ˆ

Aktualności

Szczegóły informacji

XXVIII Sesja Rady Gminy Brody

Informacja ogłoszona dnia 2021-11-23 12:37:41 przez Tomasz Paś

Akapit nr 1 - brak tytułu

XXVIII Sesja Rady Gminy Brody, która odbędzie się w dniu 29.11.2021r. o godz.  900,  w  Zespole Szklono  Przedszkolnym w Brodach ul. Kilińskiego.
Proponowany porządek obrad :
1. Otwarcie obrad  XXVIII Sesji Rady Gminy Brody.
2. Sprawdzenie obecności.
3. Ustalenie porządku obrad.
4. Przyjęcie protokołu z XXVII sesji rady Gminy Brody.
5. Informacja  Wójta o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.
6. Informacja Przewodniczącego Rady , Przewodniczących Komisji o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.
7. Promocja Gminy i pozyskiwanie środków unijnych.
8. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia programu współpracy Gminy Brody z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na 2022 r.
9. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.
10. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.
11. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki takiej opłaty.
12. Podjęcie uchwały w sprawie określenia terminu częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
13. Podjęcie uchwały w sprawie regulaminu korzystania z punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych prowadzonego przez Gminę Brody.
14. Podjęcie uchwały w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie gminy Brody i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
15. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za rok od domku letniskowego na nieruchomości albo od innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno – wypoczynkowe położonych na terenie gminy Brody.
16. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Brody.
17. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie gminy Brody.
18. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości, na której znajduje się domek letniskowy lub innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe położonych na terenie gminy Brody.
19. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości stanowiącej mienie komunalne Gminy Brody.
20. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości stanowiącej mienie komunalne Gminy Brody.
21. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości stanowiącej mienie komunalne Gminy Brody.
22. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2021 rok.
23. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Brody na lata 2021-2034.
24. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Brody.
25. Interpelacje i zapytania  radnych.
26. Sprawy różne 
27. Zamknięcie obrad Sesji.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Brody
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2021-11-23
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Biuro Rady
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2021-11-23 12:37:34
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Tomasz Paś
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2021-11-23 12:37:41
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Tomasz Paś
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2021-11-24 10:35:50
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
515 raz(y)