ˆ

Komisja Oświaty, Spraw Społecznych oraz Porządku Publicznego

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

lata 2018-2023: Wnioski i ustalenia wynikające z posiedzenia odbytego w dniu:

20.11.2020r.

1. Zaopiniowano pozytywnie  projekty uchwał w sprawie:
-  określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Brody i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
-  uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Brody
-  określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Brody i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
- określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
-  uchwalenia programu współpracy Gminy Brody z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na 2021r
-  opłaty od posiadania psów
- zmiany budżetu na 2020r.
-  przystąpienia  Gminy Brody  do Europejskiego Ugrupowania Współpracy  Terytorialnej   „Polsko- Niemiecki Geopark Łuk Mużakowa”
- przyjęcia do wiadomości uchwały w sprawie rozwiązania  Łużyckiego Związku Gmin w Żaganiu.
 
Przewodnicząca  Komisji
Małgorzata Wawrzyniak

12.10.2020r.

Zaopiniowano pozytywnie projekty uchway w sprawie:
- przystąpienia  Gminy Brody  do Europejskiego Ugrupowania Współpracy  Terytorialnej „Polsko-Niemiecki Geopark Łuk Mużakowa”
- określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie gminy Brody
- określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
- określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Brody i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
- wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki takiej opłaty oraz zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym
- Regulaminu korzystania z Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) prowadzonego przez Gminę Brody
- uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Brody
- przyjęcia do wiadomości uchwały w sprawie rozwiązania  Łużyckiego Związku Gmin w Żaganiu .
- zmiany uchwały Nr XVII/116/16 Rady Gminy Brody z dnia 26.04.2016r. w spr. zasad udzielania dotacji celowej na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków.
 
Komisja oświaty wnioskuje o:
-  środki na drogę na cmentarzu w Brodach,
-  budowę  większego kontenera na śmieci  na cmentarzu w Zasiekach.
 
Przewodnicząca Komisji Oświaty
Małgorzata Wawrzyniak

14.09.2020r.

1. Zapoznano się z   projektami uchwał w sprawie:
 - zbycia nieruchomości stanowiącej mienie komunalne Gminy Brody w drodze bezprzetargowej
 - wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości stanowiącej mienie komunalne Gminy Brody w trybie przetargu.
 - zmiany uchwały Nr XXXIV/224/18 Rady Gminy Brody z dnia 5 marca 2018 r. w sprawie uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy Brody na lata 2018-2022.
 - odwołania członka Rady Sołeckiej sołectwa Marianka.
 
Przewodnicząca  Komisji
Małgorzata Wawrzyniak

9.06.2020 r.

 1. Komisja wysłuchała informacji dot. wypoczynku letniego dzieci i młodzieży, stanu bezrobocia w gminie.
 2. Zaopiniowano pozytywnie zmiany w budżecie gminy na 2020r. dot. środków na remont bramy zasieckiej.
 3. Komisja jest za podjęciem stanowiska w sprawie braku sprzeczności inwestycji  firmy S4F z planem zagospodarowania przestrzennego gminy Brody.
 4. Zaopiniowano pozytywnie projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od przetargowego trybu zawarcia umowy najmu.
 
Zastępca Przewodniczącej Komisji
Jadwiga Falkiewicz

22.05.2020 r.

1. Zaopiniowano pozytywnie projekty uchwał w sprawie:
- w sprawie: wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości stanowiącej mienie komunalne Gminy Brody w trybie przetargu.
- wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości stanowiącej mienie komunalne Gminy Brody w trybie przetargu.
- odmowy uzgodnienia projektu uchwały Sejmiku Województwa Lubuskiego w  sprawie obszaru chronionego krajobrazu o nazwie „Zachodnie Okolice Lubska”.
- wprowadzenia zmian w statutach sołectw.
- uchylenia uchwały w sprawie przekazywania jednostkom pomocniczym (sołectwom) Gminy Brody składników mienia komunalnego do korzystania.
2. Zapoznano się z projektami uchwał w sprawie:
- zmiany w budżecie na 2020r.
- zmian w WPF
 
Przewodnicząca Komisji
Małgorzata Wawrzyniak

9.03.2020 r.

1. Zapoznano się z projektami uchwał w sprawie:
- wyboru metody ustalenia  opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości  stawki takiej opłaty oraz zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym.
-  Regulaminu korzystania z Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) prowadzonego przez Gminę Brody
-  uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Brody
2. Zaopiniowano pozytywnie projekty uchwał w sprawie:
- określenia  szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Brody i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
 - zarządzenia wyborów sołtysa Sołectwa  Jałowice.
 - przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Brody w 2020 roku.
3. Zaopiniowano negatywnie projekt uchwały w spr. nie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w budżecie gminy Brody na 2021 r.
4. W projekcie uchwały dot.-  określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Brody, komisja proponuje zawrzeć  klauzulę dot. odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań dot. ilości osób.
5. Uchwałę w spr. wprowadzenia zmian w statucie sołectwa odłożono do ustalenia na następnym posiedzeniu komisji.
 
Przewodnicząca Komisji
Małgorzata Wawrzyniak

12.02.2020 r.

1. Zapoznano się z projektami uchwał w sprawie:
- określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Brody.
- szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Brody i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie  odpadami komunalnymi.
- wyboru metody opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki takiej opłaty oraz zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym.
2. W projekcie uchwały dot. statutu sołectwa w § 6 ust. 2 pkt 7 dopisać” sprawozdanie przedkłada również Radzie Gminy. Komisja zaopiniowała pozytywnie projekt uchwały, który należy skierować do konsultacji społecznej.
 
Przewodnicząca Komisji
Małgorzata Wawrzyniak

16.01.2020 r.

1. Zapoznano się z informacją dot.:
- organizacją wypoczynku dzieci i młodzieży w okresie ferii zimowych
- działalności Komisji  Rozwiązywania Problemów Alkoholowych  za  2019r.
2. Zaopiniowano pozytywnie  Gminny program profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii na 2020r.rogramRozwiązywania Problemów Alkoholowych na  2020 rok.
3. Podsumowano działalność  Komisji Oświaty za 2019r.
4. Wyrażono zgodę na przyjęcie pomocy  finansowej od strony niemieckiej na zadanie inwestycyjne.
5. Zaopiniowano pozytywnie projekty uchwał w spr.
- upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Brodach do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej, dotyczących zryczałtowanego dodatku energetycznego o którym mowa w ustawie z dnia 10 kwietnia 1997 r.- Prawo energetyczne.
- wysokości stawek opłaty za zajęcie pasa drogowego, dla dróg których zarządcą jest Gmina Brody.
6. Zapoznano się z projektem uchwały w spr.
- zaopiniowania projektu planu ochrony dla rezerwatu przyrody „Mierkowskie Suche Bory”.
- wyrażenia opinii dot. wniosku Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Zielonej Górze o uznanie lasów za ochronne.
 
Przewodnicząca Komisji
Małgorzata Wawrzyniak

12.12.2019 r.

1. Zapoznano się z informacją dot.
– funkcjonowania Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Brodach.
- prac wykonywanych w lesie komunalnym i parku
2. Opracowano plan pracy komisji na 2020r.
3. Zaopiniowano pozytywnie projekty uchwał w sprawie:
- uchwalenia rocznego programu współpracy Gminy Brody z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, na 2020r.
- skargi na  działalność Wójta
- zmiany w załączniku do Uchwały Nr XVII/116/16 Rady Gminy Brody  z dnia 26 kwietnia 2016 r.  w sprawie zasad udzielania dotacji celowej na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków.
 Ustalono dofinansowanie 50% wartości inwestycji nie więcej niż 6 tys. zł.
4. Zapoznano się z projektami uchwał w spr.
- zmian w  budżecie na 2019r.
- ustalenia średniej ceny jednostki paliwa w gminie Brody na rok szkolny 2019/2020
5. Analizowano budżet na 2020r.
Komisja proponuje zmiany do projektu budżetu na 2020r. Zwiększenie DOCHODÓW ogółem o kwotę 30 tys. zł. w tym:
- dz. 400 rozdz.400 02 ( dostarczanie wody § 083) o kwotę 20 tys. zł. (po zmianie 370 tys. zł.)
- dz. 900 gospodarka komunalna i ochrona  środowiska rozdz. 900 01  ( gospodarka ściekowa i ochrona wód § 083) o kwotę 10 tys.zł. ( po zmianie   240 tys. zł.)
WYDATKI
 1.  W wydatkach proponuje się zwiększyć o 30 tys. zł. w dz. 400 rozdz. 400 02 § 4270 - dostarczanie wody ( na wymianę złoża  SUW Biecz).
 2. Dokonuje się zmniejszenia po stronie wydatków w dz. 010 rozdz. 01010 § 4300 o kwotę 10 tys. zł. z przeznaczeniem na zwiększenie dz. 400 rozdz. 40002 § 4270 o 10 tys. na wymianę złoża filtrującego SUW Biecz,  ogółem na to zadanie  zabezpiecza się kwotę 40 tys. zł.
Wniosek został przegłosowany jednogłośnie.
 
Przewodnicząca Komisji
Małgorzata Wawrzyniak

28.11.2019 r.

 1. Komisja analizowała projekt budżetu na 2020r. Zapoznała się z dochodami i wydatkami .
 2. Zapoznano się z informacją dot.
- promocji gminy i pozyskania środkówunijnych,
- ustalenia ramowego planu współpracy z organizacjami pozarządowymi.
 
Przewodnicząca Komisji
Małgorzata Wawrzyniak

21.10.2019r.

1. Komisja dokonała przeglądu cmentarzy pod względem przygotowania do święta Wszystkich Świętych.
 • Cmentarz w Bieczu: przepełniony boks na śmieci, połamane gałęzie przewróciły bramę, zalecana jest przycinka gałęzi drzew. Przy ogrodzeniu rosnące drzewa mogą je uszkodzić.
 • Cmentarz w Kole: - brak regulaminu korzystania z cmentarza
 • Cmentarz w Brodach - zaniedbane groby, za mało pojemników na śmieci.
 • Cmentarz w Zasiekach - za mały pojemnik na śmieci.
2. Komisja zaopiniowała pozytywnie projekty uchwał  w spr.
-  aktualności studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Brody oraz obowiązujących planów  zagospodarowania przestrzennego gminy Brody.
-  określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.
-  zmian do budżetu na 2019r.
 
Przewodnicząca Komisji
Małgorzata Wawrzyniak

12.09.2019r.

1. Komisja zaopiniowała pozytywnie projekty uchwał w sprawie: 
- zarządzenia wyborów uzupełniających do Rady Sołeckiej  sołectwa Brody
- zmiany regulaminu określającego wysokość oraz warunki przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw nauczycieli oraz przyznawania nagród dla nauczycieli zatrudnionych w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Brodach prowadzonym przez Gminę Brody.
- zmiany w załączniku do Uchwały Nr XVII/116/16 Rady Gminy Brody  z dnia 26 kwietnia 2016 r. w sprawie zasad udzielania dotacji celowej na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków.
2. Zapoznano się z projektami uchwał w sprawie:
- zawarcia pomiędzy Gminą  Brody, a Gminą Lubsko porozumienia międzygminnego dotyczącego realizacji zadania publicznego w zakresie pomocy społecznej
- uchylenia uchwały Nr IV/38/19 Rady Gminy Brody z dnia 5 lutego 2019r. w sprawie przekazywania jednostkom pomocniczym (sołectwom) Gminy Brody składników mienia komunalnego do korzystania.
- wprowadzenia zmian w statucie sołectw.
Przewodnicząca Komisji
Małgorzata Wawrzyniak

21.05.2019r.

1.  Komisja zapoznała się ze sprawozdaniem z działalności Policji za 2018r oraz informacją o stanie bezpieczeństwa publicznego, przeciwpożarowego i spraw przeciwpowodziowych na terenie Gminy Brody.
2. Zaopiniowano pozytywnie projekt uchwały w spr. wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości stanowiącej mienie komunalne Gminy Brody w trybie przetargu.
3. Zapoznano się z opinią RIO w spr. wydania opinii o sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy Brody za 2018r. wraz z informacja o stanie mienia.
4. Zapoznano się ze zmianami w budżecie na 2019r.
5. Komisja wnioskuje o zwiększenie składu Komisji Budżetu o radnego Michała Jurkowskiego.
 
Przewodnicząca Komisji
Małgorzata Wawrzyniak
 

18.04.2019 r.

1. Komisja proponuje, by Koło BEATUS zarejestrowało się jako stowarzyszenie, wówczas będą mogli ubiegać się o środki finansowe.
2. Zapoznano się z projektami uchwał w spr.
- zmiany uchwały dot. nr V/43/19 Rady Gminy Brody z dnia  28.03.2019 r. w spr. zarządzenia poboru podatków w drodze inkasa, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso
- zmiany w zał. do uchwały nr XVII/116/16 R.G. z 26.04.2016 r. w spr. zasad udzielania dotacji celowej na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków.
3. Zaopiniowano pozytywnie projekt uchwały dot. udzielenia pomocy finansowej Gminie Jasień.
4. Zapoznano się z Zarządzeniem Wójta  w spr. ustalenia sposobu i zasad udostępniania świetlic wiejskich Gminy Brody oraz wysokości opłat za korzystanie ze świetlic.
 
Przewodnicząca Komisji
Małgorzata Wawrzyniak

21.03.2019r.

1.  Zapoznano się z funkcjonowaniem opieki zdrowotnej na terenie gminy.
2.  Komisja zapoznała się z projektami uchwał w sprawie:
     - wyboru metody ustalenia opłaty za  gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty,
     -  zmiany do uchwały budżetowej Gminy Brody na 2019r.
     -  udzielenia pomocy finansowej Gminie Lubrza
3. Zaopiniowano pozytywnie projekty uchwał w sprawie:
       -  poboru podatków w drodze inkasa, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso,
       -  uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Brodach,
       -  ustalenia sieci publicznych szkół podstawowych na terenie Gminy Brody
 
Przewodnicząca Komisji
Małgorzata Wawrzyniak

8.01.2019r.

1. Komisja  przychyla się do planu organizacji ferii zimowych.
2. Zapoznano się z działalnością komisji ds.  Profilaktyki  i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii za 2018r.
3. Zaopiniowano pozytywnie  projekt uchwały w spr.
  - uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania   Narkomanii na 2019r.
  - uchylenia uchwały Nr XXVI/210/13 Rady Gminy Brody z dn. 28.03.2013r. w spr. przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Brody.
4.  Zapoznano się z projektem uchwały  w spr. zasad przekazywania jednostkom pomocniczym (sołectwom) Gminy Brody składników mienia komunalnego do korzystania.
 
Przewodnicząca Komisji
Małgorzata Wawrzyniak

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Brody
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Biuro Rady
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2018-12-04
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Biuro Rady
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2018-12-04 15:04:06
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Tomasz Paś
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2018-12-04 15:04:28
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Tomasz Paś
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2020-11-24 12:11:27
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
3117 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »