ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Gminy w Brodach
  • BIP
  • Godło RP
ˆ

Komisja Oświaty, Spraw Społecznych oraz Porządku Publicznego

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

lata 2018-2023: Wnioski i ustalenia wynikające z posiedzenia odbytego w dniu:

21.10.2019r.

1. Komisja dokonała przeglądu cmentarzy pod względem przygotowania do święta Wszystkich Świętych.
  • Cmentarz w Bieczu: przepełniony boks na śmieci, połamane gałęzie przewróciły bramę, zalecana jest przycinka gałęzi drzew. Przy ogrodzeniu rosnące drzewa mogą je uszkodzić.
  • Cmentarz w Kole: - brak regulaminu korzystania z cmentarza
  • Cmentarz w Brodach - zaniedbane groby, za mało pojemników na śmieci.
  • Cmentarz w Zasiekach - za mały pojemnik na śmieci.
2. Komisja zaopiniowała pozytywnie projekty uchwał  w spr.
-  aktualności studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Brody oraz obowiązujących planów  zagospodarowania przestrzennego gminy Brody.
-  określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.
-  zmian do budżetu na 2019r.
 
Przewodnicząca Komisji
Małgorzata Wawrzyniak

12.09.2019r.

1. Komisja zaopiniowała pozytywnie projekty uchwał w sprawie: 
- zarządzenia wyborów uzupełniających do Rady Sołeckiej  sołectwa Brody
- zmiany regulaminu określającego wysokość oraz warunki przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw nauczycieli oraz przyznawania nagród dla nauczycieli zatrudnionych w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Brodach prowadzonym przez Gminę Brody.
- zmiany w załączniku do Uchwały Nr XVII/116/16 Rady Gminy Brody  z dnia 26 kwietnia 2016 r. w sprawie zasad udzielania dotacji celowej na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków.
2. Zapoznano się z projektami uchwał w sprawie:
- zawarcia pomiędzy Gminą  Brody, a Gminą Lubsko porozumienia międzygminnego dotyczącego realizacji zadania publicznego w zakresie pomocy społecznej
- uchylenia uchwały Nr IV/38/19 Rady Gminy Brody z dnia 5 lutego 2019r. w sprawie przekazywania jednostkom pomocniczym (sołectwom) Gminy Brody składników mienia komunalnego do korzystania.
- wprowadzenia zmian w statucie sołectw.
Przewodnicząca Komisji
Małgorzata Wawrzyniak

21.05.2019r.

1.  Komisja zapoznała się ze sprawozdaniem z działalności Policji za 2018r oraz informacją o stanie bezpieczeństwa publicznego, przeciwpożarowego i spraw przeciwpowodziowych na terenie Gminy Brody.
2. Zaopiniowano pozytywnie projekt uchwały w spr. wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości stanowiącej mienie komunalne Gminy Brody w trybie przetargu.
3. Zapoznano się z opinią RIO w spr. wydania opinii o sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy Brody za 2018r. wraz z informacja o stanie mienia.
4. Zapoznano się ze zmianami w budżecie na 2019r.
5. Komisja wnioskuje o zwiększenie składu Komisji Budżetu o radnego Michała Jurkowskiego.
 
Przewodnicząca Komisji
Małgorzata Wawrzyniak
 

18.04.2019 r.

1. Komisja proponuje, by Koło BEATUS zarejestrowało się jako stowarzyszenie, wówczas będą mogli ubiegać się o środki finansowe.
2. Zapoznano się z projektami uchwał w spr.
- zmiany uchwały dot. nr V/43/19 Rady Gminy Brody z dnia  28.03.2019 r. w spr. zarządzenia poboru podatków w drodze inkasa, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso
- zmiany w zał. do uchwały nr XVII/116/16 R.G. z 26.04.2016 r. w spr. zasad udzielania dotacji celowej na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków.
3. Zaopiniowano pozytywnie projekt uchwały dot. udzielenia pomocy finansowej Gminie Jasień.
4. Zapoznano się z Zarządzeniem Wójta  w spr. ustalenia sposobu i zasad udostępniania świetlic wiejskich Gminy Brody oraz wysokości opłat za korzystanie ze świetlic.
 
Przewodnicząca Komisji
Małgorzata Wawrzyniak

21.03.2019r.

1.  Zapoznano się z funkcjonowaniem opieki zdrowotnej na terenie gminy.
2.  Komisja zapoznała się z projektami uchwał w sprawie:
     - wyboru metody ustalenia opłaty za  gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty,
     -  zmiany do uchwały budżetowej Gminy Brody na 2019r.
     -  udzielenia pomocy finansowej Gminie Lubrza
3. Zaopiniowano pozytywnie projekty uchwał w sprawie:
       -  poboru podatków w drodze inkasa, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso,
       -  uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Brodach,
       -  ustalenia sieci publicznych szkół podstawowych na terenie Gminy Brody
 
Przewodnicząca Komisji
Małgorzata Wawrzyniak

8.01.2019r.

1. Komisja  przychyla się do planu organizacji ferii zimowych.
2. Zapoznano się z działalnością komisji ds.  Profilaktyki  i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii za 2018r.
3. Zaopiniowano pozytywnie  projekt uchwały w spr.
  - uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania   Narkomanii na 2019r.
  - uchylenia uchwały Nr XXVI/210/13 Rady Gminy Brody z dn. 28.03.2013r. w spr. przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Brody.
4.  Zapoznano się z projektem uchwały  w spr. zasad przekazywania jednostkom pomocniczym (sołectwom) Gminy Brody składników mienia komunalnego do korzystania.
 
Przewodnicząca Komisji
Małgorzata Wawrzyniak

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Brody
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Biuro Rady
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2018-12-04
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Biuro Rady
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2018-12-04 15:04:06
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Tomasz Paś
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2018-12-04 15:04:28
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Tomasz Paś
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2019-10-23 09:46:11
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
1142 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »