ˆ

Ogłoszenie - szczegóły

Pobierz dane XML Ogłoszenie numer: 1/2020Drukuj informację Ogłoszenie numer: 1/2020

Szczegóły informacji

Ogłoszenie: Kierownik Referatu Gospodarki Komunalnej

Niniejszy dokument jest wersją archiwalną.

Miejsce pracy: Brody

Wymiar etatu: 1

Ilość etatów: 1

Wydział: Urząd Gminy Brody, ul. Rynek 2, 68-343 Brody

Data udostępnienia: 2020-01-07

Ogłoszono dnia: 2020-01-07 przez

Termin składania dokumentów: 2020-01-21 15:00:00

Nr ogłoszenia: 1/2020

Zlecający: Wójt Gminy

I. Wymagania w stosunku do kandydatów:

a. Wymagania niezbędne:
 1. Obywatelstwo polskie,
 2. Wykształcenie wyższe pierwszego lub drugiego stopnia w rozumieniu przepisów o szkolnictwie wyższym,
 3. Co najmniej trzyletni staż pracy lub wykonywania przez co najmniej 3 lata działalności gospodarczej o charakterze zgodnym z wymaganiami na danym stanowisku,
 4. Pełna zdolność do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych;
 5. Niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
 6. Stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na danym stanowisku,
 7. Znajomość obsługi komputera na poziomie co najmniej dobrym.
b. Wymagania dodatkowe:
 1. Doświadczenie zawodowe w administracji publicznej,
 2. Znajomość i umiejętność właściwej interpretacji  przepisów prawa i zagadnień związanych z realizacją zadań na stanowisku pracy w zakresie ustaw: o samorządzie gminnym, KPA, o finansach publicznych, Prawo zamówień publicznych, o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminnym, Kodeks Cywilny, prawo budowlane, o grobach i cmentarzach wojennych, o gospodarce komunalnej, o utrzymaniu i czystości w gminach, o ochronie danych osobowych, o dostępie do informacji publicznej,
 3. Umiejętność obsługi komputera, w tym bardzo dobra znajomość MS Office.
 4. Predyspozycje osobowościowe: umiejętność planowania i organizacji pracy, umiejętność podejmowania decyzji, sumienność, komunikatywność, umiejętność analitycznego myślenia.
 5. Odpowiedzialność, systematyczność, dokładność, kreatywność,  zaangażowanie, punktualność;
 6. Umiejętność pracy pod presją czasu, duża odporność na stres,
 7. Umiejętność pracy w zespole.

II. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

 1. Kierowanie i planowanie bieżącej działalności Referatu Gospodarki Komunalnej,
 2. Zapewnienie właściwej realizacji zadań Referatu wynikających z Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Brody,
 3. Dokonywanie ocen pracy podległych pracowników,
 4. Nadzór nad terminowością i sposobem załatwiania spraw przez pracowników Referatu,
 5. Wydawanie w zakresie realizowanych zadań decyzji administracyjnych,
 6. Opracowywanie projektu dochodów i wydatków budżetu gminy w części dotyczącej zakresu działania Referatu oraz stała współpraca z działem księgowym
 7. Sporządzanie informacji i sprawozdań oraz analiz i ocen z zakresu prowadzonych spraw,
 8. Współpraca z innymi jednostkami gminy i referatami Urzędu,
 9. Organizowanie i kierowanie pracami związanymi z utrzymaniem i ochroną dróg gminnych, budynków komunalnych i innych gminnych obiektów budowlanych,
 10. Zastępowanie podległych  pracowników Referatu w razie ich nieobecności,
 11. Realizacja innych zadań i działań w ramach powierzonego zakresu czynności oraz  zleconych przez Wójta, Zastępcę Wójta i Sekretarza Gminy.

III. Warunki zatrudnienia na stanowisku:

Praca administracyjno-biurowa, na I piętrze budynku Urzędu Gminy. Budynek nie posiada podjazdu dla osób niepełnosprawnych.  Stanowisko pracy związane z pracą przy komputerze.
Umowa o pracę w wymiarze –   1  etat
Pierwsza umowa o pracę będzie zawarta na czas określony do 6 miesięcy.

V. Wymagane dokumenty:

 1. Wypełniony kwestionariusz osobowy,
 2. Życiorys- curriculum vitae,
 3. List motywacyjny,
 4. Kserokopie poświadczone za zgodność z oryginałem przez kandydata dokumentów potwierdzających wykształcenie,
 5. Kserokopie poświadczone przez kandydata  za zgodność z oryginałem   dokumentów potwierdzających posiadanie innych umiejętności     ( zaświadczenia o ukończonych kursach, szkoleniach, dyplomy, certyfikaty),
 6. Kserokopie poświadczone przez kandydata  za zgodność z oryginałem świadectw pracy lub innych dokumentów potwierdzających staż pracy,
 7. Zaświadczenie o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego,
 8. Oświadczenie kandydata o stanie zdrowia pozwalającym na zatrudnienie na stanowisku na które prowadzony jest nabór,
 9. Oświadczenie kandydata , że nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 10. Oświadczenie kandydata, że ma pełną zdolność do czynności prawnych i korzysta  z pełni praw  publicznych,
 11. Oświadczenie kandydata o następującej treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. Ustaw z 2018, poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO)  a także  ustawą  z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2019 r. poz.1282)
 12. Oświadczenie dotyczące ochrony danych osobowych o treści:
  Oświadczam, że zostałem poinformowany o tym że:
  1. Oświadczam, że zostałem poinformowany o tym że:
  2. Administratorem moich  danych osobowych przetwarzanych w ramach procesu rekrutacji jest Gmina Brody z siedzibą w Brodach,  e-mail: gmina@brody.pl .
  3. W sprawach związanych z moimi danymi osobowymi mogę  kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych , e-mail:  iod@brody.pl
  4. Dane moje będą przetwarzane tylko w celu realizacji procesu rekrutacyjnego.
  5. Dane mogą być udostępniane dla celów zadań ustawowych.
  6. Dane moje nie będą przekazane poza Europejski Obszar Gospodarczy lub organizacji międzynarodowej .
  7. Dane będą przechowywane na czas  trwania rekrutacji  i  usuwane po ustaniu potrzeby.
  8. Mam  prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.
  9. Mam prawo do wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania, a w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych do jej wycofanie. Skorzystanie  prawa cofnięcia zgody nie ma wpływu na przetwarzanie, które miało miejsce do momentu wycofania zgody.
  10. Przysługuje mi prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
…………………………………………………………………………………………
Data i podpis kandydata ubiegającego się o zatrudnienie

VI. Termin, sposób i miejsce składania dokumentów aplikacyjnych:

a. Termin:
2020-01-21 15:00:00
b. Sposób:
Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w zamkniętej kopercie osobiście w siedzibie Urzędu Gminy Brody lub pocztą na adres:  Urząd Gminy  Brody, ul. Rynek 2, 68-343 Brody   z dopiskiem „Konkurs na stanowisko Kierownika Referatu Gospodarki Komunalnej” w terminie do dnia 21 stycznia 2020 roku   do godz. 1500.
c. Miejsce:
Urząd Gminy  Brody , ul. Rynek 2, 68-343 Brody

Załączniki

« powrót do poprzedniej strony