ˆ
Zmiana wielkości treści
Zmiana kontrastu serwisu
WyłączWłącz skróty klawiatury
Zmień interlinię
Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Miejskiego Brody
 • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
 • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Ogłoszenie - szczegóły

Pobierz dane XML Ogłoszenie numer: 4/2024Drukuj informację Ogłoszenie numer: 4/2024

Szczegóły informacji

Ogłoszenie: referent ds. ochrony środowiska i spraw społecznych w Urzędzie Miejskim Brody

Miejsce pracy: Brody

Wymiar etatu: 1

Ilość etatów: 1

Wydział: Urząd Miejski Brody

Data udostępnienia: 2024-07-09

Ogłoszono dnia: 2024-07-09

Termin składania dokumentów: 2024-07-19 14:00:00

Nr ogłoszenia: 4/2024

Zlecający: Burmistrz Brodów

I. Wymagania w stosunku do kandydatów:

a. Wymagania niezbędne:
 1. Obywatelstwo polskie.
 2. Pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych.
 3. Brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.  
 4. Wykształcenie wyższe o kierunku umożliwiającym wykonywanie zadań stosownie do opisu stanowiska, preferowane:  administracja, ochrona środowiska, zarządzanie
 5. Co najmniej roczny staż pracy o charakterze zgodnym lub zbliżonym z wymaganiami na danym stanowisku.
 6. Znajomość przepisów prawnych dotyczących administracji samorządowej, kodeksu postępowania cywilnego, ochrony środowiska, zdrowia
 7. Umiejętność samodzielnego organizowania pracy oraz samodzielnego zdobywania wiedzy fachowej w zakresie powierzonych zadań,
 8. Znajomość obsługi urządzeń informatycznych i biurowych,
 9. Dyspozycyjność, obowiązkowość, rzetelność, systematyczność, punktualność,
 10. Umiejętności z zakresu komunikacji społecznej, działania pod presją czasu, interpretacji przepisów prawa, wysoka kultura osobista, łatwość w nawiązywaniu kontaktów oraz zdolność zapobiegania konfliktom.
b. Wymagania dodatkowe:
1. Systematyczność i dokładność realizacji powierzonych zadań.
2. Umiejętność praktycznego stosowania przepisów prawa.
3. Nieposzlakowana opinia.
4. Dyspozycyjność, mobilność, gotowość do podróży służbowych, prawo jazdy kat. B

II. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

 1. Przeprowadzanie kontroli przestrzegania i stosowania przepisów o ochronie środowiska w zakresie objętym właściwością gminy zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminie.
 2. Prowadzenie spraw związanych z zanieczyszczeniem środowiska i usytuowaniem nielegalnych wysypisk w Gminie.
 3. Nadzór nad bezdomnością zwierząt na zasadach określonych w przepisach o ochronie zwierząt.
 4. Współpraca z placówkami służby zdrowia oraz realizacja zadań z zakresu ochrony zdrowia, profilaktyki zdrowia na szczeblu gminnym.
 5. Realizacja gminnych programów prozdrowotnych oraz współpraca z organizacjami pozarządowymi i stowarzyszeniami w zakresie ochrony zdrowia.
 6. Realizacja zadań dotyczących projektów i promocji gminy.
 7. Współdziałanie z klubami sportowymi i nadzór nad prawidłową gospodarką powierzonym sprzętem sportowym i mieniem.
 8. Współdziałanie z innymi jednostkami samorządu terytorialnego, stowarzyszeniami, fundacjami oraz innymi jednostkami w zakresie promocji Gminy, rozwoju przedsiębiorczości, kultury, sportu, rekreacji i wypoczynku.
 9. Współdziałanie z organizacjami pożytku publicznego (przygotowanie programu współpracy Gminy Brody z organizacjami, przeprowadzenie otartych konkursów ofert na realizacje zadań publicznych, kontrola realizacji zadań publicznych wynikająca z ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, analiza sprawozdań z realizacji zadań publicznych).
 10. Nadzór oraz koordynacją przekazu informacji o wydarzeniach z zakresu sportu i turystyki odbywających się na terenie gminy.
 11. Realizowanie obowiązków sprawozdawczych w zakresie stanowiska.
 12. Realizacja innych zadań służbowych zleconych przez przełożonego.

III. Warunki zatrudnienia na stanowisku:

Praca w siedzibie Urzędu, praca przy komputerze, stanowisko pracy na I piętrze, brak windy,  toaleta dostosowana dla potrzeb niepełnosprawnych. Pełen etat.

V. Wymagane dokumenty:

a) list motywacyjny własnoręcznie podpisany,
b) CV z dokładnym opisem przebiegu pracy zawodowej własnoręcznie podpisany,
Na CV niezbędne jest umieszczenie własnoręcznie podpisanej klauzuli:
„Na podstawie art. 7 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, w celu przeprowadzenia procedury rekrutacji na ogłaszane stanowisko pracy. Powyższa zgoda została wyrażona dobrowolnie zgodnie z art. 4 pkt 11 RODO”.
c) kwestionariusz dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie
d) kserokopie świadectw pracy lub innych dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe (poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem),
e) kserokopie dokumentów potwierdzające wykształcenie (poświadczone przez kandydata zgodność z oryginałem),
f) kserokopie dokumentów potwierdzające dodatkowe kwalifikacje i umiejętności poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem),
g) oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych
h) oświadczenie kandydata, że nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe (w przypadku zatrudnienia, kandydat zobowiązany zostanie do dostarczenia zaświadczenia z Krajowego Rejestru Karnego
i) oświadczenie kandydata o nieposzlakowanej opinii,
j) kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatów, którzy zamierzają skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu, jeżeli znajdą się w gronie najlepszych kandydatów (poświadczony przez kandydata za zgodność z oryginałem),
k) podpisana klauzula informacyjna

VI. Termin, sposób i miejsce składania dokumentów aplikacyjnych:

a. Termin:
2024-07-19 14:00:00
b. Sposób:
Komplet dokumentów aplikacyjnych w zamkniętej kopercie, z dopiskiem:
„Nabór na wolne stanowisko urzędnicze: referent ds. ochrony środowiska i spraw społecznych”, należy składać w Urzędzie Miejskim Brody, ul. Rynek 2, 68-343 Brody w pok. nr 6 /I piętro/ lub drogą pocztową na adres:
Urząd Miejski Brody, ul. Rynek 2, 68-343 Brody w nieprzekraczalnym terminie do dnia 19.07.2024 r. do godz. 14:00  (liczy się data wpływu do Urzędu).

VII. Informacje dodatkowe:

Po upływie terminu składania ofert zostanie ogłoszona w BIP oraz na tablicy ogłoszeń tut. Urzędu lista kandydatów spełniających wymagania formalne.
Kandydaci zakwalifikowani zostaną poinformowani telefonicznie o terminie i miejscu rozmowy kwalifikacyjnej.
Zastrzegamy sobie prawo, w celu sprawdzenia kompetencji pracownika, możliwość zawarcia umowy na czas określony.
Aplikacje, które wpłyną do Urzędu niekompletne lub po wyżej wskazanym terminie nie będą rozpatrywane.
Informacja o wynikach naboru będzie umieszczana na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej: www.bipbrody.pl oraz na tablicy informacyjnej w budynku Urzędu, ul. Rynek 2, 68-343 Brody.
 
Pełna treść zarządzenia w załączeniu.

VIII. Informacje o administrowaniu danymi osobowymi:

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.U.UE.L. z 2016r. Nr 119, s.1 ze zm.) - dalej: „RODO” informuję, że:
 1. Administratorem Państwa danych przetwarzanych w Urzędzie  Miejskim Brody jest Burmistrz Brodów  (adres: ul. Rynek 2, 68-343 Brody, tel. 68 371 22 02, e-mail: gmina@brody.pl)
 2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym mogą się Państwo kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych za pośrednictwem adresu email: inspektor@cbi24.pl lub pisemnie na adres Administratora.
 3. Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego1,2. Podanie innych danych jest dobrowolne i następuje na podstawie Państwa zgody, która może zostać w dowolnym czasie wycofana.
Administrator będzie przetwarzał Państwa dane osobowe także w kolejnych postępowaniach rekrutacyjnych, jeżeli wyrażą Państwo na to zgodę3.
 1. W związku z powyższym podstawę prawną przetwarzania Państwa danych osobowych stanowią:
 1. 1art. 6 ust. 1 lit. c RODO w związku z art. 221 § 1 oraz § 3-5- ustawy z 26 czerwca
  1974 r. Kodeks pracy (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1465 ze zm.) oraz art. 6 i 11 ustawy z 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (t. j. Dz. U. z 2022 r., poz. 530 ze zm.);
 2. 2art. 6 ust. 1 lit. b RODO;
 3. 3art. 6 ust. 1 lit. a RODO.
  1. Państwa dane zgromadzone w obecnym procesie rekrutacyjnym będą przechowywane przez okres 3 miesięcy od momentu zakończenia rekrutacji.
W przypadku wyrażonej przez Państwa zgody na wykorzystywanie danych osobowych w celu przeprowadzenia przyszłych rekrutacji, Państwa dane będą wykorzystywane przez 12 miesięcy od chwili otrzymania przez Administratora aplikacji rekrutacyjnej lub do czasu wycofania zgody.
 1. Państwa dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym nie będą podlegać profilowaniu.
 2. Państwa dane nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy (obejmujący Unię Europejską, Norwegię, Liechtenstein i Islandię).
 3. W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych, przysługują Państwu następujące prawa:
 1. prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
 2. prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;
 3. prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
 4. prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych
  (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), w sytuacji, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO);
 5. w zakresie, w jakim podstawą przetwarzania Państwa danych osobowych jest zgoda, przysługuje Państwu prawo do jej wycofania. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
  1. Podanie przez Państwa danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 221 § 1 oraz § 3-5  Kodeksu pracy, jak również z ustawy z 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych jest niezbędne, aby uczestniczyć w postępowaniu rekrutacyjnym. Nieprzekazanie danych skutkować będzie niemożnością rozpatrzenia Państwa aplikacji złożonej w postępowaniu rekrutacyjnym.
  2. Państwa dane mogą zostać przekazane podmiotom zewnętrznym na podstawie umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych w zakresie niezbędnym do realizacji procesu rekrutacji, a także podmiotom lub organom uprawnionym na podstawie przepisów prawa.

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Brody
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2024-07-09
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Monika Pawelska
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2024-07-09 16:19:43
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Michalina Łajtar
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2024-07-09 16:23:47
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Michalina Łajtar
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2024-07-10 12:30:47
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
424 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony