ˆ

Obwieszczenia

Pobierz dane XMLDrukuj informację

Szczegóły informacji

Zawiadomienie - przystąpienie do opracowania projektu decyzji w sprawie środowiskowych uwarunkowań dla przedsięwzięcia polegającego na budowie stacji paliw płynnych

Niniejszy dokument jest wersją archiwalną.
Informacja ogłoszona dnia 2019-07-18 08:17:52 przez Tomasz Paś

Akapit nr - brak tytułu

Brody, 16 lipca 2019 r.
IT.6220.2.2019
 
Zawiadomienie
 
        
Wójt Gminy Brody, działając na podstawie art. 39 ust. 1 w związku z art. 79 ust. 1 ustawy z 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz.U. z 2018, poz. 2081 zwanej dalej ooś) zawiadamia, że przystępuje do opracowania projektu decyzji w sprawie środowiskowych uwarunkowań dla przedsięwzięcia polegającego na budowie stacji paliw płynnych wraz z infrastrukturą na dz. Nr 49/2 Obręb 0016 Zasieki jedn. ew. 081103_Brody.
         W związku z powyższym informuje się strony postępowania o możliwości zapoznania się z niezbędną dokumentacją sprawy oraz możliwością składania uwag i wniosków przed wydaniem decyzji.
         Uwagi i wnioski w formie pisemnej, elektronicznej i ustnej można składać w terminie 21 dni od dnia otrzymania niniejszego zawiadomienia  w siedzibie Urzędu Gminy Brody Rynek 2, 68-343 Brody w godzinach urzędowania. W myśl art. 40 ustawy ooś uwagi i wnioski mogą być wnoszone w formie pisemnej, ustnie do protokołu lub za pomocą komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym. Zgodnie z art. 41 ustawy ooś uwagi lub wnioski złożone po upływie wyznaczonego terminu pozostawia się bez rozpatrzenia.
Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Wójt Gminy Brody.
« powrót do poprzedniej strony