ˆ

Aktualności

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

Druk oświadczenia o wartości sprzedaży alkoholu za 2012r.

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Brody
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Mirosława Dudziak
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2013-01-10
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Mirosława Dudziak
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2013-01-10 09:31:17
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Tomasz Paś
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2013-01-10 09:33:20
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Tomasz Paś
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2013-01-10 09:33:20
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
6082 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Ograniczenie używania wyrobów pirotechnicznych

Akapit nr 1 - brak tytułu

 ROZPORZĄDZENIE PORZĄDKOWE Nr 1

WOJEWODY LUBUSKIEGO

z dnia 13 grudnia 2012 r.

w sprawie ograniczenia używania wyrobów pirotechnicznych

na terenie województwa lubuskiego

Na  podstawie art. 60 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 23 stycznia 2009 r. o wojewodzie i administracji rządowej w województwie (Dz. U. Nr 31, poz. 206 z późn. zm.) zarządza się, co następuje:

§ 1. W celu zapewnienia porządku, spokoju i bezpieczeństwa publicznego oraz ochrony życia zdrowia i mienia, wprowadza się zakaz używania w miejscach publicznych na terenie województwa lubuskiego wyrobów pirotechnicznych, na których nabywanie, przechowywanie i używanie nie jest wymagane pozwolenie.

§  2. Zakaz, o którym mowa w § 1 obowiązuje do dnia 30 grudnia 2012 r.

§ 3. 1. Przepisów rozporządzenia nie stosuje się do pokazów pirotechnicznych organizowanych przez podmioty zawodowo trudniące się tego rodzaju działalnością oraz do podmiotów uprawnionych do korzystania z materiałów pirotechnicznych na mocy odrębnych przepisów.

2. Przepisów rozporządzenia nie stosuje się w przypadku używania przez uprawnione podmioty, w celu wykonywania przez nie zadań ustawowych lub statutowych, petard sygnalizacyjnych oraz rakiet do sygnalizacji podczas mgły lub deszczu, oznaczonych symbolem 20.51.14.0 wg Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług, stanowiącej załącznik do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 29 października 2008 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług  (PKWiU) – (Dz. U. Nr 207, poz. 1293, z późn. zm.).

§  4. Kto narusza zakaz określony w § 1 podlega karze grzywny wymierzonej w trybie i na zasadach określonych w przepisach prawa o wykroczeniach.

§  5. Wykonanie rozporządzenia powierza się Komendantowi Wojewódzkiemu Policji w Gorzowie Wlkp.

§ 6. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego oraz ogłoszeniu w środkach masowego przekazu.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Brody
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Justyna Kuchta
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2012-12-20
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Justyna Kuchta
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2012-12-20 08:58:05
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Tomasz Paś
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2012-12-20 08:58:09
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Tomasz Paś
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2012-12-20 08:58:09
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
5744 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

KOMUNIKAT

Akapit nr 1 - brak tytułu

 Urząd Gminy w Brodach przypomina, że zgodnie z art. 5 ust. 4 ustawy z dnia 13.09.1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2012 r. poz. 391) uprzątnięcie błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z chodników położonych wzdłuż nieruchomości, przy czym za taki chodnik uznaje się wydzieloną część drogi publicznej służącą dla ruchu pieszego położoną bezpośrednio przy granicy nieruchomości, należy do obowiązków właścicieli tych nieruchomości.

Informujemy także, że obowiązek zapewnienia bezpiecznego użytkowania obiektu budowlanego w razie występowania niekorzystnych warunków atmosferycznych, które mogą mieć wpływ na uszkodzenie obiektu budowlanego lub bezpośrednie zagrożenie takim uszkodzeniem, jak również mogących spowodować zagrożenie życie lub zdrowia ludzi, bezpieczeństwa mienia lub środowiska, nałożony na właścicieli i zarządców budynków, przez art. 61 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (t. j. Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 z późn. zm.), obejmuje także usuwanie z elementów elewacji sopli, brył, nawisów lodowych i śniegowych, mogących zagrozić bezpieczeństwu osób znajdujących na ciągach pieszych i jezdnych przebiegających bezpośrednio przy budynku.

 

Wójt Gminy

/-/ mgr Ryszard Kowalczuk

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Brody
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Juliusz Dudziak
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2012-12-06
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Juliusz Dudziak
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2012-12-06 09:41:45
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Tomasz Paś
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2012-12-06 09:41:49
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Tomasz Paś
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2012-12-06 09:49:00
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
5795 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Projekty uchwał

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Brody
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Halina Wysługocka
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2012-11-28
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Halina Wysługocka
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2012-11-28 08:26:34
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Tomasz Paś
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2012-11-28 08:33:04
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Tomasz Paś
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2012-11-28 08:33:04
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
5832 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

XXII Sesja Rady Gminy Brody

Akapit nr 1 - brak tytułu

 Rada Gminy Brody informuje, że w dniu 29.11.2012r. o godz. 900, w świetlicy remizy OSP w Brodach  odbędzie się XXII  Sesję Rady Gminy Brody.

 Proponowany porządek obrad :

    1. Otwarcie obrad XXII Sesji Rady Gminy Brody.

2. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji. 

3. Informacja Wójta o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.

4. Informacja Przewodniczącej Rady i Przewodniczących komisji o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.

5. Informacja o stanie realizacji inwestycji na terenie Gminy Brody w 2012r.

     6. Podjęcie uchwał w sprawie:

        -  zaliczenia dróg położonych na terenie Gminy Brody do kategorii dróg gminnych.

        -  obniżenia ceny skupu żyta dla  celów wymiaru podatku rolnego

         -   zmiany uchwały nr IV/18/11 Rady Gminy Brody z dn. 14.02.2011r.

        -  wygaśnięcia mandatu radnego

        -  wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia międzygminnego z Gminą Żary o statusie miejskim w zakresie  zapewnienia opieki bezdomnym psom wyłapanym na terenie Gminy  Brody.

        -  utworzenia Zespołu  Przyrodniczo – Krajobrazowego „Wąwozy”.

        -  ustanowienia użytków ekologicznych na terenie gminy Brody.

        -  wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów na dzierżawę gruntu.

        -  wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy na dzierżawę gruntu ( kiosk RUCH)

        -  uchwalenia rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami wymienionymi w art.3 ustawy z dn. 24.04.2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie  w 2013r.

        -  udzielenia bonifikaty z tyt. opłat rocznych za oddanie w trwały zarząd nieruchomości położonej w Brodach przy ul. Kilińskiego 4 oznaczonej nr ewid. 46/12 o pow. 2291m2 zabudowanej budynkiem  użytkowym  na cele związane z działalnością statutową.

       -  określenia warunków i trybu finansowania rozwoju sportu na terenie Gminy Brody.
        -  zmian w budżecie

    7.  Interpelacje i zapytania  radnych.

    8.  Wolne wnioski.  

    9.  Zamknięcie obrad Sesji.

 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Brody
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Mirosława Dudziak
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2012-11-24
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Mirosława Dudziak
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2012-11-24 08:31:04
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Tomasz Paś
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2012-11-24 08:31:11
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Tomasz Paś
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2012-11-24 08:31:11
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
5916 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Konsultacje projektu uchwały

Program współpracy Gminy Brody z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2013

 Ogłoszenie o rozpoczęciu konsultacji

Wójt Gminy Brody ogłasza rozpoczęcie konsultacji projektu uchwały

w sprawie programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2013.

 

Konsultacje będą przeprowadzane w dniach od 09 listopada 2012r. do 20 listopada 2012r.

Projekt uchwały oraz formularz konsultacji zostały zamieszczone na stronie internetowej Urzędu Gminy Brody www.brody.pl w zakładce aktualności oraz dostępne są w siedzibie Urzędu Gminy  Brody ul. Rynek 2, 68-343 Brody, pokój Nr 5

Wypełniony formularz dotyczący konsultacji można składać w sekretariacie Urzędu Gminy Brody, pok. Nr 3, przesyłać pocztą na adres Urząd Gminy w Brodach ul. Rynek 2, 68-343 Brody lub mailem na adres

<e-mail>

Na kopercie lub w tytule maila należy dopisać - Konsultacje 

Osoba odpowiedzialna za przeprowadzenie konsultacji –Halina Wysługocka

 

                                                                                                     Wójt Gminy

                                                                                         (-) Ryszard Kowalczuk

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Brody
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Halina Wysługocka
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2012-11-08
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Halina Wysługocka
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2012-11-08 08:06:47
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Tomasz Paś
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2012-11-08 08:10:57
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Tomasz Paś
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2012-11-08 08:10:57
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
5906 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

XXI Sesja Rady Gminy Brody

Akapit nr 1 - brak tytułu

    

                 W dniu  29.10.2012r. o godz.  900, w  świetlicy remizy OSP w Brodach  odbędzie się XXI  Sesja Rady Gminy Brody.

 

Proponowany porządek obrad :

    1. Otwarcie obrad XXI Sesji Rady Gminy Brody.

2. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji. 

3. Informacja Wójta o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.

4. Informacja Przewodniczącej Rady i Przewodniczących komisji o działaniach podejmowanych w okresie

    międzysesyjnym.

5. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych za rok szkolny 2011-2012.

6. Informacja dot. analizy oświadczeń majątkowych.

7. Stan realizacji ustawy śmieciowej.

8. Stan przygotowania cmentarzy do święta  „Wszystkich Świętych”

     9. Podjęcie uchwał w sprawie:

·         określenia  warunków i trybu finansowania rozwoju sportu na terenie Gminy Brody.

·         podziału gminy na stałe okręgi wyborcze oraz ustalenia ich granic, numerów i liczby radnych wybieranych w każdym okręgu

·         podziału gminy na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych.

·         wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów na dzierżawę gruntu.

·         określenia warunków i zasad korzystania przez  operatorów i przewoźników z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Brody, zlokalizowanych na liniach komunikacyjnych na obszarze Gminy Brody.

·         ustalenia stawek podatku od nieruchomości za 2013r.

  • zbycia nieruchomości stanowiącej mienie komunalne Gminy Brody w drodze przetargu.

    10.  Interpelacje i zapytania  radnych.

    11.  Wolne wnioski.  

    12.  Zamknięcie obrad Sesji.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Brody
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Mirosława Dudziak
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2012-10-23
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Mirosława Dudziak
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2012-10-23 10:44:49
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Tomasz Paś
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2012-10-23 10:44:53
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Tomasz Paś
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2012-10-23 10:44:53
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
5773 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY BRODY

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wraz z prognozą oddziaływania na środowisko oraz w sprawie przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko

Na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2012 poz. 647 t.j.) oraz Uchwały Rady Gminy Brody Nr XI/75/07 z dnia 31 października 2007 r. zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Jeziory Wysokie wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, w dniach od 24.09.2012 r. do 15.10.2012 r. w siedzibie Urzędu Gminy w Brodach, ul. Rynek 2, pokój nr 8 w godzinach od 8.00 do 15.00.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie się w dniu 15 października 2012 r. w Sali Urzędu Stanu Cywilnego o godz. 14.00

Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy, każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego, może wnieść uwagi.

Uwagi należy składać na piśmie do Wójta Gminy Brody z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 29.10.2012 r. 

Na podstawie z art. 39, art.40, w związku z art. 54, ust. 2 i 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. nr 199, poz. 1227 ze zmianami) zawiadamiam o możliwości zapoznania się w dniach od 24.09.2012 r. do 15.10.2012 r. z niezbędną dokumentacją sprawy w ramach przeprowadzanej strategicznej ocenie oddziaływania na środowisko w/w planu miejscowego wyłożonego do publicznego wglądu wraz opiniami i uzgodnieniami w siedzibie Urzędu Gminy w Brodach, ul. Rynek 2, pokój nr 8.

Zainteresowani mogą składać uwagi do strategicznej oceny do dnia 29.10.2012 r. w formie pisemnej do Wójta Gminy Brody na adres 68-343 Brody, ul. Rynek 2, ustnie do protokołu w siedzibie Urzędu Gminy pokój nr 8, w formie elektronicznej, na adres

<e-mail>

bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem.


Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Brody
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Juliusz Dudziak
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2012-09-18
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Juliusz Dudziak
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2012-09-18 06:32:43
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Tomasz Paś
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2012-09-18 06:32:52
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Tomasz Paś
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2012-09-18 06:58:15
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
5874 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY BRODY

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Brody oraz w sprawie przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko

 Na podstawie art. 11 pkt 10 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2012 poz. 647 t.j.) oraz Uchwały Rady Gminy Brody Nr XI/74/07 z dnia 31 października 2007 r., zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Brody /dotycząca terenu położonego w obrębie wsi Jeziory Wysokie/ wraz z prognozą oddziaływania na środowisko w dniach od 24.09.2012 r. do 15.10.2012 r. w siedzibie Urzędu Gminy w Brodach ul. Rynek 2, pokój nr 8 w godzinach od 8.00 do 15.00. Projekt zmiany studium udostępniony będzie również na stronie internetowej www.brody.pl.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w zmianie studium rozwiązaniami odbędzie się w dniu 15 października 2012 r. w Sali Urzędu Stanu Cywilnego o godz. 14.00

Zgodnie z art. 11 ust. 11 ustawy, każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w zmianie studium, może wnieść uwagi.

Uwagi należy składać na piśmie do Wójta Gminy Brody z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 05.11.2012 r.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Brody
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Juliusz Dudziak
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2012-09-18
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Juliusz Dudziak
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2012-09-18 06:29:32
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Tomasz Paś
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2012-09-18 06:29:39
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Tomasz Paś
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2012-09-18 06:29:39
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
5855 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Rada Gminy Informuje, że w dniu 28.06.2012r. o godz. 9.00, w świetlicy remizy OSP w Brodach odbędzie się XVII Sesja Rady Gminy

Akapit nr 1 - brak tytułu

 Proponowany porządek obrad :

1. Otwarcie obrad XVII Sesji Rady Gminy Brody.

2. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.

3. Informacja Wójta o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.

4. Informacja Przewodniczącej Rady i Przewodniczących komisji o działaniach podejmowanych w okresie

międzysesyjnym.

5 .Propozycja form wypoczynku dzieci i młodzieży podczas wakacji.

6. Informacja o sprzedaży mienia komunalnego.

7. Rozpatrzenie :

- sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Brody za 2011r.

- sprawozdania finansowego Gminy Brody za 2011r.

8. Zapoznanie się z :

- uchwałą RIO w sprawie opinii o sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy Brody za 2011r.

- opinią Komisji Rewizyjnej w sprawie sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania

budżetu za 2011r.

- wnioskiem Komisji Rewizyjnej w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy Brody z tyt. wykonania budżetu

za 2011r.

- uchwałą RIO w sprawie wydania opinii o wniosku Komisji Rewizyjnej dot. udzielenia absolutorium

Wójtowi.

9. Dyskusja nad sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2011r.

10. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze

sprawozdaniem Wójta Gminy Brody z wykonania budżetu za 2011r.

11. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Brody z tyt. wykonania budżetu za

2011r.

12. Podjęcie uchwał w sprawie:

a/ przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania

przestrzennego gminy Brody.

b/ opinii dot. likwidacji linii kolejowej nr 275 Wrocław- Gubinek

c/ zmian Statutu Łużyckiego Związku Gmin

d/ zmiany uchwały nr IV/28/03 w spr. wprowadzenia form ochrony przyrody

e/ zasad wnoszenia, cofania i zbywania udziałów i akcji w spółkach prawa handlowego przez Wójta

Gminy Brody

f/ zarządzenia wyborów sołtysa w m. Suchodół i Grodziszcze

g/ wygaśnięcia mandatu radnego radnej p. Agnieszki Mataczyna

h/ wygaśnięcia mandatu radnego p. Edwarda Bojko

i/ zmian do uchwały nr XVI/123/12/o powołaniu komisji doraźnej ds. współpracy z PGE Gubin.

13. Wnioski i interpelacje radnych.

14. Wolne wnioski.

15. Zamknięcie obrad Sesji.

 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Brody
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Mirosława Dudziak
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2012-06-23
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Mirosława Dudziak
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2012-06-23 11:02:25
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Tomasz Paś
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2012-06-23 11:02:38
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Tomasz Paś
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2012-06-23 11:03:01
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
5864 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Nawigacja między stronami listy informacji