ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Gminy w Brodach
  • BIP
  • Godło RP
ˆ

Komisja Budżetu i Mienia Komunalnego

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

lata 2018-2023: Wnioski i ustalenia wynikające z posiedzenia odbytego w dniu:

18.10.2019 r.

1.  Komisja zaopiniowała pozytywnie projekt uchwały w spr.
- aktualności studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Brody oraz obowiązujących planów  zagospodarowania przestrzennego gminy Brody.
- określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.
2. Zapoznano się z :
- projektem uchwały w spr. zmian do budżetu na 2019r.
- wykonaniem budżetu za I półrocze 2019r.
3. Komisja wnioskuje o:
- udrożnienie burzówki w m. Biecz
- zabezpieczenie środków na wymianę złóż w hydroforni Biecz , w budżecie na 2020r.
- zaplanowanie środków na zakup agregatu do stacji uzdatniania wody w Bieczu.
 
Przewodniczący Komisji
Marek Tracz

16.09.2019r.

1. Komisja zaopiniowała pozytywnie projekty uchwał w sprawie:
- wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie przez Gminę Brody prawa własności nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa.
- zarządzenia wyborów uzupełniających do Rady Sołeckiej  sołectwa Brody
- zmiany regulaminu określającego wysokość oraz warunki przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw nauczycieli oraz przyznawania nagród dla nauczycieli zatrudnionych w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Brodach prowadzonym przez Gminę Brody.
- zawarcia pomiędzy Gminą  Brody, a Gminą Lubsko porozumienia międzygminnego dotyczącego realizacji zadania publicznego w zakresie pomocy społecznej
2. Nie podjęto decyzji dot. projektów  uchwał  w sprawie:
- zmiany w załączniku do Uchwały Nr XVII/116/16 Rady Gminy Brody  z dnia 26 kwietnia 2016 r. w sprawie zasad udzielania dotacji celowej na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków.
- wprowadzenia zmian w statucie sołectw.
3. Komisja prosi o przygotowanie informacji dot. zużycia wody  od 1 stycznia do 30 czerwca  2018r. i od 1 stycznia do 30 czerwca  2019r.
4. Komisja proponuje rozpoznać
- koszty modernizacji sieci wodociągowej na ul. Kościuszki w Brodach,
- zakupu nowej koparki,
- koszty zakupu wodomierzy do odczytu radiowego
5. Komisja wnioskuje o przystąpienie do opomiarowania gospodarstw, które jeszcze nie mają zainstalowanych liczników.
Przewodniczący Komisji
Marek Tracz

20.05.2019r.

1. Zaopiniowano pozytywnie projekt uchwały w spr. wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości stanowiącej mienie komunalne Gminy Brody w trybie przetargu.
2. Komisja proponuje rozpocząć procedurę zlecenia wykonania  aktualizacji statutu gminy dla pani, która przeprowadziła szkolenie radnych. Proponują środki z budżetu Rady Gminy.
3. Komisja  uważa, że pismo pracowników Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Brodach dot. spotkania w formie „ lokalnego okrągłego stołu” zgodnie z kompetencją powinno być skierowane  do organu prowadzącego czyli do Wójta  Gminy Brody,  a nie do Rady Gminy.
4. Komisja prosi o opinię radcy prawnego czy można nagrywać posiedzenia  komisji i ogłaszać je w BIP.
5. Komisja zapoznała się z wykonaniem budżetu za 2018r. Zwrócono uwagę na brak wykonania w dz. 710 , nie wykonano aktualizacji studium.
 
Przewodniczący Komisji
Marek Tracz

15.04.2019 r.

1. Komisja przychyliła się do propozycji Wójta, o zaplanowaniu środków w przyszłym budżecie na zatrudnienie brygadzisty. Obecnie można wytypować z pośród pracowników osobę, która będzie pełniła te obowiązki.
2. Komisja przychyla się do wniosku Wójta  dot. zainstalowania fotokomórek na terenie obiektów pomilitarnych w Brożku.
3. Zaopiniowano pozytywnie projekty uchwał w spr.
-  udzielenia pomocy finansowej Gminie Jasień,
-  zmiany w zał. do Uchwały nr XVII/116/16 R.G. z 26.04.2016r. w spr. zasad udzielania dotacji celowej na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków.
4. Zapoznano się z Zarządzeniem Wójta w spr. ustalenia sposobu i zasad udostępniania świetlic wiejskich Gminy Brody oraz wysokości opłat za korzystanie ze świetlic.
 
Przewodniczący Komisji
Marek Tracz

20.03.2019r.

1. Komisja wnioskuje o zwiększenie do kwoty 7 tys. dopłaty do przydomowych oczyszczalni ścieków, nie więcej jak połowa kosztów inwestycji.
2. Komisja zapoznała się z projektem uchwały  w spr. wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty.
3. Komisja wnioskuje o zweryfikowanie, uaktualnienie złożonych deklaracji na  odbiór nieczystości stałych w gminie.
4. Komisja zaopiniowała pozytywnie projekty uchwał w sprawie:
-  poboru podatków w drodze inkasa, określenia inkasentów wysokości wynagrodzenia za inkaso,
-  uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Brodach,
-  ustalenia sieci publicznych szkół podstawowych na terenie Gminy Brody
 
Przewodniczący  Komisji
Marek Tracz

11.01.2019 r.

1. Komisja zaopiniowała pozytywnie projekt uchwały w spr. Gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii na 2019 rok .
2. Zapoznano się
- ze sprawozdaniem z działalności Gminnej Komisji Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii za 2018 rok,
-  z projektem uchwały w spr. ustalenia zasad przekazywania jednostkom pomocniczym Gminy Brody składników mienia komunalnego do korzystania.
- z projektem uchwały dot. wyboru sołtysów
3. Komisja prosi o:
- przygotowanie propozycji dofinansowania do 1m3  wywozu  nieczystości płynnych,
- dokonanie rozeznania  wzięcia  w leasing  samochodu asenizacyjnego,
- przeanalizowanie regulaminu dofinansowania do domowych oczyszczalni ścieków, z możliwością  zwiększenia kwoty dofinansowania.
4. Komisja wytypowała p. Marka Tracza, p. Adama Babiarza, p. Andrzeja Turowskiego - do komisji sprawdzającej szamba na wsiach.
 
Przewodniczący  Komisji
Marek Tracz

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Brody
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Biuro Rady
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2018-12-04
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Biuro Rady
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2018-12-04 15:05:21
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Tomasz Paś
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2018-12-04 15:05:24
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Tomasz Paś
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2019-10-23 09:39:59
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
844 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »