ˆ

Komisja Budżetu i Mienia Komunalnego

Pobierz dane XMLDrukuj informację

Szczegóły informacji

lata 2017-2018: Wnioski i ustalenia wynikające z posiedzenia odbytego w dniu:

Niniejszy dokument jest wersją archiwalną.
Informacja ogłoszona dnia 2017-01-26 09:05:33 przez Tomasz Paś

16.03.2017r.

1. Zaopiniowano pozytywnie projekty uchwał w sprawach:
-   uchwalenia  miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego m. Zasieki
-  określenia zasad gospodarowania nieruchomościami Gminy Brody
-  dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów  do nowego ustroju szkolnego
2. Zapoznano się z projektem uchwał:
   -  Sejmiku Województwa Lubuskiego w sprawie Parku  Krajobrazowego „Łuk Mużakowa”. Komisja nie wnosi uwag do powyższej uchwały.
   - w spr. przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Brody w 2017r.
    - w spr. zatwierdzenia taryf na zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków  dla Gminy Brody.
    - w spr. zmiany uchwały budżetowej Gminy Brody na 2017r.
3. W związku z trudną sytuacją finansową   wykonanie  zmiany studium  i plan  miejscowy Komisja   przekłada  na 2018r.
4. Zapoznano się z informacją  Wójta dot.
-  dofinansowania  oczyszczalni  przydomowych
-  mieszkań socjalnych
5. Komisja wnioskuje o przygotowanie stawek na wykonywanie usług zewnętrznych przez referat komunalny.
Przewodniczący Komisji
Marek Tracz

13.02.2017r

1. Zapoznano się z  informacja  o stanie realizacji  inwestycji gminnych w 2017r.
2. Zaopiniowano pozytywnie projekty uchwał w sprawach:
-   zmian do uchwały XVI/99/14 w spr. programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi
-   udzielenia odpowiedzi na skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gorzowie Wielkopolskim.
-   projektu dostosowania sieci szkół do nowego ustroju szkolnego.
-   skargi na nieprawidłowości w zakresie działania Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Brodach
3. Zapoznano się z informacją  Wójta dot. realizacji wniosków komisji i uchwał Rady Gminy za 2016r.
Przewodniczący Komisji
Marek Tracz

16.01.2017r.

Przyjęto plan pracy komisji na rok 2017. Zapoznano się ze sprawozdaniem z pracy Komisji Budżetu i Rolnictwa za 2016r.. Komisja analizowała projekt uchwały dotyczący uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomani na 2017rok.
            Komisja, w punkcie 4 miała wątpliwości dotyczące wydatkowania środków na działalność ORLIKA. W budżecie Gminy Brody na ten cel są przeznaczone środki, więc zaplanowane środki z RPA, komisja proponuje przekazać na organizację ferii zimowych lub wakacji.
Komisja opiniowała uchwałę dotyczącą: określenia zasad gospodarowania nieruchomościami gminy Brody.
Komisja proponuje w § 2 ust. 2  zmienić zapis (Wójt podejmuje po zasięgnięciu opinii komisji)  na (po podjęciu Uchwały Rady Gminy).
Zapoznano się z uchwałami przedstawionymi przez Panią Sekretarz dot.:
- dostosowania sieci szkół do nowego ustroju szkolnego
- określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego dzieci w wieku do lat 5 w przedszkolu publicznym prowadzonym przez Gminę Brody.
Przyjęto zmiany do budżetu na 2017r bez uwag.
Wniosek komisji:
Komisja wnioskuje, aby lokale zadłużone, ale wolne nie przekazywać do dalszego najmu tylko do sprzedania.
Przewodniczący Komisji
Marek Tracz

19.04.2017r.

1. Komisja zapoznała się z  wnioskiem Nadleśnictwa Lubsko dot. zwiększenia powierzchni  pomnika przyrody  „Bór Suchy”.
2. Komisja wnioskuje, by wykonanie dachu na budynku biblioteki w Bieczu było wykonane z własnych środków, zakładając, że kwota będzie mieściła się w granicach 100 tys. zł.
3. Komisja jest zaniepokojona brakiem realizacji wystąpień pokontrolnych NIK dot. wody po byłym Zakładzie Gospodarki Komunalnej.
4. Komisja negatywnie ocenia działalność referatu Gospodarki Komunalnej.
Przewodniczący Komisji
Marek Tracz
« powrót do poprzedniej strony