ˆ

Konkurs na realizację zadań publicznych, organizacje pozarządowe

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

Realizacja zadania publicznego z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej poprzez prowadzenie placówki wsparcia dziennego

Akapit nr 1 - brak tytułu

Wójt Gminy Brody
zaprasza do złożenia ofert w otwartym konkursie ofert
na realizację zadania publicznego z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej poprzez prowadzenie placówki wsparcia dziennego.
 
                              Wójt Gminy Brody ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej poprzez prowadzenie placówki wsparcia dziennego w formie opiekuńczej, specjalistycznej, pracy podwórkowej lub w połączonych formach pod nazwą:  Placówka wsparcia dziennego w gminie Brody.
Rodzaj i termin realizacji zadania:
Przedmiotem konkursu jest prowadzenie placówki wsparcia dziennego w formie opiekuńczej lub specjalistycznej lub pracy podwórkowej zgodnie z art. 24 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 135 ze zm.), dla dzieci zamieszkujących na terenie Gminy Brody, w okresie od dnia 1 marca 2016r. do dnia 31 grudnia  2016 r.
Wysokość środków publicznych:
Środki przeznaczone na wsparcie realizacji zadania – 40 000,00 zł. 
Maksymalny udział dotacji – 95 % kosztów realizacji zadania.
Zasady przyznawania dotacji
Do konkursu na realizację zadania mogą przystąpić organizacje pozarządowe w rozumieniu ustawy     o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie z dnia 24 kwietnia 2003 r (Dz. U. z 2014 r., poz. 1118) oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ww. ustawy,  jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności w zakresie ogłoszonego konkursu.
Warunkiem rozpatrzenia oferty jest jej sporządzenie zgodnie z obowiązującym wzorem, określonym   w Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. z 2011 r., Nr 6, poz. 25).
Do złożonej oferty należy załączyć wymienione dokumenty:
a)      aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego, innego rejestru lub ewidencji;
b)      w przypadku wyboru innego sposobu reprezentacji podmiotów składających ofertę wspólną niż wynikający z Krajowego Rejestru Sądowego lub innego właściwego rejestru – dokument potwierdzający upoważnienie do działania w imieniu oferenta/ów;
c)      statut organizacji;
d)      statut placówki;
e)      regulamin placówki;
f)       informacja o sposobie finansowania placówki,
g)     dokumenty potwierdzające tytuł prawny do nieruchomości, na terenie której placówka wsparcia dziennego ma prowadzić działalność;
h)   oświadczenie o dysponowaniu wykwalifikowaną kadrą, przygotowaną do pracy z dziećmi, spełniającą wymogi określone w art. 25, 26 i 27 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.
Wymagane dokumenty złożyć należy w formie oryginałów lub kopii potwierdzonych za zgodność z oryginałem przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli w imieniu organizacji pozarządowej lub podmiotu wskazanego w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
 Dotacja nie może być przeznaczona na remonty, adaptację pomieszczeń, zakupy inwestycyjne oraz inne wydatki niezwiązane z zakresem merytorycznym zadania.
Warunki realizacji zadania
Podmiot składający ofertę zapewnia warunki określone w ustawie o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej w szczególności:
1)      dysponowanie wykwalifikowaną kadrą, przygotowaną do pracy z dziećmi, spełniającą wymogi określone w art. 25, 26 i 27 ww. ustawy;
2)      zapewnienie w placówce wsparcia dziennego prowadzonej w formie opiekuńczej: opieki i wychowania, pomocy w nauce, organizacji czasu wolnego, zabawy i zajęć sportowych oraz działań zmierzających do rozwoju zainteresowań dzieci i młodzieży.
3) )      zapewnienie w placówce wsparcia dziennego prowadzonej w formie specjalistycznej w szczególności : organizacji zajęć socjoterapeutycznych, terapeutycznych, korekcyjnych, kompensacyjnych oraz logopedycznych, realizację indywidualnego programu psychokorekcyjnego lub psychoprofilaktycznego w szczególności terapię pedagogiczną, psychologiczną i socjoterapię.
4) )      zapewnienie w placówce wsparcia dziennego prowadzonej w formie podwórkowej: realizacji działań animacyjnych i socjoterapeutycznych.
 Miejscem realizacji zadania jest teren Gminy Brody.
Zadanie skierowane jest do dzieci i młodzieży zamieszkującej na terenie Gminy Brody w wieku od 6 do 18 lat.
Termin składania ofert
Oferty należy składać w Urzędzie Gminy Brody ul. Rynek 2, 68-343 Brody, pokój nr 3 w terminie 21 dni od dnia ukazania się ogłoszenia. w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Konkurs na prowadzenie placówki wsparcia dziennego” oraz z podaniem nazwy organizacji.
Oferty złożone po terminie oraz oferty niekompletne zostaną zwrócone oferentowi bez rozpatrywania.
Tryb i kryteria stosowane przy wyborze ofert oraz informacja o terminie dokonania wyboru realizatora zadania
Oceny formalnej i merytorycznej złożonych ofert dokona komisja powołana przez Wójta Gminy Brody.
Po zapoznaniu się z opinią komisji Wójt dokona wyboru najkorzystniejszej oferty oraz podejmie decyzję o wysokości przyznanej dotacji.
Informacja o złożonych ofertach oraz informacja o odmowie lub udzieleniu dotacji podana zostanie    do publicznej wiadomości w formie wykazu umieszczonego na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Brody, w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na stronie internetowej Gminy.
 
Informacja o zrealizowanych przez Gminę Brody zadaniach publicznych tego samego rodzaju:
W 2015 r. Gmina Brody nie realizowała zadań o podobnym charakterze.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Brody
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Halina Wysługocka
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2016-02-02
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Halina Wysługocka
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2016-02-02 14:57:11
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Tomasz Paś
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2016-02-02 14:57:15
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Tomasz Paś
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2016-02-02 14:57:15
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
6421 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie pomocy społecznej, w tym z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej poprzez prowadzenie placówki wsparcia dziennego

Akapit nr 1 - brak tytułu

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Brody
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Halina Wysługocka
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2015-05-07
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Halina Wysługocka
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2015-05-07 09:50:48
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Tomasz Paś
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2015-05-07 09:51:24
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Tomasz Paś
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2015-06-02 06:06:32
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
7944 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

W sprawie ogłoszenia otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych w zakresie organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży oraz działalności sportowej w 2015 roku

Akapit nr 1 - brak tytułu

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Brody
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Halina Wysługocka
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2015-04-28
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Halina Wysługocka
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2015-04-28 14:02:52
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Tomasz Paś
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2015-04-28 14:02:56
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Tomasz Paś
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2015-06-11 21:08:10
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
6754 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Sprawozdanie z realizacji programu współpracy Gminy Brody z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Brody
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Halina Wysługocka
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2015-04-22
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Halina Wysługocka
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2015-04-22 12:35:07
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Tomasz Paś
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2015-04-22 12:37:57
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Tomasz Paś
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2015-04-22 12:37:57
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
6408 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w zakresie organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży w 2015 roku

Załączniki

  • Konkurs (PDF, 199.9 KiB) Data ogłoszenia do BIP: 2015-03-26 | Data wytworzenia informacji: 2015-03-26 | Otwarty konkurs ofert na wsparcie wykonania zadania publicznego w zakresie wypoczynku dzieci i młodzieży
  • Informacja o wynikach konkursu ofert (PDF, 175.3 KiB) Data ogłoszenia do BIP: 2015-04-21 | Data wytworzenia informacji: 2015-04-21 | Informacja o wynikach konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego w zakresie wakacyjnego wypoczynku dzieci i młodzieży z gminy Brody

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Brody
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Halina Wysługocka
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2015-03-23
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Halina Wysługocka
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2015-03-26 13:31:02
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Tomasz Paś
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2015-03-26 13:32:03
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Tomasz Paś
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2015-04-21 12:45:29
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
6609 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie pomocy społecznej

Załączniki

  • Konkurs (PDF, 205.7 KiB) Data ogłoszenia do BIP: 2015-03-26 | Data wytworzenia informacji: 2015-03-16 | OTWARTY KONKURS OFERT NA ZLECENIE WYKONANIA ZADANIA PUBLICZNEGO W ZAKRESIE Pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób
  • Informacja o wynikach konkursu ofert (PDF, 176 KiB) Data ogłoszenia do BIP: 2015-04-21 | Data wytworzenia informacji: 2015-04-21

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Brody
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Halina Wysługocka
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2015-03-16
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Halina Wysługocka
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2015-03-26 13:27:14
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Tomasz Paś
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2015-03-26 13:29:02
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Tomasz Paś
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2015-04-21 13:31:34
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
6678 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Wakacyjny wypoczynek dzieci i młodzieży w 2014r.

Akapit nr 1 - brak tytułu

Informacja o wynikach  konkursu ofert na realizację zadania własnego Gminy Brody z zakresu wakacyjnego wypoczynku dzieci i młodzieży  w 2014r.
                Po otrzymaniu protokołu komisji konkursowej powołanej do przeprowadzenia konkursu ofert na dofinansowanie wakacyjnego wypoczynku na terenie Gminy Brody w 2014r. odbytego w dniu 30 maja  2014r. postanawiam udzielić dotacji organizacjom pozarządowym w następujących wysokościach:
- Polskie Towarzystwo Krajoznawcze w Zielonej Górze – 14.000,00 zł
- Stowarzyszenie Rodziców Uczniów i Nauczycieli „Lepsze Jutro” w Brodach –8.000,00 zł
 
Brody, dnia 30 maja 2014r.
                                                                             Wójt
                                                             (-) Ryszard Kowalczuk

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Brody
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Halina Wysługocka
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2014-06-02
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Halina Wysługocka
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2014-06-02 16:20:38
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Tomasz Paś
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2014-06-02 16:21:23
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Tomasz Paś
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2014-06-02 16:21:23
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
8229 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

W sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży w 2014 roku

Akapit nr 1 - brak tytułu

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Brody
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Halina Wysługocka
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2014-04-30
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Halina Wysługocka
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2014-04-30 15:46:43
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Tomasz Paś
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2014-04-30 15:46:49
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Tomasz Paś
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2014-04-30 15:46:49
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
8189 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Sprawozdanie z realizacji w 2013r. programu współpracy Gminy Brody z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego.

Akapit nr 1 - brak tytułu

                   Na podstawie art. 5a ust.3  ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie przedkładam Radzie Gminy Brody sprawozdanie z realizacji w 2013r.  programu współpracy  Gminy Brody z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego .
Rada Gminy Brody uchwałą Nr XXII/168/12 z dnia 29 listopada 2012r. przyjęła  program współpracy Gminy Brody z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2013r.
 
Wyżej wspomniany program uchwalany jest na podstawie art.5 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie i jest realizacją konstytucyjnej zasady pomocniczości i dialogu społecznego .
Zgodnie z zapisami ustawy współpraca ta może odbywać się w szczególności w formach:
1)      powierzania  organizacjom pozarządowym oraz podmiotom wymienionym w art. 3 ust.3 realizacji zadań publicznych na zasadach określonych w ustawie lub wspierania realizacji zadań.
2)      wzajemnego informowania się o planowanych kierunkach działalności i współdziałania w celu zharmonizowania tych kierunków;
3)      konsultowania z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionym w art. 3 ust.3, odpowiednio do zakresu ich działania, projektów aktów normatywnych w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji;
4)      tworzenia wspólnych zespołów o charakterze doradczym i inicjatywnym, złożonych z przedstawicieli organizacji pozarządowych, podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 oraz przedstawicieli organów administracji publicznej.
 
Ponadto współpraca powinna odbywać się na zasadach pomocniczości, suwerenności stron, partnerstwa, efektywności, uczciwej konkurencji i jawności.
W programie współpracy zostały wskazane zadania, których realizacja została powierzona sektorowi pozarządowemu do realizacji w drodze dofinansowania.
W programie zaplanowano wsparcie jednego zadania – wakacyjny wypoczynek w kwocie-  22.000zł.
W 2012r. ogłoszono  jeden konkurs na wspieranie realizacji zadań publicznych z zakresu organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży.
 
Do konkursu przystąpiły dwie organizacje pozarządowe.
Dotacje pozyskały następujące stowarzyszenia:
 
1. Stowarzyszenie Rodziców Uczniów i Nauczycieli „Lepsze Jutro”  w Brodach otrzymało:
7.480 zł na realizację projektu pt: „Organizacja wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży zamieszkałej w Gminie Brody ( dwa wyjazdy do opery, Muzeum Przyrodniczego  we Wrocławiu, dwa rejsy po Odrze, dwa wyjazdy do kina w Zielonej Górze oraz obóz naukowy).
Wykorzystano kwotę 7.395,06zł.
Całkowita wartość zadania to kwota 23.867,06 w tym wkład własny 8.402,00zł (wpłaty adresatów) oraz wolontariat 8.070,00zł.
W ramach projektu odbyły się:
a)   wyjazd  do opery we Wrocławiu, do Muzeum Przyrodniczego oraz rejs po Odrze (29 września 2013r., 19 października 2013r.) – udział wzięło 100 osób.
b) wyjazd na basen i do kina do Zielonej Góry (6 lipca 2013r, 8 sierpnia 2013r.) udział wzięło 100 osób.
c) obóz naukowy w Niemczech 29.07- 2.08.2013r.- udział wzięło 8 osób.
 
2. Polskie Towarzystwo Krajoznawcze z siedzibą w Zielonej Górze otrzymało 12.000,00zł na realizację projektu „Kolonie letnie „Z bezpieczeństwem na Ty” z wykorzystaniem profilaktyki przeciwuzależnieniowej („Kraina 100-milowego lasu”) w Rewalu.
Wykorzystano kwotę 12.000zł.
Całkowita wartość zadania 18.818,80 w tym środki własne 4.159,00 zł 
 
W ramach projektu 18 dzieci z gminy Brody było na 10 dniowych koloniach letnich w Rewalu w okresie od 29.06.2013r. do 08.07.2013r.
Reasumując, w  2013r. dwie  organizacje podjęło się realizacji zadań publicznych. W sumie gmina podpisała 2 umowy z sektorem pozarządowym na dofinansowanie realizacji wybranych zadań własnych.
Podpisano umowy ze stowarzyszeniami na dotację na łączną kwotę 19.480,00zł.   Natomiast rzeczywista  wielkość kosztów poniesionych przez stowarzyszenia wyniosła 42.685,86 zł.
 
Wszelkie informacje na temat sektora pozarządowego: aktualności, informacje o konkursach, uchwały i zarządzenia znajdują się na gminnej stronie internetowej. Tam również zostanie zamieszczony niniejszy dokument.
Brody, dnia 04 kwietnia 2014r.
 
Wyk. H.W.
                                                                                                                  Wójt
                                                                                                    (-) Ryszard Kowalczuk

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Brody
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Halina Wysługocka
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2014-04-15
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Halina Wysługocka
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2014-04-15 12:28:09
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Tomasz Paś
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2014-04-15 12:28:12
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Tomasz Paś
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2014-04-15 12:31:27
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
7916 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Uchwalenie rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi

Akapit nr 1 - brak tytułu

W sprawie: uchwalenie rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami wymienionymi w art. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w 2014r. - XXXIII/261/13
 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Brody
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Halina Wysługocka
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2014-03-18
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Halina Wysługocka
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2014-03-18 10:17:24
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Tomasz Paś
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2014-03-18 10:18:07
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Tomasz Paś
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2014-03-18 10:18:31
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
7790 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Nawigacja między stronami listy informacji