3. Zapoznano się z projektem uchwały  przyjmującej Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
4. Komisja prosi o aktualną  informację dot. opłat za lokale socjalne i  mieszkaniowe .
Przewodniczący Komisji
Marian Kowalski

12.12.2017r.

1.  Komisja zapoznała się z projektami uchwał w sprawie:
     - wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości stanowiącej mienie komunalne Gminy Brody w trybie przetargu (dz. 4/10 )
     - wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości stanowiącej mienie komunalne Gminy Brody w trybie przetargu  (dz. 4/11 )
2.  Komisja omówiła projekt dochodów i wydatków na 2018r. w  placówkach  oświatowych.
3.  Komisja akceptuje przedstawiony projekt remontu przedszkola – bez kuchni.
4.  Opracowano plan pracy Komisji Oświaty, Spraw Społecznych i porządku Publicznego na 2018r.
5. Zapoznano się z
- projektem  WPF,
- projektem budżetu na 2018r. po stronie dochodów   i  wydatków
- ze zmianami w budżecie i WPF na 2017r.
Przewodniczący Komisji
Marian Kowalski

18.04.2017r.

1. Zapoznano się z informacją dot. porządku i bezpieczeństwa publicznego, p.poż, OC i spraw p. powodziowych.
2. Komisja proponuje na początku maja ogłosić konkurs  „Najładniejsza posesja, najładniejsze sołectwo”.
3. Komisja zapoznała się z  wnioskiem Nadleśnictwa Lubsko dot. zwiększenia powierzchni pomnika przyrody  „Bór Suchy”.
Przewodniczący Komisji
Marian Kowalski

21.11.2017r.

1. Zapoznano się z informacją dot . funkcjonowania
     -  Publicznej Szkoły Podstawowej w Brodach.
     -  Przedszkola Samorządowego w Brodach,
     -  Gminnej Biblioteki Publicznej w Brodach
2. Zaopiniowano pozytywnie projekt uchwały w sprawie
      -   określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
3.  Zapoznano się z projektem uchwały  dot.-  stwierdzenia przekształcenia Zespołu Szkół w Brodach, w skład którego wchodzi jedynie Publiczna Szkoła Podstawowa w Brodach im. Stefana Batorego i Gimnazjum im. Adama Mickiewicza w Publiczną Szkołę Podstawową  w Brodach.
4.  Komisja wnioskuje o realizację inwestycji  wodno - kanalizacyjnej w Datyniu.
5.  Komisja prosi o informację na temat stanu zaangażowania prac dot. budowy Domu Starców w Zasiekach.
6.  Zapoznano się z projektem dochodów w budżecie na 2018r.
 
Przewodniczący Komisji
Marian Kowalski

17.10.2017r.

1. Komisja wnioskuje o  zabezpieczeniu środków finansowych  na dodatkowe ogrodzenie na cmentarzu w Bieczu.
2. Komisja wnioskuje o wystosowanie pisma  do ENEA, by wygałęzili i wycięli drzewa i krzewy przy linii energetycznej między Zasiekami a Brożkiem.
3. Komisja wnioskuje o zabezpieczenie w budżecie na 2018r. środków na zakup agregatu prądotwórczego do hydroforni w Bieczu.
4. Komisja wnioskuje o zajęcie stanowiska przez radcę prawnego w sprawie wniosku radnego Marka Tracza o wygaszenie mandatu radnego Romana Janczewskiego.
5. Komisja jest za tym, by działki nr 4/10, 4/11, na ul. Kilińskiego w Brodach sprzedać w przetargu ograniczonym  na rzecz właścicieli  nieruchomości przyległych.
6. Zapoznano się z informacją dot. wykonania prac w lesie komunalnym.
7. Komisja zapoznała się z projektami uchwał w sprawie:
     - zmian w budżecie,
     - uchwalenia rocznego programu współpracy Gminy Brody z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami wymienionymi w art. 3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego o wolontariacie, na 2018r.
     -  uchylenia uchwały nr XIII/90/11 R.G. Brody, z dn.28.12.2011r. w spr. uchwalenia Statutu Gospodarki Mieszkaniowej w Brodach,
     - wprowadzenia zmian do  uchwały nr IV/18/03 R.G. Brody w spr. Statutu Gminy Brody.
     - trybu i sposobu powoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Gminie Brody oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania.
 
Przewodniczący Komisji
Marian Kowalski

22.09.2017r.

1. Komisja wnioskuje o zaplanowanie w budżecie na 2018r. środków na remont dachu świetlicy w Datyniu.
2. Komisja była za wnioskiem kilku radnych o odwołanie Pana Marka Tracza z funkcji Przewodniczącego Komisji Budżetu.
3. Zapoznano się z projektami uchwał w sprawie:
    -  uzgodnienia projektu uchwały Sejmiku Woj. Lub. w spr. obszaru chronionego krajobrazu o nazwie  „Dolina Nysy”
    - zmiany uchwały nr XXVI/197/13 R.G.Brody z dn. 28.03.2013r. w spr. Uchwalenia wieloletniego  programu  gospodarowania  mieszkaniowym zasobem gminy Brody na lata 2013-2017.
   - w spr. określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od odpłat, jak również trybu ich pobierania.
   -  przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gorzowie Wlkp. skargi Prokuratora Rejonowego w Żarach na uchwałę nr V/33/2011 rady Gminy Brody z dn. 24.03.2011r. w spr. określenia zasad trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego d.s Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz warunków jego funkcjonowania oraz udzielenie odpowiedzi na skargę.
Przewodniczący Komisji
Marian Kowalski

20.06.2017r.

1. Zapoznano się z:
    -  informacją Policji w sprawie porządku i bezpieczeństwa publicznego,
   -  propozycją organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży w okresie wakacji,
   -  projektami uchwał w sprawie
  • rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem Wójta Gminy Brody z wykonania budżetu za 2016r.
  • absolutorium dla Wójta Gminy Brody z tyt. wykonania budżetu za 2016r.
    -  propozycją Wójta dot. 
  • zrobienia dojazdu do działki  nr 4/11  w Brodach przy ul. Kilińskiego, celem sprzedania jej  jako działki budowlanej,
  • rezygnacji ze sporządzenia aktualizacji gminnej ewidencji zabytków,
  • przeniesienia środków ( 8 tys.) z aktualizacji gminnej ewidencji zabytków, na wykonanie dojazdu do powyższej działki  nr 4/11  w Brodach.
 
Przewodniczący Komisji
Marian Kowalski

23.05.2017r.

1. Komisja popiera inwestycję dot. remontu przedszkola w Brodach.
2. Komisja wnioskuje o wykreślenie z budżetu kwoty 100 tys. zł. z inwestycji pod nazwą „poprawa infrastruktury  technicznej cmentarza w Brodach” i przekazanie jej  w formie dotacji na zadanie inwestycyjne  „remont biblioteki w Bieczu”.
3. Komisja zapoznała się z projektami uchwał w sprawie:
    -  zaciągnięcia pożyczki na zadanie inwestycyjne pn. „BEZ GRANIC” – część 1/Grenzenios- Teil 1 Przebudowa dróg wraz z infrastrukturą techniczną ulic: Wolności, Szkolnej i Pl.Zamkowego”,
    - zaciągnięcia kredytu długoterminowego,
    - zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Brody na lata 2017 – 2027.
    - zmiany uchwały budżetowej Gminy Brody na 2017r
     - zmiany uchwały nr XXVI/197/13 Rady Gminy Brody z dn. 28.03.2013r. w spr. uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy Brody na lata 2013-2017.
     - wprowadzenia zmian do uchwały nr XXV/166/17 Rady Gminy Brody w spr. dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego.
     - przekazania do Komisji Rewizyjnej skargi na działalność Wójta Gminy Brody,
     - zmiany uchwały nr XXIX/233/13 R.G.Brody w spr. ustanowienia pomnika przyrody.
4.  Zapoznano się z informacją dot:
      - bezrobocia w Gminie Brody na dzień 30.04.2017r.
      - realizacji w 2016r. programu współpracy Gminy Brody z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego.
 
Przewodniczący Komisji
Marian Kowalski

18.04.2017r.

1. Zapoznano się z informacją dot. porządku i bezpieczeństwa publicznego, p.poż, OC i spraw p. powodziowych.
2. Komisja proponuje na początku maja ogłosić konkurs  „Najładniejsza posesja, najładniejsze sołectwo”.
3. Komisja zapoznała się z  wnioskiem Nadleśnictwa Lubsko dot. zwiększenia powierzchni pomnika przyrody  „Bór Suchy”.
Przewodniczący Komisji
Marian Kowalski

17.03.2017r.

1. Zaopiniowano pozytywnie projekty uchwał w sprawach:
-   uchwalenia  miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego m. Zasieki
-   określenia zasad gospodarowania nieruchomościami Gminy Brody 
-   przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Brody w 2017r.
-   dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów  do nowego ustroju szkolnego
-   zatwierdzenia taryf na zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków  dla Gminy Brody.
2. Zapoznano się z projektami  uchwał:
   -  Sejmiku Województwa Lubuskiego w sprawie Parku  Krajobrazowego „Łuk Mużakowa”. Komisja nie wnosi uwag do powyższej uchwały.
    - w spr. zmiany uchwały budżetowej Gminy Brody na 2017r.
3. Zapoznano się z informacją  dot. działalności :
-  obiektu sportowego ORLIK
-  Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
-  Stowarzyszenia Rodziców Uczniów i Nauczycieli "LEPSZE JUTRO"
-  GOPS Brody
4. Zapoznano się z informacją dot.:
- weryfikacji dróg gminnych,
- remontem hydroforni w Mariance
- wnioskiem mieszkańców Zasiek dot. wykonania oświetlenia ulicznego
5. Komisja wnioskuje o wystosowanie do Starostwa ( odpowiednich jednostek) pisma z prośbą o przeprowadzenie kontroli na terenie  firmy  „GOTCHASPIELFELD” sp. z o.o. pod kątem przepisów  p.pożarowych i ochrony środowiska.
Przewodniczący Komisji
Marian Kowalski
 

17.02.2017r.

 Zaopiniowano pozytywnie projekty uchwał w sprawach:
- zmian do uchwały XVI/99/14 w spr. programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi
- udzielenia odpowiedzi na skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gorzowie Wielkopolskim.
- projektu dostosowania sieci szkół do nowego ustroju szkolnego.
- skargi na nieprawidłowości w zakresie działania Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Brodach
- ustalenia kryteriów rekrutacji, punktacji oraz dokumentów potwierdzających ich spełnianie w przedszkolu gminnym prowadzonym przez Gminę Brody,
- określenia kryteriów rekrutacji do klas pierwszych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Brody, określenia liczby punktów za każde z tych kryteriów oraz dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia.
Przewodniczący Komisji
Marian Kowalski

17.01.2017r.

1. Wybrano p. Jadwigę  Falkiewicz na  Zastępcę Przewodniczącego Komisji.
2. Zapoznano się z organizacją ferii zimowych.
3. Opracowano plan pracy komisji na 2017r.
4. Zaopiniowano pozytywnie projekty uchwał w sprawie:
   -   zmian do budżetu na 2017r.,
   -   uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomani na 2017rok,
   -   określenia zasad gospodarowania nieruchomościami gminy Brody  z poniższą  zmianą Komisja proponuje w § 2 ust. 2  zmienić zapis  (Wójt podejmuje po zasięgnięciu opinii komisji) na (po podjęciu Uchwały Rady Gminy).
5. Zapoznano się z uchwałami przedstawionymi przez Panią Sekretarz dot.:
      - dostosowania sieci szkół do nowego ustroju szkolnego,
      - określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego dzieci w wieku do lat 5 w przedszkolu publicznym prowadzonym przez Gminę Brody.
Przewodniczący Komisji
Marian Kowalski
« powrót do poprzedniej strony