ˆ

Obwieszczenia

Szczegóły informacji

Tytuł nie wyświetlany dla informacji

Niniejszy dokument jest wersją archiwalną.
Informacja ogłoszona dnia 2012-07-03 10:36:19 przez Użytkownik wprowadzający dane archiwalne

Akapit nr - brak tytułu

 Wójt Gminy Brody

                                                                           Regionalny Dyrektor

                                                                            Ochrony Środowiska

                                                                            ul. Jagiellończyka 8

                                                                            66 – 400 Gorzów Wielkopolski

 

Znak RL.6220.5.2012                                                                                                                                                                                             Brody, 2 lipca 2012 r.

 

         Na podstawie art. 106 Kodeksu postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.) oraz art. 64 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.) zwracam się  z prośbą o wydanie opinii, czy dla przedsięwzięcia polegającego na budowie linii do segregacji odpadów wymagane jest przeprowadzenie oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko oraz, w przypadku stwierdzenia takiej potrzeby, o określenie zakresu raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko.

         Informuję, że zgodnie z § 3 ust. 1 pkt 80 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2010 r. Nr 213, poz. 1397) planowane przedsięwzięcie znajduje się w grupie inwestycji mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko.

         Dla obszaru przedsięwzięcia objętego wnioskiem istnieje obowiązujący plan zagospodarowania przestrzennego, w którym dz. Nr 935 położona jest na terenie oznaczonym jako:

Zm 11 – P,S,KS,PB,U : teren istniejących obiektów kubaturowych, dróg urządzeń sieciowych przemysłu zbrojeniowego, położonych na obszarze lasu komunalnego gminy Brody. Teren ten przeznacza się dla prowadzenia różnorodnej działalności gospodarczej. Możliwe jest przystosowanie obiektów dla celów produkcyjnych, magazynowych, hurtowni, handlu hurtowego, różnego rodzaju baz itp. Zakłada się możliwość stworzenia uprzywilejowanych stref ekonomicznych. Przy zagospodarowaniu obiektów należy doprowadzić do pełnej sprawności urządzenia i sieci uzbrojenia terenu oraz układ komunikacyjny. Dopuszczalna jest rozbudowa, dobudowa i modernizacja obiektów istniejących oraz budowa obiektów nowych jako uzupełniania.

        

 

Ryszard Kowalczuk