ˆ

Aktualności

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

XXXIV Sesja Rady Gminy Brody

Akapit nr 1 - brak tytułu

XXXIV Sesja Rady Gminy Brody, która odbędzie się w dniu 28.09.2022r. o godz.  900,  w Urzędzie Gminy Brodach ul. Rynek 2
Proponowany porządek obrad :
1. Otwarcie obrad  XXXIV Sesji Rady Gminy Brody.
2. Sprawdzenie obecności.
3. Ustalenie porządku obrad.
4. Przyjęcie protokołu z XXXIII sesji rady Gminy Brody.
5. Informacja  Wójta o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.
6. Informacja Przewodniczącego Rady, Przewodniczących Komisji o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.
7. Informacja z wykonania budżetu gminy za I półrocze 2022r.
8. Podsumowanie wakacji 2022r.
9. Podjęcie uchwały w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w gminie Brody na rok szkolny 2022/2023.
10. Podjęcie uchwały w sprawie zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami Sołectwa Jałowice w przedmiocie zmiany rodzaju miejscowości z przysiółka na osadę leśną dla miejscowości Lasek położonej na terenie Sołectwa Jałowice.
11. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości stanowiącej mienie komunalne Gminy Brody w trybie przetargu.
12. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości stanowiącej mienie komunalne Gminy Brody w trybie przetargu.
13. Podjęcie uchwały w sprawie zarządzenia przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami Gminy Brody w sprawie nadania miejscowości Brody statusu miasta.
14. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia woli współdziałania z gminami: Łęknica, Przewóz, Trzebiel, Tuplice i zawarcia przez Gminę Brody porozumienia międzygminnego dotyczącego zasad współpracy w ramach opracowania i realizacji strategii terytorialnej „Partnerstwa przygranicznych gmin na rzecz Łuku Mużakowa”.
15. Podjęcie uchwały w sprawie przekazania środków finansowych dla Policji.
16. Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego.
17. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Brody na 2022 rok.
18. Interpelacje i zapytania  radnych.
19. Wolne wnioski i informację. 
20. Zamknięcie obrad Sesji.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Brody
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2022-09-20
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Biuro Rady
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2022-09-20 11:19:38
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Tomasz Paś
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2022-09-20 11:19:41
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Tomasz Paś
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2022-09-20 11:19:41
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
88 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

XXXIII sesja Rady Gminy Brody

Akapit nr 1 - brak tytułu

XXXIII sesja Rady Gminy Brody odbędzie się w dniu  29.06.2022r.  o godz.  900,  w Urzędzie Gminy Brody ul. Rynek 2.
Proponowany porządek obrad :
1. Otwarcie obrad XXXIII sesji Rady Gminy Brody.
2. Sprawdzenie obecności.
3. Ustalenie porządku obrad.
4. Przyjęcie protokołu z  XXXII  sesji Rady Gminy Brody.
5. Informacja  Wójta o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.
6 .Informacja Przewodniczącego Rady , Przewodniczących Komisji o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym
7. Propozycja form wypoczynku dzieci i młodzieży podczas wakacji.
8. Raport o stanie Gminy Brody.
    -  debata nad raportem
    -  głosowanie nad projektem uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Brody wotum zaufania.
9. Rozpatrzenie:
     - sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Brody za 2021r.
     - sprawozdania finansowego Gminy Brody za 2021r.
10. Zapoznanie się z :
      -  uchwałą RIO w sprawie opinii o sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy Brody za 2021r.
      - opinią Komisji Rewizyjnej w sprawie sprawozdania finansowego  za 2021r. wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu .
      - wnioskiem Komisji Rewizyjnej w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy  Brody z tyt. wykonania budżetu za 2021r.
      - uchwałą RIO w sprawie wydania opinii o wniosku Komisji Rewizyjnej dot. udzielenia absolutorium Wójtowi.
11. Dyskusja nad sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2021r.
12. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem  Wójta  Gminy Brody z wykonania budżetu za 2021r.
13. Podjęcie uchwały w sprawie absolutorium  dla Wójta Gminy Brody z tytułu wykonania budżetu za 2021r.
14. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości stanowiącej mienie komunalne Gminy Brody w trybie przetargu.
15. Podjęcie uchwały w sprawie wyznaczenia miejsca do prowadzenia handlu w piątki i soboty przez rolników i ich domowników oraz regulaminu określającego zasady prowadzenia tego handlu.
16. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Brody na 2022r.
17. Interpelacje i zapytania  radnych.
18. Wolne wnioski i informacje.
19. Zamknięcie obrad Sesji.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Brody
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2022-06-22
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Biuro Rady
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2022-06-21 12:12:41
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Tomasz Paś
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2022-06-22 09:49:14
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Tomasz Paś
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2022-06-22 09:49:14
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
258 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

XXXII Sesja Rady Gminy Brody

Akapit nr 1 - brak tytułu

XXXII Sesja Rady Gminy Brody, która odbędzie się w dniu 28.04.2022r. o godz. 900, w Urzędzie Gminy Brodach ul. Rynek 2
Proponowany porządek obrad :
1. Otwarcie obrad  XXXII Sesji Rady Gminy Brody.
2. Sprawdzenie obecności.
3. Ustalenie porządku obrad.
4. Przyjęcie protokołu z XXXI sesji rady Gminy Brody.
5. Informacja  Wójta o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.
6. Informacja Przewodniczącego Rady, Przewodniczących Komisji o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.
7. Stan ściągalności podatków i opłat.
8. Możliwość aktywizacji bezrobotnych oraz pomoc ubogim i bezrobotnym.
9. Utrzymanie dróg Gminnych – informacja.
10. Informacja o stanie zaplanowanych inwestycji.
11. Środki pomocowe, współpraca z zagranicą.
12. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały Nr V/43/19 Rady Gminy Brody z dnia 28 marca 2019r. w sprawie zarządzenia poboru podatków w drodze inkasa, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso.
13. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały Nr XXVII/189/21 Rady Gminy Brody z dnia 29 października 2021r. w sprawie określenia wysokości stawki opłaty od posiadania psa oraz zarządzenia poboru opłaty w drodze inkasa, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso.
14. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Brody na 2022 rok.
15. Interpelacje i zapytania  radnych.
16. Wolne wnioski i informację. 
17. Zamknięcie obrad Sesji.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Brody
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2022-04-26
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Biuro Rady
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2022-04-26 07:56:23
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Tomasz Paś
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2022-04-26 07:56:27
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Tomasz Paś
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2022-04-26 07:57:27
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
345 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

XXXI Sesja Rady Gminy Brody

Akapit nr 1 - brak tytułu

XXXI Sesję Rady Gminy Brody, która odbędzie się w dniu 31.03.2022r. o godz.  1000,  w  Zespole Szklono  Przedszkolnym w Brodach ul. Kilińskiego.
Proponowany porządek obrad :
1. Otwarcie obrad  XXXI Sesji Rady Gminy Brody.
2. Sprawdzenie obecności.
3. Ustalenie porządku obrad.
4. Przyjęcie protokołu z XXX Sesji Rady Gminy Brody.
5. Informacja  Wójta o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.
6. Informacja Przewodniczącego Rady , Przewodniczących Komisji o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.
7. Informacja o stanie służby zdrowia.
8. Stan bezpieczeństwa publicznego PPOŻ, OC i spraw przeciwpowodziowych.
9. Podsumowanie prac komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za 2021r.
10. Informacja z działalności GOPS oraz bibliotek za 2021r.
11. Podjęcie uchwały w sprawie niewyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w budżecie gminy Brody na 2023r.
12. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2022-2023.
13. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniego Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy Brody na lata 2022-2026.
14. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Brody na 2022 rok.
15. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji Ogólnopolskiego Stowarzyszenia „Kominki i Piece”.
16. Podjęcie uchwały w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach chronionych.
17. Interpelacje i zapytania  radnych.
18. Wolne wnioski i informacje.
19. Zamknięcie obrad Sesji.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Brody
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2022-03-23
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Biuro Rady
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2022-03-23 10:10:57
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Tomasz Paś
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2022-03-23 10:11:00
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Tomasz Paś
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2022-03-23 10:11:00
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
449 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

XXX Sesja Rady Gminy Brody

Akapit nr 1 - brak tytułu

XXX Sesja Rady Gminy Brody odbędzie się w dniu 03.03.2022r. o godz.  900,  w  Zespole Szklono  Przedszkolnym w Brodach ul. Kilińskiego
Proponowany porządek obrad :
1. Otwarcie obrad  XXX Sesji Rady Gminy Brody.
2. Sprawdzenie obecności.
3. Ustalenie porządku obrad.
4. Przyjęcie protokołu z XXIX Sesji Rady Gminy Brody.
5. Informacja Wójta o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.
6. Informacja Przewodniczącego Rady, Przewodniczących Komisji o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.
7. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości stanowiących mienie komunalne Gminy Brody w trybie bezprzetargowym.
8. Podjęcie uchwały w sprawie zarządzenia wyborów sołtysa w Sołectwa Jeziory Dolne.
9. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia Gminy brody do realizacji Programu „Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 2022.
10. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Brody w 2022 roku.
11. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji Fundacji im. Nikoli Tesli.
12. Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia pożyczki na wyprzedzające finansowanie w Ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
13. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla strażaka ratownika Ochotniczej Straży Pożarnej Brody.
14. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany regulaminu określającego wysokość oraz warunki przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, szczegółowe warunki obliczenia i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw nauczycieli oraz przyznawania nagród dla nauczycieli zatrudnionych w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Brodach prowadzonym przez Gminę Brody.
15. Interpelacje i zapytania  radnych.
16. Wolne wnioski i informacje.
17. Zamknięcie obrad Sesji.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Brody
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2022-02-28
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Biuro Rady
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2022-02-28 13:43:54
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Tomasz Paś
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2022-02-28 13:43:57
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Tomasz Paś
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2022-02-28 13:43:57
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
482 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

XXIX Sesja Rady Gminy Brody

Akapit nr 1 - brak tytułu

XXIX Sesja Rady Gminy Brody, która odbędzie się w dniu 29.12.2021r. o godz.  900,  w  Zespole Szklono  Przedszkolnym w Brodach ul. Kilińskiego.
Proponowany porządek obrad :
1. Otwarcie obrad  XXIX Sesji Rady Gminy Brody.
2. Sprawdzenie obecności.
3. Ustalenie porządku obrad.
4. Przyjęcie protokołu z XXVIII sesji Rady Gminy Brody.
5. Informacja  Wójta o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.
6. Informacja Przewodniczącego Rady , Przewodniczących Komisji o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.
7. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia części kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi z dochodów własnych niepochodzących z pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
8. Podjęcie uchwały w sprawie zarządzenia wyborów sołtysa Sołectwa Janiszowice.
9. Podjęcie uchwały w sprawie zarządzenia wyborów Rady Sołeckiej Sołectwa Janiszowice.
10. Podjęcie uchwały w sprawie zwołania zebrania wiejskiego sołectwa Jeziory Dolne w celu odwołania Sołtysa.
11. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji z dnia 22 października 2021 roku, dotyczącej podjęcia uchwały w sprawie finansowania działalności organizacji seniorskich, kół gospodyń wiejskich i seniorskich grup nieformalnych.
12. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie gminy Brody.
13. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości, na której znajduje się domek letniskowy lub innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno – wypoczynkowe położonych na terenie gminy Brody.
14. Podjęcie uchwały w sprawie zasad przyznawania i wysokości diet dla radnych Rady Gminy Brody.
15. Podjęcie uchwały w sprawie ustanowienia diet dla sołtysów.
16. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2022 rok.
17. Podjęcie uchwały w  sprawie ustalenia planu pracy Komisji Budżetu i Mienia Komunalnego na 2022 rok.
18. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia planu pracy Komisji Oświaty, Spraw Społecznych i Porządku Publicznego na 2022 rok.
19. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia planu pracy Rady Gminy Brody na 2022 rok.
20. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2021 rok.
21. Podjęcie uchwały w sprawie uchwały budżetowej na 2022 rok.
22. Podjęcie uchwały w sprawie zamiany Wieloletniej Prognozy finansowej Gminy Brody na lata 2022-2034.
23. Interpelacje i zapytania  radnych.
24. Wolne wnioski i informacje.
25. Zamknięcie obrad Sesji.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Brody
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2021-12-21
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Biuro Rady
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2021-12-21 08:01:51
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Tomasz Paś
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2021-12-21 08:01:56
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Tomasz Paś
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2021-12-21 09:28:08
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
686 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

XXVIII Sesja Rady Gminy Brody

Akapit nr 1 - brak tytułu

XXVIII Sesja Rady Gminy Brody, która odbędzie się w dniu 29.11.2021r. o godz.  900,  w  Zespole Szklono  Przedszkolnym w Brodach ul. Kilińskiego.
Proponowany porządek obrad :
1. Otwarcie obrad  XXVIII Sesji Rady Gminy Brody.
2. Sprawdzenie obecności.
3. Ustalenie porządku obrad.
4. Przyjęcie protokołu z XXVII sesji rady Gminy Brody.
5. Informacja  Wójta o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.
6. Informacja Przewodniczącego Rady , Przewodniczących Komisji o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.
7. Promocja Gminy i pozyskiwanie środków unijnych.
8. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia programu współpracy Gminy Brody z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na 2022 r.
9. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.
10. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.
11. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki takiej opłaty.
12. Podjęcie uchwały w sprawie określenia terminu częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
13. Podjęcie uchwały w sprawie regulaminu korzystania z punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych prowadzonego przez Gminę Brody.
14. Podjęcie uchwały w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie gminy Brody i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
15. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za rok od domku letniskowego na nieruchomości albo od innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno – wypoczynkowe położonych na terenie gminy Brody.
16. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Brody.
17. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie gminy Brody.
18. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości, na której znajduje się domek letniskowy lub innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe położonych na terenie gminy Brody.
19. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości stanowiącej mienie komunalne Gminy Brody.
20. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości stanowiącej mienie komunalne Gminy Brody.
21. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości stanowiącej mienie komunalne Gminy Brody.
22. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2021 rok.
23. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Brody na lata 2021-2034.
24. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Brody.
25. Interpelacje i zapytania  radnych.
26. Sprawy różne 
27. Zamknięcie obrad Sesji.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Brody
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2021-11-23
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Biuro Rady
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2021-11-23 12:37:34
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Tomasz Paś
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2021-11-23 12:37:41
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Tomasz Paś
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2021-11-24 10:35:50
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
766 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

XXVII Sesja Rady Gminy Brody

Akapit nr 1 - brak tytułu

XXVII Sesja Rady Gminy Brody, odbędzie się w dniu 29.10.2021r. o godz. 900, w Zespole Szklono-Przedszkolnym w Brodach ul. Kilińskiego.
Proponowany porządek obrad :
1. Otwarcie obrad  XXVII Sesji Rady Gminy Brody.
2. Sprawdzenie obecności.
3. Ustalenie porządku obrad.
4. Przyjęcie protokołu z XXVI sesji Rady Gminy Brody.
5. Informacja  Wójta o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.
6. Informacja Przewodniczącego Rady, Przewodniczących Komisji o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.
7. Informacja o stanie przygotowań cmentarzy do święta „Wszystkich Świętych”.
8. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych.
9. Informacja Przewodniczącego Rady Gminy Brody na temat oświadczeń majątkowych.
10. Informacja Sekretarza Gminy Brody na temat oświadczeń majątkowych.
11. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy na dzierżawę gruntu w trybie bezprzetargowym.
12. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia opłat za korzystanie z cmentarzy komunalnych Gminy Brody.
13. Podjęcie uchwały w sprawie przekazania petycji według własności.
14. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia dotacji celowej na prace konserwatorskie i roboty budowlane przy obiekcie wpisanym do rejestru zabytków.
15. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy Brody na rok 2021.
16. Interpelacje i zapytania  radnych.
17. Sprawy różne 
18. Zamknięcie obrad Sesji.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Brody
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2021-10-27
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Biuro Rady
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2021-10-27 08:10:44
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Tomasz Paś
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2021-10-27 08:10:48
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Tomasz Paś
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2021-10-27 08:10:48
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
750 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

XXVI Sesja Rady Gminy Brody

Akapit nr 1 - brak tytułu

Proponowany porządek obrad :
1. Otwarcie obrad XXVI Sesji Rady Gminy Brody.
2. Sprawdzenie obecności.
3. Ustalenie porządku obrad.
4. Przyjęcie protokołu z XXIV sesji.
5. Przyjęcie protokołu z XXV sesji.
6. Informacja Wójta o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.
7 .Informacja Przewodniczącego Rady, Przewodniczących Komisji o działaniach podejmowanych  w okresie międzysesyjnym.
8.Informacja kierownika Gminnej Biblioteki Publicznej w Brodach dotycząca zajęć wakacyjnych w bibliotece w Brodach oraz filii w Bieczu .
9. Informacja  Dyrektora Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Brodach dotycząca  przedsięwzięcia „Naukowy Zawrót Głowy ”w trakcie tegorocznych wakacji .
10. Podjęcie uchwały w sprawie zwołania zebrania wiejskiego sołectwa Janiszowice w celu odwołania Sołtysa.
11. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawki opłaty od posiadania psa.
12. Podjęcie uchwały w sprawie Uzgodnienia projektu uchwały Sejmiku Województwa Lubuskiego w sprawie obszaru chronionego krajobrazu o nazwie ,, Zachodnie Okolice Lubska”
13. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości stanowiącej mienie komunalne gminy Brody w trybie przetargu.
14. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości stanowiącej mienie komunalne gminy Brody w trybie przetargu.
15. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości stanowiącej mienie komunalne gminy Brody w trybie przetargu.
16. Podjęcie uchwały w sprawie zwrotu nieruchomości do zasobu własności Rolnej Skarbu Państwa- Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa- Filia w Zielonej Górze.
17. Podjęcie uchwały w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w gminie Brody na rok szkolny 2021/2022
18. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Brody na lata 2021-2034
19. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Brody na rok 2021
20. Interpelacje i zapytania  radnych.
21. Sprawy różne 
22. Zamknięcie obrad Sesji.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Brody
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2021-09-29
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Biuro Rady
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2021-09-29 09:43:15
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Tomasz Paś
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2021-09-29 09:43:27
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Tomasz Paś
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2021-09-29 09:43:27
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
836 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

XXV Sesja Rady Gminy Brody

Akapit nr 1 - brak tytułu

XXV Sesja Rady Gminy Brody odbędzie się w dniu 20.07.2021 r. o godz.  1200,  w  Zespole Szkolno -  Przedszkolnym w Brodach ul. Kilńskiego 11
Proponowany porządek obrad :
1. Otwarcie obrad  XXV Sesji Rady Gminy Brody.
2. Sprawdzenie obecności.
3. Ustalenie porządku obrad.
4. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany  uchwały budżetowej Gminy Brody na 2021 r.
5. Zamknięcie obrad Sesji.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Brody
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2021-07-16
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Biuro Rady
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2021-07-16 10:22:24
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Tomasz Paś
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2021-07-16 10:22:28
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Tomasz Paś
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2021-07-16 10:22:28
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
998 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Nawigacja między stronami listy informacji