ˆ

Aktualności

Szczegóły informacji

IX Sesja Rady Gminy Brody

Niniejszy dokument jest wersją archiwalną.
Informacja ogłoszona dnia 2019-09-24 11:38:22 przez Tomasz Paś

Akapit nr - brak tytułu

                 W dniu 30.09.2019r. o godz. 1000, w sali nr 2 Urzędu Gminy Brody odbędzie się IX Sesja Rady Gminy Brody.
Proponowany porządek obrad :
1. Otwarcie obrad IX Sesji Rady Gminy Brody.
2. Sprawdzenie obecności.
3. Ustalenie porządku obrad.
4. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
5. Informacja Wójta o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.
6. Informacja Przewodniczącego Rady oraz Przewodniczących Komisji o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.
7. Podsumowanie wakacji 2019r
8. Podjęcie uchwały w spr. wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie przez Gminę Brody prawa własności nieruchomości  stanowiącej własność Skarbu Państwa.
9. Podjęcie uchwały w spr zarządzenia wyborów uzupełniających do Rady Sołeckiej sołectwa Brody
10. Podjęcie uchwały w spr zawarcia pomiędzy Gminą Brody, a Gminą Lubsko porozumienia  międzygminnego dotyczącego  realizacji zadania publicznego w zakresie pomocy społecznej
11. Podjęcie uchwały w spr zmiany regulaminu określającego wysokość oraz warunki przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw nauczycieli oraz przyznawania nagród dla nauczycieli zatrudnionych w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Brodach prowadzonym przez Gminę Brody.
12. Uchwała intencyjna w sprawie wsparcia m. Forst w działaniach zmierzających do odbudowy mostu Lange-Brucke  Zasieki – Forst.
13. Podjęcie uchwały w spr. zmian w budżecie na 2019 r.
14. Interpelacje i zapytania  radnych.
15. Odpowiedź na interpelacje złożone na poprzedniej sesji.
16..Sprawy różne.
17. Zamknięcie obrad Sesji.