ˆ

Konkurs na realizację zadań publicznych, organizacje pozarządowe

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w zakresie organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży w 2015 roku

Załączniki

  • Konkurs (PDF, 199.9 KiB) Data ogłoszenia do BIP: 2015-03-26 | Data wytworzenia informacji: 2015-03-26 | Otwarty konkurs ofert na wsparcie wykonania zadania publicznego w zakresie wypoczynku dzieci i młodzieży
  • Informacja o wynikach konkursu ofert (PDF, 175.3 KiB) Data ogłoszenia do BIP: 2015-04-21 | Data wytworzenia informacji: 2015-04-21 | Informacja o wynikach konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego w zakresie wakacyjnego wypoczynku dzieci i młodzieży z gminy Brody

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Brody
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Halina Wysługocka
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2015-03-23
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Halina Wysługocka
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2015-03-26 13:31:02
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Tomasz Paś
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2015-03-26 13:32:03
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Tomasz Paś
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2015-04-21 12:45:29
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
6338 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie pomocy społecznej

Załączniki

  • Konkurs (PDF, 205.7 KiB) Data ogłoszenia do BIP: 2015-03-26 | Data wytworzenia informacji: 2015-03-16 | OTWARTY KONKURS OFERT NA ZLECENIE WYKONANIA ZADANIA PUBLICZNEGO W ZAKRESIE Pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób
  • Informacja o wynikach konkursu ofert (PDF, 176 KiB) Data ogłoszenia do BIP: 2015-04-21 | Data wytworzenia informacji: 2015-04-21

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Brody
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Halina Wysługocka
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2015-03-16
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Halina Wysługocka
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2015-03-26 13:27:14
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Tomasz Paś
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2015-03-26 13:29:02
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Tomasz Paś
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2015-04-21 13:31:34
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
6409 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Wakacyjny wypoczynek dzieci i młodzieży w 2014r.

Akapit nr 1 - brak tytułu

Informacja o wynikach  konkursu ofert na realizację zadania własnego Gminy Brody z zakresu wakacyjnego wypoczynku dzieci i młodzieży  w 2014r.
                Po otrzymaniu protokołu komisji konkursowej powołanej do przeprowadzenia konkursu ofert na dofinansowanie wakacyjnego wypoczynku na terenie Gminy Brody w 2014r. odbytego w dniu 30 maja  2014r. postanawiam udzielić dotacji organizacjom pozarządowym w następujących wysokościach:
- Polskie Towarzystwo Krajoznawcze w Zielonej Górze – 14.000,00 zł
- Stowarzyszenie Rodziców Uczniów i Nauczycieli „Lepsze Jutro” w Brodach –8.000,00 zł
 
Brody, dnia 30 maja 2014r.
                                                                             Wójt
                                                             (-) Ryszard Kowalczuk

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Brody
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Halina Wysługocka
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2014-06-02
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Halina Wysługocka
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2014-06-02 16:20:38
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Tomasz Paś
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2014-06-02 16:21:23
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Tomasz Paś
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2014-06-02 16:21:23
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
7952 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

W sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży w 2014 roku

Akapit nr 1 - brak tytułu

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Brody
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Halina Wysługocka
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2014-04-30
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Halina Wysługocka
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2014-04-30 15:46:43
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Tomasz Paś
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2014-04-30 15:46:49
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Tomasz Paś
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2014-04-30 15:46:49
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
7915 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Sprawozdanie z realizacji w 2013r. programu współpracy Gminy Brody z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego.

Akapit nr 1 - brak tytułu

                   Na podstawie art. 5a ust.3  ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie przedkładam Radzie Gminy Brody sprawozdanie z realizacji w 2013r.  programu współpracy  Gminy Brody z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego .
Rada Gminy Brody uchwałą Nr XXII/168/12 z dnia 29 listopada 2012r. przyjęła  program współpracy Gminy Brody z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2013r.
 
Wyżej wspomniany program uchwalany jest na podstawie art.5 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie i jest realizacją konstytucyjnej zasady pomocniczości i dialogu społecznego .
Zgodnie z zapisami ustawy współpraca ta może odbywać się w szczególności w formach:
1)      powierzania  organizacjom pozarządowym oraz podmiotom wymienionym w art. 3 ust.3 realizacji zadań publicznych na zasadach określonych w ustawie lub wspierania realizacji zadań.
2)      wzajemnego informowania się o planowanych kierunkach działalności i współdziałania w celu zharmonizowania tych kierunków;
3)      konsultowania z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionym w art. 3 ust.3, odpowiednio do zakresu ich działania, projektów aktów normatywnych w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji;
4)      tworzenia wspólnych zespołów o charakterze doradczym i inicjatywnym, złożonych z przedstawicieli organizacji pozarządowych, podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 oraz przedstawicieli organów administracji publicznej.
 
Ponadto współpraca powinna odbywać się na zasadach pomocniczości, suwerenności stron, partnerstwa, efektywności, uczciwej konkurencji i jawności.
W programie współpracy zostały wskazane zadania, których realizacja została powierzona sektorowi pozarządowemu do realizacji w drodze dofinansowania.
W programie zaplanowano wsparcie jednego zadania – wakacyjny wypoczynek w kwocie-  22.000zł.
W 2012r. ogłoszono  jeden konkurs na wspieranie realizacji zadań publicznych z zakresu organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży.
 
Do konkursu przystąpiły dwie organizacje pozarządowe.
Dotacje pozyskały następujące stowarzyszenia:
 
1. Stowarzyszenie Rodziców Uczniów i Nauczycieli „Lepsze Jutro”  w Brodach otrzymało:
7.480 zł na realizację projektu pt: „Organizacja wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży zamieszkałej w Gminie Brody ( dwa wyjazdy do opery, Muzeum Przyrodniczego  we Wrocławiu, dwa rejsy po Odrze, dwa wyjazdy do kina w Zielonej Górze oraz obóz naukowy).
Wykorzystano kwotę 7.395,06zł.
Całkowita wartość zadania to kwota 23.867,06 w tym wkład własny 8.402,00zł (wpłaty adresatów) oraz wolontariat 8.070,00zł.
W ramach projektu odbyły się:
a)   wyjazd  do opery we Wrocławiu, do Muzeum Przyrodniczego oraz rejs po Odrze (29 września 2013r., 19 października 2013r.) – udział wzięło 100 osób.
b) wyjazd na basen i do kina do Zielonej Góry (6 lipca 2013r, 8 sierpnia 2013r.) udział wzięło 100 osób.
c) obóz naukowy w Niemczech 29.07- 2.08.2013r.- udział wzięło 8 osób.
 
2. Polskie Towarzystwo Krajoznawcze z siedzibą w Zielonej Górze otrzymało 12.000,00zł na realizację projektu „Kolonie letnie „Z bezpieczeństwem na Ty” z wykorzystaniem profilaktyki przeciwuzależnieniowej („Kraina 100-milowego lasu”) w Rewalu.
Wykorzystano kwotę 12.000zł.
Całkowita wartość zadania 18.818,80 w tym środki własne 4.159,00 zł 
 
W ramach projektu 18 dzieci z gminy Brody było na 10 dniowych koloniach letnich w Rewalu w okresie od 29.06.2013r. do 08.07.2013r.
Reasumując, w  2013r. dwie  organizacje podjęło się realizacji zadań publicznych. W sumie gmina podpisała 2 umowy z sektorem pozarządowym na dofinansowanie realizacji wybranych zadań własnych.
Podpisano umowy ze stowarzyszeniami na dotację na łączną kwotę 19.480,00zł.   Natomiast rzeczywista  wielkość kosztów poniesionych przez stowarzyszenia wyniosła 42.685,86 zł.
 
Wszelkie informacje na temat sektora pozarządowego: aktualności, informacje o konkursach, uchwały i zarządzenia znajdują się na gminnej stronie internetowej. Tam również zostanie zamieszczony niniejszy dokument.
Brody, dnia 04 kwietnia 2014r.
 
Wyk. H.W.
                                                                                                                  Wójt
                                                                                                    (-) Ryszard Kowalczuk

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Brody
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Halina Wysługocka
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2014-04-15
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Halina Wysługocka
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2014-04-15 12:28:09
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Tomasz Paś
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2014-04-15 12:28:12
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Tomasz Paś
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2014-04-15 12:31:27
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
7655 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Uchwalenie rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi

Akapit nr 1 - brak tytułu

W sprawie: uchwalenie rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami wymienionymi w art. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w 2014r. - XXXIII/261/13
 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Brody
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Halina Wysługocka
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2014-03-18
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Halina Wysługocka
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2014-03-18 10:17:24
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Tomasz Paś
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2014-03-18 10:18:07
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Tomasz Paś
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2014-03-18 10:18:31
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
7524 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Wójt Gminy Brody

Akapit nr 1 - brak tytułu

 
                      Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 w związku z art. 4 ust. 1 pkt . 15 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (tekst jednolity Dz. U. z 2010r.  Nr 234, poz.1536 ze zm.)
 
ogłasza
 
otwarty konkurs ofert na wsparcie wykonania zadania publicznego w zakresie wypoczynku dzieci i młodzieży.
I. Rodzaje zadań
Organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży z terenu Gminy Brody:
1. Zorganizowanie dziesięciodniowych  kolonii z programem terapeutycznym w miejscowości nadmorskiej, w czasie wakacji (łącznie z transportem z Brodów i powrót)  . Liczba dzieci - 18  z rodzin dotkniętych problemem alkoholowym.
2.  Organizacja czasu wolnego dla młodzieży szkolnej w okresie od czerwca do października 2013r.
II. Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację tego zadania
W 2013 roku na realizację zadań z zakresu wypoczynku dzieci i młodzieży zabezpiecza się środki finansowe w wysokości:
1. 12.000zł (słownie: dwanaście tysięcy złotych)
2. 10.000 zł (słownie : dziesięć tysięcy złotych).
III. Zasady przyznawania dotacji
1. Wnioski mogą składać organizacje określone w ustawie o działalności pożytku publicznego i wolontariacie działające na terenie Gminy Brody lub realizujące projekty na rzecz Gminy Brody.
2. Organizacje nie muszą posiadać statusu organizacji pożytku publicznego.
3. Dotacja zostanie przyznana organizacji, która złoży stosowną ofertę przygotowaną w oparciu o wzór zawarty w rozporządzeniu Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010r. w sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego, ramowego wzoru oferty realizacji zadania publicznego, ramowego wzoru umowy o wykonanie zadania publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz.U. z 2011r. Nr 6, poz.25)
4. Organizacja pozarządowa, która wygra konkurs otrzyma środki finansowe na podstawie umowy zawartej pomiędzy Wójtem Gminy Brody a daną organizacją.
5. Nadzór nad realizacją projektu prowadzić będzie upoważniony przez Wójta Gminy pracownik Urzędu Gminy w Brodach.
6. Wnioski niekompletne lub złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
7. Pozostałe zasady przyznawania  środków finansowych regulują przepisy ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
IV. Termin i warunki realizacji zadania
1. Realizacja zadań powinna w całości nastąpić   w terminie do dnia 30 października 2013 roku.
2. Zadania winny być realizowane z najwyższą starannością i zgodnie z zawartymi umowami oraz obowiązującymi standardami i przepisami w zakresie opisanym w ofertach.
3. Oferenci zobowiązani są do:
- otwarcia odrębnego rachunku bankowego
- sporządzania i składania sprawozdań z wykonania zadania publicznego w   terminach określonych w umowie.
V. Termin składania ofert
1. Oferty należy składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 10 maja  2013 roku w pokoju nr 3  Urzędu Gminy w Brodach w godzinach pracy urzędu tj. od 7:30 do godz. 15:30.
2. Oferty należy składać w zamkniętych kopertach. Na kopercie powinno być oznaczenie nazwy i adresu podmiotu oraz nazwy zadania określonego w ogłoszeniu.
VI. Termin, tryb i kryteria stosowane przy dokonywaniu wyboru ofert
1. Ostateczne rozstrzygnięcie konkursu nastąpi nie później, niż w terminie 7 dni od ostatniego dnia przyjmowania ofert.
2. Konkurs rozstrzyga Wójt Gminy po zapoznaniu się z opinią Komisji konkursowej, który dokonuje wyboru ofert najlepiej służących realizacji zadania.
3. Od podjętych decyzji nie przysługuje odwołanie.
4. Wybór ofert dokonuje się w oparciu o następujące kryteria:
a) zawartość merytoryczna oferty
b) dotychczasowe doświadczenie oferenta przy realizacji tego typu zadania
c) uregulowana sytuacja formalno-prawna podmiotu składającego ofertę
d) kompletność oferty i załączników
e) posiadanie odpowiednich do realizacji zadania zasobów materialnych i kadrowych
VII. Informacja o środkach wydanych na realizację zadań z zakresie wypoczynku dzieci i młodzieży.
Podaje się do publicznej wiadomości, że w roku 2012 na realizację zadań z zakresie wakacyjnego wypoczynku dzieci i młodzieży wydatkowano środki finansowe w wysokości 9.763,10 zł
(słownie: dziewięć tysięcy siedemset sześćdziesiąt trzy złote 10/100).
 
                                                                                               Wójt Gminy
                                                                                       (-) Ryszard Kowalczuk
 

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Brody
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Halina Wysługocka
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2013-04-16
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Halina Wysługocka
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2013-04-16 13:13:35
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Tomasz Paś
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2013-04-16 13:13:38
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Tomasz Paś
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2013-05-22 21:26:09
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
8888 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Sprawozdanie z realizacji w 2012r. programu współpracy Gminy Brody z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego.

Akapit nr 1 - brak tytułu

Na podstawie art. 5a ust.3  ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie przedkładam Radzie Gminy Brody sprawozdanie z realizacji w 2012r.  programu współpracy  Gminy Brody z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego .

Rada Gminy Brody uchwałą Nr XII/80/11 z dnia 28 listopada 2011r. przyjęła  program współpracy Gminy Brody z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2012r.
Wyżej wspomniany program uchwalany jest na podstawie art.5 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie i jest realizacją konstytucyjnej zasady pomocniczości i dialogu społecznego .
Zgodnie z zapisami ustawy współpraca ta może odbywać się w szczególności w formach:
1) Powierzania  organizacjom pozarządowym oraz podmiotom wymienionym w art. 3 ust.3 realizacji zadań publicznych na zasadach określonych w ustawie lub wspierania realizacji zadań.
2) wzajemnego informowania się o planowanych kierunkach działalności i współdziałania w celu zharmonizowania tych kierunków;
3) konsultowania z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionym w art. 3 ust.3, odpowiednio do zakresu ich działania, projektów aktów normatywnych w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji;
4) tworzenia wspólnych zespołów o charakterze doradczym i inicjatywnym, złożonych z przedstawicieli organizacji pozarządowych, podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 oraz przedstawicieli organów administracji publicznej.
Ponadto współpraca powinna odbywać się na zasadach pomocniczości, suwerenności stron, partnerstwa, efektywności, uczciwej konkurencji i jawności.
W programie współpracy zostały wskazane zadania, których realizacja została powierzona sektorowi pozarządowemu do realizacji w drodze dofinansowania.
W 2012r. ogłoszono w sumie:
-  jeden konkurs na wspieranie realizacji zadań publicznych z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu.
-      jeden konkurs na wspieranie realizacji zadań publicznych z zakresu organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży.
Zawarto jedną umowę na realizację zadania w ramach inicjatywy lokalnej.
Dotacje pozyskały następujące stowarzyszenia:
1.Ludowy Zespół Sportowy „Nysa” Brody otrzymał dotację  w wysokości 17.500zł na projekt pt.: ”Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu na terenie Gminy Brody”. Organizacja imprez, zawodów i rozgrywek sportowych. Całkowita wartość zadania wynosiła 33.642,22zł w tym  wkład własny wyniósł 175,00zł. Wkład wolontariatu – 13.080,00zł.
W ramach projektu odbyło się  systematyczne szkolenie członków klubu- 3 razy w tygodniu, udział w rozgrywkach sportowych w Brodach oraz na wyjazdowych meczach – brało w nich udział średnio 70-80 osób, wykonywano prace pielęgnacyjne na boisku, zorganizowano festyn rodzinny, na który przybyło około 100 osób, zakupiono sprzęt sportowy i stroje. Zorganizowano zajęcia sportowe dla dzieci i młodzieży szkolnej w okresie wakacji, w których uczestniczyło 20 osób dziennie. W ramach projektu pracowało 7 wolontariuszy.
2. Ludowy Zespól Sportowy „Motor” Koło otrzymał dotację w wysokości 18.500,00 zł  na realizację projektu „ Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu w gminie Brody. Wartość zadania opiewała na kwotę 28.126,73zł,  wkład własny stowarzyszenia  to kwota 1.700,73 zł., wkład wolontariatu – 7.926,73zł.
W ramach projektu  prowadzono treningi, rozgrywki oraz mecze sparingowe (klasa A i okręgowa liga juniorów starszych). Drużyna seniorów zakończyła rozgrywki na 15 miejscu w klasie A, a w klasie B na 9 miejscu natomiast drużyna juniorów zakończyła rozgrywki na 3 miejscu. Na treningach zawodnicy kształtowali umiejętności techniczne i taktyczne, zdobywali wiedzę z zakresu przepisów obowiązujących w piłce nożnej oraz z zakresu udzielania pierwszej pomocy poszkodowanemu zawodnikowi na boisku. Zajęcia prowadzone były w grupach : juniorzy 25 treningów, seniorzy 35 treningów, mecze ligowe – seniorzy – 30 spotkań, juniorzy- 6 spotkań, mecze kontrolne na hali i boisku- seniorzy 8, juniorzy 4.  Odbył się również festyn rodzinny oraz zawody o puchar Wójta.
3. Stowarzyszenie Rodziców Uczniów i Nauczycieli „Lepsze Jutro”  otrzymało:
-  9.940 zł na realizację projektu pt: „Organizacja wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży zamieszkałej w Gminie Brody (obóz wędrowny, turniej sportowy, dwa wyjazdy do opery, Muzeum Narodowego i do ogrodu Botanicznego we Wrocławiu. Wykorzystano jednak kwotę 9.763,10zł. Całkowita wartość zadania to kwota 17.509,45 w tym wkład własny 6.096,29zł oraz wolontariat 1650,00zł.
W ramach projektu odbyły się:

a)  wyjazd uczniów Szkoły Podstawowej do opery we Wrocławiu (29.06.2012r.)
b) dwa turnieje sportowe na Orliku w ramach popularyzacji zdrowego trybu życia  (25.07.2012r., 24.08.2012r.)
c) marsz wędrowny  w dniach 23.07-25.07.2012r. w którym uczestniczyło 20 uczniów i 2 opiekunów,
d) aerobik (18.07-26.08.2011r.) dwa razy w tygodniu po 2 godziny
e) wyjazd do opery we Wrocławiu – zwiedzanie Muzeum Narodowego oraz Panoramy Racławickiej (14.09.2012r.)
- na realizację projektu pt: „Razem po zdrowie” 4000,00zł - zorganizowanie 4 wyjazdów na basen do Zielonej Góry, jednej ogólnopolskiej akcji „Polska Biega”, 48 godzin zajęć na sali gimnastycznej (siatkówka). Wykorzystano jednak 3.743,52zł. Całkowita wartość zadania to kwota 6.433,52 w tym wkład własny 1.410,00zł, wolontariat – 1.280,00zł.

4. Stowarzyszenie Koła Gospodyń Wiejskich w Kole „Inicjatywa w Kole” na inicjatywę lokalną jako wkład własny do realizacji projektu „Kuchnia dla pokoleń” – wyposażenie kuchni w świetlicy wiejskiej w Kole. Wartość zadania – 20.087,01 w tym środki pozyskane w innych źródeł 14.087,02zł, dotacja – 6.000zł
Reasumując, w  2012r. trzy  organizacje podjęło się realizacji zadań publicznych. W sumie gmina podpisała 5 umów z sektorem pozarządowym na dofinansowanie realizacji wybranych zadań własnych.

Po stronie organizacji pozarządowych w realizację zadań publicznych realizowanych w drodze dotacji zaangażowanych było  około 20 wolontariuszy.
Podpisano umowy ze stowarzyszeniami na dotację na łączną kwotę 55.940,00zł.   Natomiast rzeczywista  wielkość kosztów poniesionych przez stowarzyszenia wyniosła 105.798,93 zł.

Wszelkie informacje na temat sektora pozarządowego: aktualności, informacje o konkursach, uchwały i zarządzenia znajdują się na gminnej stronie internetowej. Tam również zostanie zamieszczony niniejszy dokument.

Brody, dnia 11 kwietnia 2013r.
                                                                                           Wójt Gminy
                                                                                 (-) Ryszard Kowalczuk
Wyk. H.W.
 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Brody
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Halina Wysługocka
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2013-04-16
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Halina Wysługocka
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2013-04-16 13:04:35
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Tomasz Paś
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2013-04-16 13:04:39
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Tomasz Paś
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2013-04-16 13:04:39
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
6470 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Nawigacja między stronami listy informacji