ˆ
Zmiana wielkości treści
Zmiana kontrastu serwisu
WyłączWłącz skróty klawiatury
Zmień interlinię
Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Miejskiego Brody
  • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
  • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Ogłoszenie - szczegóły

Pobierz dane XML Ogłoszenie numer: 2/2023Drukuj informację Ogłoszenie numer: 2/2023

Szczegóły informacji

Ogłoszenie: Kierownik Referatu Gospodarki Komunalnej

Niniejszy dokument jest wersją archiwalną.

Miejsce pracy: Brody

Wymiar etatu: 1

Ilość etatów: 1

Wydział: Urząd Gminy Brody, ul. Rynek 2, 68-343 Brody

Data udostępnienia: 2023-10-02

Ogłoszono dnia: 2023-10-02

Termin składania dokumentów: 2023-10-31 14:00:00

Nr ogłoszenia: 2/2023

Zlecający: Pełniący Obowiązki Wójta Gminy Brody

I. Wymagania w stosunku do kandydatów:

a. Wymagania niezbędne:
1. Obywatelstwo polskie,
2. Wykształcenie wyższe pierwszego lub drugiego stopnia w rozumieniu przepisów o szkolnictwie wyższym,
3. Co najmniej 3-letni staż pracy lub prowadzenie działalności gospodarczej o charakterze zgodnym z wymaganiami na danym stanowisku,
4. Pełna zdolność do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych;
5. Niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
6. Stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na danym stanowisku,
7. |Bardzo dobra znajomość obsługi komputera i programów biurowych
b. Wymagania dodatkowe:
1. Doświadczenie zawodowe w administracji publicznej,
2. Znajomość i umiejętność właściwej interpretacji przepisów prawa i zagadnień związanych z realizacją zadań na stanowisku pracy w zakresie ustaw: o samorządzie gminnym, KPA, o finansach publicznych, Prawo zamówień publicznych, o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminnym, Kodeks Cywilny, prawo budowlane, o grobach i cmentarzach wojennych, o gospodarce komunalnej, o utrzymaniu i czystości w gminach, o ochronie danych osobowych, o dostępie do informacji publicznej.
3. Znajomość przepisów z zakresu ochrony środowiska, gospodarki wodno-kanalizacyjnej, rozwiązań technologicznych; doświadczenie w zakresie prowadzenia inwestycji
4. Predyspozycje osobowościowe: umiejętność kierowania zespołem ludzkim, umiejętność planowania i organizacji pracy, umiejętność podejmowania decyzji, sumienność, komunikatywność, umiejętność analitycznego myślenia.
5. Odpowiedzialność, systematyczność, dokładność, kreatywność, zaangażowanie, punktualność;
6. Umiejętność pracy pod presją czasu, duża odporność na stres,
7. Umiejętność pracy w zespole.
8. Posiadanie prawo jazdy kat. B

II. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

1. Kierowanie i planowanie bieżącej działalności Referatu Gospodarki Komunalnej,
2. Zapewnienie właściwej realizacji zadań Referatu wynikających z Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Brody,
3. Dokonywanie ocen pracy podległych pracowników,
4. Nadzór nad terminowością i sposobem załatwiania spraw przez pracowników Referatu,
5. Wydawanie w zakresie realizowanych zadań decyzji administracyjnych,
6. Kontrola urządzeń i administrowanych/zarządzanych obiektów.
7. Realizacja zadań z zakresu ochrony środowiska we współpracy z pozostałymi komórkami w Urzędzie Gminy, praca w terenie, nadzór nad odbiorem przyłączy wodno-kanalizacyjnych.
8. Opracowywanie projektu dochodów i wydatków budżetu gminy w części dotyczącej zakresu działania Referatu oraz stała współpraca z działem księgowym
9. Sporządzanie informacji i sprawozdań oraz analiz i ocen z zakresu prowadzonych spraw,
10. Współpraca z innymi jednostkami gminy i Urzędem
11. Organizowanie i kierowanie pracami związanymi z utrzymaniem i ochroną dróg gminnych, budynków komunalnych i innych gminnych obiektów budowlanych,
12. Zastępowanie podległych pracowników Referatu w razie ich nieobecności,
13. Realizacja innych zadań i działań w ramach powierzonego zakresu czynności oraz zleconych przez Wójta i Sekretarza Gminy.

III. Warunki zatrudnienia na stanowisku:

Praca administracyjno-biurowa, w budynku i w terenie w zakresie obowiązków kontrolno-nadzorczych. Budynek nie posiada podjazdu dla osób niepełnosprawnych. Stanowisko pracy związane z pracą przy komputerze oraz obsługi programów specjalistycznych. Umowa o pracę w wymiarze – 1 etat Pierwsza umowa o pracę będzie zawarta na czas określony do 6 miesięcy.

V. Wymagane dokumenty:

1. Wypełniony kwestionariusz osobowy,
2. Życiorys- curriculum vitae,
3. List motywacyjny,
4. Kserokopie poświadczone za zgodność z oryginałem przez kandydata dokumentów potwierdzających wykształcenie,
5. Kserokopie poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem dokumentów potwierdzających posiadanie innych umiejętności ( zaświadczenia o ukończonych kursach, szkoleniach, dyplomy, certyfikaty),
6. Kserokopie poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem świadectw pracy lub innych dokumentów potwierdzających staż pracy,
7. Zaświadczenie o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego,
8. Oświadczenie kandydata o stanie zdrowia pozwalającym na zatrudnienie na stanowisku na które prowadzony jest nabór,
9. Oświadczenie kandydata , że nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
10. Oświadczenie kandydata, że ma pełną zdolność do czynności prawnych i korzysta z pełni praw publicznych,
11. Oświadczenie kandydata o następującej treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. Ustaw z 2018, poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) a także ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2019 r. poz.1282 )

VI. Termin, sposób i miejsce składania dokumentów aplikacyjnych:

a. Termin:
2023-10-31 14:00:00
b. Sposób:
Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w zamkniętej kopercie osobiście w siedzibie Urzędu Gminy Brody lub pocztą na adres: Urząd Gminy Brody , ul. Rynek 2, 68-343 Brody z dopiskiem „Nabór na stanowisko Kierownika Referatu Gospodarki Komunalnej”

VII. Informacje dodatkowe:

całość ogłoszenia w załączeniu

Załączniki

« powrót do poprzedniej strony