ˆ

Obwieszczenia

Szczegóły informacji

Wójt Gminy Brody informuje o wszczęciu postępowania na wniosek Nadleśnictwa Lipinki ul. Budowlanych 21, 68-200 Żary w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na przebudowie dojazdu poarowego.

Informacja ogłoszona dnia 2010-09-08 13:14:51 przez Użytkownik wprowadzający dane archiwalne, informacja należąca do archiwum

OBWIESZCZENIE

Brody, 8 września 2010 r.
Znak RL 733-63/10
 
Wójt Gminy Brody informuje o wszczęciu postępowania na wniosek Nadleśnictwa Lipinki ul. Budowlanych 21, 68-200 Żary w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na przebudowie dojazdu pożarowego Nr T/2 na dz. Nr Nr 494 Obręb Chełmica, 40/1Obręb Tuplice, Nr Nr 787, 769, 28?2, 782, 798, 799, 774, 794, 795, 796, 797, 1160, 858, 857 Obręb Jeziory Wysokie. W związku z powyższym, zainteresowane strony mogą składać uwagi i wnioski w przedmiotowej sprawie, w terminie 14 dni od daty ukazania się niniejszego ogłoszenia, w Urzędzie Gminy w Brodach, Rynek 2, pok. Nr 8 w godzinach urzędowania (pn. 800 -1600 , wt - pt. 730 -1530 ).
 
Wójt - inż. Zbigniew Wilkowiecki

Decyzja Nr 3/2010

24 września 2010 r.
Znak RL 733-63/10
 
Na podstawie art. 104 § 1 i 2, art.. 105 § 1. Kodeksu postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.) oraz art. 75 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227), po rozpatrzeniu wniosku Pana Pawła Plutowskiego ul. Browarna 1, 65-823 Zielona Góra z dnia 1 września 2010 r. (data wpływu: 08.09.2010 r.), działającego z upoważnienia Nadleśnictwa Lipinki, ul. Budowlanych 21, 68-200 Żary w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację inwestycji polegającej na przebudowie dojazdu pożarowego Nr T/2 na dz. Nr 494 Obręb Chełmica, 40/1Obręb Tuplice, Nr Nr 787, 769, 28/2, 782, 798, 799, 774, 794, 795, 796, 797, 1160, 858, 857 Obręb Jeziory Wysokie.
 
 

Akapit nr 3 - brak tytułu

u m a r z a m
postępowanie administracyjne jako bezprzedmiotowe w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla w/w przedsięwzięcia.
 
U z a s a d n i e n i e
W dniu 8 września 2010r. Pan Paweł Plutowski, Pełnomocnik Inwestora – Nadleśnictwa Lipinki, złożył w Urzędzie Gminy w Brodach wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na przebudowie dojazdu pożarowego Nr T/2 na dz. Nr 494 Obręb Chełmica, 40/1Obręb Tuplice, Nr Nr 787, 769, 28/2, 782, 798, 799, 774, 794, 795, 796, 797, 1160, 858, 857 Obręb Jeziory Wysokie.
Do wniosku, zgodnie z ustawą z dnia 3 października 2008r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008r. Nr 199, poz. 1227), została załączona karta informacyjna przedsięwzięcia, mapa ewidencyjna z naniesioną lokalizacją przedsięwzięcia oraz wypis z rejestru gruntów.
W związku z art. 75 ust. 4 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r. Nr 199, poz. 1227), w przypadku przedsięwzięcia wykraczającego poza obszar jednej gminy decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach wydaje Wójt, na którego obszarze właściwości znajduje się największa część terenu, czyli w tym przypadku Wójt Gminy Brody.
Zgodnie z art. 71 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008r. Nr 199, poz. 1227), w związku z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004 r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko (Dz. U. z 2004r. Nr 257, poz. 2573 ze zmianami) uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach jest wymagane dla planowanych przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko i przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko. Organem właściwym do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgodnie z art. 75 ust. 1 pkt. 4 cytowanej ustawy jest wójt.
W trakcie rozpatrywania wniosku stwierdzono, że planowana inwestycja nie jest wymieniona w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004 r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko (Dz. U. z 2004r. Nr 257, poz. 2573 ze zmianami), w związku z tym nie należy do przedsięwzięć wymienionych w art. 59 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008r. Nr 199, poz. 1227).
Z uwagi na lokalizację inwestycji poza obszarami Natura 2000 realizacja planowanego przedsięwzięcia nie wymaga również przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na obszary Natura 2000.
W związku z tym, że planowane przedsięwzięcie nie podlega procedurze oceny oddziaływania na środowisko nie jest wymagane uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. Zgodnie z art. 105 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.) jeżeli postępowanie z jakichkolwiek przyczyn staje się bezprzedmiotowe, organ administracji wydaje decyzję o umorzeniu postępowania.
W związku z powyższym orzeczono jak w sentencji.
 
P o u c z e n i e
Od niniejszej decyzji służy odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Zielonej Górze za moim pośrednictwem w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.

Wójt inż. Zbigniew Wilkowiecki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Brody
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
G.Jarosz
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2010-09-08
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Juliusz Dudziak
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2010-09-08 13:14:47
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Grzegorz Jarosz
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2010-09-08 13:14:51
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Grzegorz Jarosz
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2010-12-22 16:32:35
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
2357 raz(y)