ˆ

Aktualności

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

XXVII Sesja Rady Gminy

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2013-06-11 11:40:31

Akapit nr 1 - brak tytułu

W dniu 14.06.2013r. o godz.  900, w  świetlicy remizy OSP w Brodach odbędzie się XXVII Sesja Rady Gminy Brody.
Proponowany porządek obrad :
1. Otwarcie obrad XXVII Sesji Rady Gminy Brody..
2. Przyjęcie protokołów z XXVI i XXVII sesji Rady Gminy.
3. Informacja Wójta o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.
4. Informacja  przewodniczących komisji o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.
5. Podjęcie uchwał w sprawie:
a/ zaciągnięcia pożyczki na zadanie inwestycyjne pn „Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji oraz stacji uzdatniania wody w m. Zasieki-Janiszowice-Nabłoto gmina Brody.
b/  zaciągnięcia pożyczki na wyprzedzające finansowanie w ramach Programu Rozwoju Wsi  Wiejskich na lata 2007 – 2013,
c/  zmiany uchwały budżetowej Gminy Brody na 2013r.
d/  uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obrębie J.Wysokie  – terminal
e/  zbycia nieruchomości stanowiącej mienie komunalne Gminy Brody w drodze przetargu,
f/   komunalizacji gruntu Skarbu Państwa
g/  wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy na dzierżawę gruntu,
h/  udzielenia odpowiedzi na skargę,
i/  ustalenia regulaminu głosowania w wyborach wiceprzewodniczącego Rady Gminy Brody
j/  wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Brody
k/ wprowadzenia zmian do uchwały nr XXIII/180/12 R.G. z dn.28.12.2012r.w spr. Ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami
l/  zmiany uchwały  dot. powołania Komisji Rewizyjnej
ł/  powołania stałych komisji Rady Gminy, ustalenia zakresów ich działania i składów  osobowych,
m/ rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Brody.
6. Interpelacje i zapytania  radnych.
7. Wolne wnioski.  
8. Zamknięcie obrad Sesji.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Brody
Osoba, która wytworzyla informację: Mirosława Dudziak Data wytworzenia informacji: 2013-06-11 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Mirosława Dudziak Data wprowadzenia do BIP 2013-06-11 11:40:31
Wprowadził informację do BIP: Tomasz Paś Data udostępnienia informacji: 2013-06-11 11:40:50
Osoba, która zmieniła informację: Tomasz Paś Data ostatniej zmiany: 2013-06-11 11:40:50
Artykuł był wyświetlony: 8539 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Zwołanie Rady Gminy

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2013-06-03 14:31:17

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Brody
Osoba, która wytworzyla informację: Wojewoda Lubuski Data wytworzenia informacji: 2013-06-03 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Wojewoda Lubuski Data wprowadzenia do BIP 2013-06-03 14:31:17
Wprowadził informację do BIP: Tomasz Paś Data udostępnienia informacji: 2013-06-03 14:31:47
Osoba, która zmieniła informację: Tomasz Paś Data ostatniej zmiany: 2013-06-03 14:31:47
Artykuł był wyświetlony: 8661 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

XXVI Sesja Rady Gminy

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2013-03-25 06:13:58

W dniu 28.03.2013r. o godz. 9.00 w świetlicy remizy OSP w Brodach odbędzie się XXVI Sesja Rady Gminy Brody

Proponowany porządek obrad :

1. Otwarcie obrad XXVI Sesji Rady Gminy Brody

2. Przyjęcie protokołów z XXIV i XXV sesji Rady Gminy

3. Złożenie ślubowania przez nowo wybranego radnego.

4. Informacja Wójta o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.

5. Informacja Przewodniczącej Rady i Przewodniczących komisji o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.

6. Informacja o przebiegu ferii zimowych.

7. Informacja z działalności Gminnej Komisji Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za 2012r.

8. Informacja z działalności GOPS

9. Informacja z działalności klubów sportowych LZS Koło, Brody, ORLIK

10. Podjęcie uchwał w sprawie:

   a/  określenia terminów i sposobu ustalania zaliczkowych wpłat nadwyżki  środków obrotowych dokonywanych przez samorządowe  zakłady budżetowe do budżetu Gminy Brody oraz sposób i terminy rocznych rozliczeń i dokonywania wpłat  do budżetu,

   b/  zmiany uchwały budżetowej Gminy Brody na 2013r.

   c/  przyjęcia przez gminę dotacji

   d/  zmiany w  Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2013 – 2020,

   e/  wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie Gminy na 2014r. środków stanowiących fundusz sołecki.

   f/   uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy Brody na  lata 2013–2017

   g/  zbycia nieruchomości stanowiącej mienie komunalne Gminy Brody w drodze przetargu

   h/  wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy na dzierżawę gruntu cz.dz.nr 172/20

   i/   wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy na dzierżawę gruntu cz.dz.nr 46/3

   j/   określenia wysokości stawki opłaty od posiadania psa na 2013r.

   k/  przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Brody w 2013r.

   l/   przejęcia od Powiatu Żarskiego zadania zarządzania przystankami komunikacyjnymi zlokalizowanymi wciągu dróg powiatowych w granicach administracyjnych gminy Brody.

   ł/   stawek opłat za korzystanie przez operatorów i przewoźników z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Brody.

   m/ uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów w środkowej części miejscowości Zasieki oraz terenów na granicy m. Zasieki i m. Brożek.  

   n/  zmian do uchwały Nr II/3/10 Rady Gminy Brody z dn. 14.12.2010r. o powołaniu stałych komisji Rady Gminy, ustalenia zakresów ich działania i składów osobowych.

   o/  uchylenia uchwały Nr XVI/123/12 rady Gminy Brody z dn. 28.05.2012r. o powołaniu komisji doraźnej ds. współpracy z PGE Gubin sp. z o.o. w zakresie budowy kompleksu energetycznego na terenie Gminy Brody.

   p/  przedłużenia obowiązywania taryf za zbiorowe zaopatrywanie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków dla Gminy Brody

   r/   regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Brody,

   s/   wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty.

   t/   przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Brody.

   u/  odwołania Przewodniczącej  Rady Gminy.

12. Interpelacje i zapytania  radnych.

13. Wolne wnioski.  

14. Zamknięcie obrad Sesji.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Brody
Osoba, która wytworzyla informację: Mirosława Dudziak Data wytworzenia informacji: 2013-03-25 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Mirosława Dudziak Data wprowadzenia do BIP 2013-03-25 06:13:58
Wprowadził informację do BIP: Tomasz Paś Data udostępnienia informacji: 2013-03-25 06:14:03
Osoba, która zmieniła informację: Tomasz Paś Data ostatniej zmiany: 2013-06-03 14:30:33
Artykuł był wyświetlony: 10087 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

UWAGA!!!AZBEST!!

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2013-02-28 11:41:35

Akapit nr 1 - brak tytułu

Osoby fizyczne, mające tytuł własności do nieruchomości, znajdujących się na terenie Gminy Brody, na których znajdują się wyroby zawierające azbest (z zastrzeżeniem, że nieruchomość nie jest wykorzystywana na cele działalności gospodarczej w rozumieniu ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej) mogą otrzymać z Urzędu Gminy Brody  dofinansowanie (w pełnej wysokości) na pokrycie:
1) kosztów demontażu, transportu i unieszkodliwiania wyrobów zawierających azbest pozyskanych w trakcie wymiany pokryć dachowych lub
2) kosztów transportu i unieszkodliwiania wyrobów zawierających azbest pozyskanych w trakcie wymiany pokryć dachowych.
Osoby zainteresowane uzyskaniem w/w dofinansowania winny złożyć w Urzędzie Gminy Brody, ul. Rynek 2 stosowny wniosek wraz z załącznikami do dnia 31 maja danego roku. 
Wniosek wraz z załącznikami do pobrania w pokoju nr 6 tut. Urzędu lub na stronie internetowej  www.bip.brody.pl w zakładce Informacje o środowisku/Azbest.
Wnioski złożone po tym terminie uwzględnione będą w planie na rok następny. Wnioski kompletne, po dokonaniu oceny formalnej, rozpatrywane będą wg kolejności ich złożenia, aż do wyczerpania środków przewidzianych na ten cel w danym roku.  Wnioski niezrealizowane z powodu wyczerpania środków finansowych na dany rok, będą realizowane w pierwszej kolejności w roku następnym, zgodnie z kolejnością złożenia wniosków oraz wysokością posiadanych na ten cel środków.
WAŻNE!
Dofinansowanie nie pokrywa kosztów związanych z zakupem i montażem nowych pokryć dachowych, a także nie obejmuje kosztów wykonania dokumentacji technicznej. W/w koszty pokrywa w całości wnioskodawca.
Dofinansowanie nie obejmuje refundacji za usuwanie odpadów azbestowych z wymiany pokryć dachowych wywiezionych we własnym zakresie przed złożeniem wniosku.
 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Brody
Osoba, która wytworzyla informację: Sylwia Klepadło Data wytworzenia informacji: 2013-02-28 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Sylwia Klepadło Data wprowadzenia do BIP 2013-02-28 11:41:35
Wprowadził informację do BIP: Tomasz Paś Data udostępnienia informacji: 2013-02-28 11:41:50
Osoba, która zmieniła informację: Tomasz Paś Data ostatniej zmiany: 2013-02-28 11:41:50
Artykuł był wyświetlony: 10535 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

XXV Sesja Rady Gminy Brody

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2013-02-19 08:32:50

Konsultacje - Plan zabudowy "Parku Wiatrowego Bademeusel"

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2013-02-05 08:26:39

WAŻNE ZMIANY DLA MIESZKAŃCÓW - zadania związane z odbiorem i zagospodarowaniem odpadów

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2013-01-23 14:32:06

Ogłoszenie o rozpoczęciu konsultacji - Program opieki nad zwierzętami

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2013-01-23 10:17:48

Ogłoszenie - XXIV Sesja Rady Gminy Brody

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2013-01-15 15:03:24

Nawigacja między stronami listy informacji

ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Gminy w Brodach
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu