ˆ

Konkurs na realizację zadań publicznych, organizacje pozarządowe

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

W sprawie ogłoszenia drugiego otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży w 2016 roku

Akapit nr 1 - brak tytułu

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Brody
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Halina Wysługocka
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2016-05-11
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Halina Wysługocka
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2016-05-12 09:29:02
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Tomasz Paś
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2016-05-12 09:29:06
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Tomasz Paś
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2016-05-12 09:29:06
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
7675 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

W sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia postępowania konkursowego o udzielenie w roku 2016 dotacji na organizację wakacyjnego wypoczynku dzieci i młodzieży z gminy Brody

Akapit nr 1 - brak tytułu

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Brody
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Halina Wysługocka
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2016-05-11
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Halina Wysługocka
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2016-05-12 09:28:04
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Tomasz Paś
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2016-05-12 09:28:07
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Tomasz Paś
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2016-05-12 09:28:07
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
7642 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Wyniki konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie wypoczynku dzieci i młodzieży w 2016r.

Akapit nr 1 - brak tytułu

Informacja o wynikach konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Brody w zakresie wypoczynku dzieci i młodzieży w 2016r.
 
W terminie składania ofert to jest do dnia do dnia 4 maja  2016r. nie wpłynęła żadna oferta na realizację zadań publicznych w zakresie organizacji wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży na przedsięwzięcia realizowane w ramach zadania:
 
• wypoczynek w miejscu zamieszkania dla dzieci i młodzieży spędzającej wakacje w domu.
 
• wypoczynek w formie wyjazdowej na terenie Rzeczypospolitej Polskiej (wycieczki).
 
 
Brody, dnia 11 maja  2016r.
Wójt
/-/ Ryszard Kowalczuk

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Brody
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Halina Wysługocka
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2016-05-11
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Halina Wysługocka
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2016-05-12 09:14:20
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Tomasz Paś
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2016-05-12 09:14:24
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Tomasz Paś
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2016-05-12 09:14:24
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
6898 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Sprawozdanie z realizacji w 2015r. programu współpracy Gminy Brody z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Brody
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Halina Wysługocka
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2016-04-26
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Halina Wysługocka
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2016-04-26 21:31:48
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Tomasz Paś
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2016-04-26 21:32:42
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Tomasz Paś
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2016-04-26 21:32:42
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
6962 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Gminy Brody w zakresie wypoczynku dzieci i młodzieży w 2016 roku

Akapit nr 1 - brak tytułu

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Brody
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Halina Wysługocka
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2016-04-12
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Halina Wysługocka
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2016-04-12 20:43:42
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Tomasz Paś
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2016-04-12 20:43:49
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Tomasz Paś
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2016-04-12 20:43:49
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
5675 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Informacja o wynikach konkursu ofert na prowadzenie placówki wsparcia dziennego

Akapit nr 1 - brak tytułu

W roku 2016 na realizację zadania w zakresie prowadzenia placówki wsparcia dziennego na terenie gminy Brody w okresie od dnia podpisania umowy do dnia 31 grudnia 2016r.  dotację otrzyma Stowarzyszenie Rodziców Uczniów i Nauczycieli „Lepsze jutro”   – kwota dotacji 40.000zł.
 
Skład Komisji:
1.Mirosława Dudziak – przewodnicząca
2. Agnieszka Stępień – członek
3. Maria Lecyk – członek
4. Józefa Walczak - członek
 
Brody, dnia 4 marca 2016r.
Wójt
(-) Ryszard Kowalczuk

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Brody
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Halina Wysługocka
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2016-03-04
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Halina Wysługocka
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2016-03-06 07:14:03
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Tomasz Paś
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2016-03-06 07:14:10
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Tomasz Paś
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2016-03-15 08:05:12
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
5859 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Realizacja zadania publicznego z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej poprzez prowadzenie placówki wsparcia dziennego

Akapit nr 1 - brak tytułu

Wójt Gminy Brody
zaprasza do złożenia ofert w otwartym konkursie ofert
na realizację zadania publicznego z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej poprzez prowadzenie placówki wsparcia dziennego.
 
                              Wójt Gminy Brody ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej poprzez prowadzenie placówki wsparcia dziennego w formie opiekuńczej, specjalistycznej, pracy podwórkowej lub w połączonych formach pod nazwą:  Placówka wsparcia dziennego w gminie Brody.
Rodzaj i termin realizacji zadania:
Przedmiotem konkursu jest prowadzenie placówki wsparcia dziennego w formie opiekuńczej lub specjalistycznej lub pracy podwórkowej zgodnie z art. 24 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 135 ze zm.), dla dzieci zamieszkujących na terenie Gminy Brody, w okresie od dnia 1 marca 2016r. do dnia 31 grudnia  2016 r.
Wysokość środków publicznych:
Środki przeznaczone na wsparcie realizacji zadania – 40 000,00 zł. 
Maksymalny udział dotacji – 95 % kosztów realizacji zadania.
Zasady przyznawania dotacji
Do konkursu na realizację zadania mogą przystąpić organizacje pozarządowe w rozumieniu ustawy     o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie z dnia 24 kwietnia 2003 r (Dz. U. z 2014 r., poz. 1118) oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ww. ustawy,  jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności w zakresie ogłoszonego konkursu.
Warunkiem rozpatrzenia oferty jest jej sporządzenie zgodnie z obowiązującym wzorem, określonym   w Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. z 2011 r., Nr 6, poz. 25).
Do złożonej oferty należy załączyć wymienione dokumenty:
a)      aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego, innego rejestru lub ewidencji;
b)      w przypadku wyboru innego sposobu reprezentacji podmiotów składających ofertę wspólną niż wynikający z Krajowego Rejestru Sądowego lub innego właściwego rejestru – dokument potwierdzający upoważnienie do działania w imieniu oferenta/ów;
c)      statut organizacji;
d)      statut placówki;
e)      regulamin placówki;
f)       informacja o sposobie finansowania placówki,
g)     dokumenty potwierdzające tytuł prawny do nieruchomości, na terenie której placówka wsparcia dziennego ma prowadzić działalność;
h)   oświadczenie o dysponowaniu wykwalifikowaną kadrą, przygotowaną do pracy z dziećmi, spełniającą wymogi określone w art. 25, 26 i 27 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.
Wymagane dokumenty złożyć należy w formie oryginałów lub kopii potwierdzonych za zgodność z oryginałem przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli w imieniu organizacji pozarządowej lub podmiotu wskazanego w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
 Dotacja nie może być przeznaczona na remonty, adaptację pomieszczeń, zakupy inwestycyjne oraz inne wydatki niezwiązane z zakresem merytorycznym zadania.
Warunki realizacji zadania
Podmiot składający ofertę zapewnia warunki określone w ustawie o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej w szczególności:
1)      dysponowanie wykwalifikowaną kadrą, przygotowaną do pracy z dziećmi, spełniającą wymogi określone w art. 25, 26 i 27 ww. ustawy;
2)      zapewnienie w placówce wsparcia dziennego prowadzonej w formie opiekuńczej: opieki i wychowania, pomocy w nauce, organizacji czasu wolnego, zabawy i zajęć sportowych oraz działań zmierzających do rozwoju zainteresowań dzieci i młodzieży.
3) )      zapewnienie w placówce wsparcia dziennego prowadzonej w formie specjalistycznej w szczególności : organizacji zajęć socjoterapeutycznych, terapeutycznych, korekcyjnych, kompensacyjnych oraz logopedycznych, realizację indywidualnego programu psychokorekcyjnego lub psychoprofilaktycznego w szczególności terapię pedagogiczną, psychologiczną i socjoterapię.
4) )      zapewnienie w placówce wsparcia dziennego prowadzonej w formie podwórkowej: realizacji działań animacyjnych i socjoterapeutycznych.
 Miejscem realizacji zadania jest teren Gminy Brody.
Zadanie skierowane jest do dzieci i młodzieży zamieszkującej na terenie Gminy Brody w wieku od 6 do 18 lat.
Termin składania ofert
Oferty należy składać w Urzędzie Gminy Brody ul. Rynek 2, 68-343 Brody, pokój nr 3 w terminie 21 dni od dnia ukazania się ogłoszenia. w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Konkurs na prowadzenie placówki wsparcia dziennego” oraz z podaniem nazwy organizacji.
Oferty złożone po terminie oraz oferty niekompletne zostaną zwrócone oferentowi bez rozpatrywania.
Tryb i kryteria stosowane przy wyborze ofert oraz informacja o terminie dokonania wyboru realizatora zadania
Oceny formalnej i merytorycznej złożonych ofert dokona komisja powołana przez Wójta Gminy Brody.
Po zapoznaniu się z opinią komisji Wójt dokona wyboru najkorzystniejszej oferty oraz podejmie decyzję o wysokości przyznanej dotacji.
Informacja o złożonych ofertach oraz informacja o odmowie lub udzieleniu dotacji podana zostanie    do publicznej wiadomości w formie wykazu umieszczonego na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Brody, w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na stronie internetowej Gminy.
 
Informacja o zrealizowanych przez Gminę Brody zadaniach publicznych tego samego rodzaju:
W 2015 r. Gmina Brody nie realizowała zadań o podobnym charakterze.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Brody
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Halina Wysługocka
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2016-02-02
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Halina Wysługocka
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2016-02-02 14:57:11
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Tomasz Paś
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2016-02-02 14:57:15
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Tomasz Paś
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2016-02-02 14:57:15
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
6071 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie pomocy społecznej, w tym z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej poprzez prowadzenie placówki wsparcia dziennego

Akapit nr 1 - brak tytułu

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Brody
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Halina Wysługocka
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2015-05-07
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Halina Wysługocka
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2015-05-07 09:50:48
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Tomasz Paś
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2015-05-07 09:51:24
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Tomasz Paś
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2015-06-02 06:06:32
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
7703 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

W sprawie ogłoszenia otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych w zakresie organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży oraz działalności sportowej w 2015 roku

Akapit nr 1 - brak tytułu

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Brody
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Halina Wysługocka
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2015-04-28
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Halina Wysługocka
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2015-04-28 14:02:52
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Tomasz Paś
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2015-04-28 14:02:56
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Tomasz Paś
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2015-06-11 21:08:10
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
6498 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Sprawozdanie z realizacji programu współpracy Gminy Brody z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Brody
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Halina Wysługocka
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2015-04-22
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Halina Wysługocka
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2015-04-22 12:35:07
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Tomasz Paś
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2015-04-22 12:37:57
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Tomasz Paś
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2015-04-22 12:37:57
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
6160 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Nawigacja między stronami listy informacji