ˆ

Azbest

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

Urząd Gminy w Brodach informuje o przystąpieniu do tworzenia listy osób ubiegających się o dofinansowanie w 2011 r. przedsięwzięć polegających na usuwaniu azbestu z obiektów budowlanych z terenu gminy Brody.

Akapit nr 1 - brak tytułu

  1. Dofinansowanie realizowane będzie ze środków budżetu gminy przewidzianych na ten cel na dany rok budżetowy. Środki na dofinansowanie mogą także pochodzić z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze, a ich wysokość zależeć będzie od przyznanej gminie dotacji.
  2. Dofinansowanie przysługuje osobom fizycznym, mającym tytuł własności do nieruchomości znajdującej się na terenie Gminy Brody w okresie od złożenia wniosku do jego realizacji z zastrzeżeniem, że nieruchomość nie jest wykorzystywana na cele działalności gospodarczej w rozumieniu ustawy z dnia 2 lipca 2004r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz.U. z 2007 r. Nr 155, poz. 1095 z późn. zm.)
  3. Dofinansowanie nie pokrywa kosztów związanych z zakupem i montażem nowych pokryć dachowych, a także nie obejmuje kosztów wykonania dokumentacji technicznej. W/w koszty pokrywa w całości wnioskodawca.
  4. Wnioski kompletne, po dokonaniu oceny formalnej, rozpatrywane będą wg kolejności ich złożenia, aż do wyczerpania środków przewidzianych na ten cel w danym roku. Wnioski niezrealizowane z powodu wyczerpania środków finansowych na dany rok, będą realizowane w pierwszej kolejności w roku następnym, zgodnie z kolejnością złożenia wniosków oraz wysokością posiadanych na ten cel środków.
  5. Dofinansowaniem objęte będą koszty związane z demontowaniem pokryć dachowych zawierających azbest oraz koszty transportu i unieszkodliwiania wyrobów zawierających azbest poniesione w 2011 roku. WAŻNE: Dofinansowanie nie obejmuje refundacji za usuwanie odpadów azbestowych z wymiany pokryć dachowych wywiezionych we własnym zakresie przed złożeniem wniosku.
  6. Wykonawcą zadania obejmującego powyższe prace na terenie gminy Brody będzie jedna firma wybrana przez tut. Urząd w trybie zamówień publicznych, która na zlecenie Urzędu będzie dokonywać demontażu wyrobów zawierających azbest oraz transportu odpadu niebezpiecznego z miejsca rozbiórki do miejsca unieszkodliwiania. 
  7. Szczegółowe informacje można uzyskać w Urzędzie Gminy w Brodach, pokój nr 6 bądź pod nr telefonu (68) 371 21 55 w. 40. Druk wniosku i druki załączników dostępne są na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu pod adresem: bip.brody.pl w zakładce: Informacje o środowisku/Azbest lub w Urzędzie Gminy w Brodach, ul. Rynek 2 pokój nr 6) Osoby zainteresowane uzyskaniem dofinansowania proszone są o złożenie wniosku wraz z wymaganymi załącznikami do Urzędu Gminy w Brodach w nieprzekraczalnym terminie do 31.05.2011 r.
Wójt Gminy (-) Ryszard Kowalczuk

Obwieszczenie - Wójt Gminy Brody podaje do publicznej wiadomości, że przystąpił do opracowania projektu „Prognozy oddziaływania na środowisko dla programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Brody na lata 2010-2032".

Akapit nr 1 - brak tytułu

Nr RL.7660-3/2010
Brody, dnia 10 grudzień 2010 r.
 
OBWIESZCZENIE
Na podstawie art. 39 ustawy z dnia 03.10.2008 r. „O udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. nr 199, poz.1227 ze zm.) Wójt Gminy Brody podaje do publicznej wiadomości, że przystąpił do opracowania projektu „Prognozy oddziaływania na środowisko dla programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Brody na lata 2010-2032".
Projekt dokumentu jest dostępny w siedzibie Urzędu Gminy w Brodach (pokój nr 6) w poniedziałek od godz. 8°° do 16°° natomiast w pozostałe dni od godz. 7.30 do 15.30.
Każdy ma prawo zapoznać się z w/w dokumentem oraz złożyć uwagi i wnioski.
Zgłaszając uwagi i wnioski do prognozy oddziaływania na środowisko dla programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Brody na lata 2010 - 2032 należy podać dane osoby zgłaszającej.
Uwagi i wnioski można składać w terminie od 10 grudnia 2010 r. do 30 grudnia 2010 r. w formie pisemnej, ustnie do protokołu lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej ( )
Uwagi i wnioski należy składać w wyznaczonym terminie w Urzędzie Gminy w Brodach, pokój nr 6.
 
Obwieszczenie podaje się do publicznej wiadomości:
1) na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy w Brodach, ul. Rynek 2,
2) na stronie internetowej http://www.bip. brody.pl