ˆ

Planowanie przestrzenne

Pobierz dane XMLDrukuj informację

Szczegóły informacji

OBWIESZCZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obrębie Jeziory Wysokie, gmina Brody, obejmującego teren byłego Terminala Towarowych Odpraw Celnych – Płyta Północna, wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

Niniejszy dokument jest wersją archiwalną.
Informacja ogłoszona dnia 2013-03-07 08:31:12 przez Tomasz Paś

Akapit nr - brak tytułu

Na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012r. poz. 647 - tekst jednolity) oraz w związku z art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008r o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U z 2008r. Nr 199, poz. 1227) zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obrębie Jeziory Wysokie, gmina Brody, obejmującego teren byłego Terminala Towarowych Odpraw Celnych – Płyta Północna, w granicach określonych na załączniku graficznym do uchwały, wraz z prognozą oddziaływania na środowisko; od dnia 14 marca 2013r. do dnia
5 kwietnia 2013r. w siedzibie Urzędu Gminy Brody w Brodach Rynek 2, w godzinach od 1000 do 1400.
Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rozwiązaniami odbędzie się w Urzędzie Gminy Brody w Brodach przy Rynek 2, w dniu 27 marca 2013r. o godz. 1300.
Zgodnie z art. 17 pkt 11 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz w związku z art. 54 ust. 3 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, osoby prawne i fizyczne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, mogą wnosić uwagi do projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego i prognozy oddziaływania na środowisko.
Uwagi należy składać na piśmie do Wójta Gminy Brody, na adres: Urząd Gminy Brody, Rynek 2, 68-343 Brody, z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 19 kwietnia 2013r.
Organem właściwym do rozpatrzenia uwag jest Wójt Gminy  Brody.
 
« powrót do poprzedniej strony