ˆ
Zmiana wielkości treści
Zmiana kontrastu serwisu
WyłączWłącz skróty klawiatury
Zmień interlinię
Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Miejskiego Brody
 • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
 • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Ogłoszenie - szczegóły

Pobierz dane XML Ogłoszenie numer: 1/2022Drukuj informację Ogłoszenie numer: 1/2022

Szczegóły informacji

Ogłoszenie: stanowisko inspektora ds. rolnych, ochrony środowiska i gospodarki nieruchomościami w Urzędzie Gminy Brody

Miejsce pracy: Brody

Wymiar etatu: 1

Ilość etatów: 1

Wydział: Urząd Gminy Brody, ul. Rynek 2, 68-343 Brody

Data udostępnienia: 2022-01-07

Ogłoszono dnia: 2022-01-07

Termin składania dokumentów: 2022-01-17 16:30:00

Nr ogłoszenia: 1/2022

Zlecający: Wójt Gminy

I. Wymagania w stosunku do kandydatów:

a. Wymagania niezbędne:
 • posiadanie obywatelstwa polskiego;
 • posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych;
 • niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślnie przestępstwo skarbowe;
 • nieposzlakowana opinia;
 • wykształcenie średnie, preferowany kierunek gospodarka nieruchomościami;
 • znajomość przepisów prawnych dotyczących gospodarki nieruchomościami, administracji samorządowej, prawa cywilnego, ochrony środowiska, ochronie przyrody
 • umiejętność samodzielnego organizowania pracy oraz samodzielnego zdobywania wiedzy fachowej w zakresie powierzonych zadań,
 • znajomość obsługi urządzeń informatycznych i biurowych,
 • dyspozycyjność, obowiązkowość, rzetelność, systematyczność, punktualność;
 • umiejętności z zakresu komunikacji społecznej;
 • umiejętność działania pod presją czasu,
 • wysoka kultura osobista, łatwość w nawiązywaniu kontaktów oraz zdolność zapobiegania konfliktom. 
b. Wymagania dodatkowe:
 • doświadczenie zawodowe w administracji publicznej;
 • umiejętność redagowania pism urzędowych;
 • co najmniej 3-letni staż pracy lub wykształcenie wyższe, preferowane doświadczenie w pracy w administracji publicznej lub wykształcenie zgodne z kierunkiem stanowiska

II. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

 1. prowadzenie ewidencji mienia komunalnego, sporządzanie sprawozdań do GUS,
 2. przygotowanie wniosków do Sądu Rejonowego w Żarach, Wydział Ksiąg Wieczystych w sprawach dotyczących nieruchomości stanowiących własność Gminy Brody,
 3. prowadzenie spraw dotyczących komunalizacji mienia,
 4. prowadzenie całości spraw związanych z gospodarowaniem nieruchomościami gminnymi ( przygotowanie niezbędnej dokumentacji ) zgodnie z obowiązującymi przepisami, współpraca z instytucjami zewnętrznymi,
 5. przygotowywanie projektów uchwał Rady Gminy oraz Zarządzeń Wójta dotyczących nieruchomości gminnych,
 6. przeprowadzenie wyboru wykonawcy usług geodezyjnych oraz wycen nieruchomości świadczonych na rzecz tut. Urzędu oraz przygotowanie zleceń na wykonanie konkretnych usług,
 7. prowadzenie spraw dotyczących podziałów, scaleń i rozgraniczeń nieruchomości oraz użytkowania wieczystego gruntów,
 8. prowadzenie spraw dotyczących nadawania numeracji porządkowej nieruchomościom położonym w granicach administracyjnych Gminy Brody,
 9. prowadzenie spraw związanych z ewidencją zabytków,
 10. prowadzenie całości spraw związanych z ustanawianiem oraz utrzymywaniem form ochrony przyrody zgodnie z ustawą o ochronie przyrody,
 11. prowadzenie całości spraw związanych z wydawaniem zezwoleń na usunięcie drzew i krzewów z nieruchomości w tym administracyjnych kar pieniężnych za brak wymaganego zezwolenia,
 12. prowadzenie spraw z zakresu rolnictwa ( szacowanie szkód ),łowiectw
 13. wykonywanie innych zadań wynikających z poleceń lub upoważnień.

V. Wymagane dokumenty:

Zainteresowane osoby prosimy o złożenie listu motywacyjnego oraz życiorysu (CV) z następującymi dokumentami:
 • oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych;
 • oświadczenie kandydata o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie (w przypadku zatrudnienia, kandydat zostanie zobowiązany do dostarczenia zaświadczenia z Krajowego Rejestru Karnego);
 • dokumenty potwierdzające wykształcenie;
 • kopie dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe (świadectwa pracy, zaświadczenia o zatrudnieniu);
W przypadku zatrudnienia, kandydat zostanie zobowiązany do przedłożenia do wglądu pracodawcy oryginału dokumentów.

VI. Termin, sposób i miejsce składania dokumentów aplikacyjnych:

a. Termin:
2022-01-17 16:30:00
b. Sposób:
Komplet dokumentów w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „Nabór na stanowisko inspektora ds. rolnych, ochrony środowiska i gospodarki nieruchomościami w Urzędzie Gminy Brody ”należy składać w siedzibie Urzędu Gminy Brody lub drogą pocztową na adres urzędu w terminie do dnia 17 stycznia 2022 roku do godz. 16:30 (liczy się data wpływu do Urzędu Gminy).
Aplikacje które wpłyną do Urzędu Gminy niekompletne lub po określonym wyżej terminie nie będą rozpatrywane.
c. Miejsce:
Siedziba Urzędu Gminy Brody lub drogą pocztową na adres urzędu

VII. Informacje dodatkowe:

Treść całego ogłoszenia o konkursie na stanowisko urzędnicze w załączeniu

VIII. Informacje o administrowaniu danymi osobowymi:

KLAUZULA INFORMACYJNA DLA POTRZEB REKRUTACJI
Zgodnie z art. 5 ust. 1 lit. a, art. 12 ust. 1 oraz art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679, z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) w skrócie nazywanego RODO (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informujemy, że:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wójt Gminy Brody, z siedzibą  68-343Brody ul. Rynek 2. (tel.68 3712155 ., adres e-mail:gmina@brody.pl
2. W sprawie zakresu i sposobu przetwarzania danych osobowych Pani/Pana dotyczących a także przysługujących z tego tytułu praw, może się Pani/Pan kontaktować z Inspektorem Ochrony Danych:
 • listownie: Urząd Gminy Brody ul. Rynek 2, 68-343 Brody;
 • za pośrednictwem poczty elektronicznej: inspektor@cbi24.pl
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu aktualnej rekrutacji -  na stanowisko inspektora ds. rolnych, ochrony środowiska i gospodarki nieruchomościami.
4. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit.  c) RODO oraz art. 9 ust. 2 lit. g) RODO. Przepisy szczególne zostały zawarte w:
 • ustawie z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1282);
 • ustawie z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1320 z późn. zm.).
5. Przetwarzanie danych jest wymogiem ustawowym. Osoby, których dane dotyczą są zobowiązane do ich podania. Nieprzekazanie danych skutkować będzie niemożnością przystąpienia do naboru na wolne stanowisko urzędnicze. Inne dane osobowe, aniżeli określone w zakresie wskazanym w przepisach prawa, będą przetwarzane na podstawie zgody (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO).
6. Pani/Pana dane osobowe będą ujawniane osobom działającym z upoważnienia administratora, mającym dostęp do danych osobowych i przetwarzającym je wyłącznie na polecenie administratora, chyba że wymaga tego prawo UE lub prawo państwa członkowskiego. Pani/Pana dane będą udostępnione również podmiotom lub organom uprawnionym na podstawie przepisów prawa lub umów łączących te podmioty z Administratorem. Informacja o wyniku naboru jest ujawniana odbiorcom strony podmiotowej w Biuletynie Informacji Publicznej, a także upowszechniana przez umieszczenie na tablicy informacyjnej, a tym samym dane osobowe będą ujawniane osobom, które zapoznały się z treścią ww. informacji. Informacje o kandydatach, którzy zgłosili się do naboru, stanowią informację publiczną, stąd dane osobowe kandydatów mogą być ujawniane osobom i podmiotom wnioskującym o dostęp do informacji publicznej.
7. Dane osobowe pięciu najlepszych kandydatów będą przetwarzane przez okres 3 miesięcy od dnia nawiązania stosunku pracy z osobą wyłonioną w drodze naboru. Dane pozostałych kandydatów będą przetwarzane do zakończenia procesu naboru. W przypadku zaskarżenia czynności dokonywanych w trakcie naboru – dane będą przetwarzane do momentu prawomocnego zakończenia postępowania.
8. Pani/Pana dane będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, lecz nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.
9. Państwa dane osobowych nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy (obejmujący Unię Europejską, Norwegię, Liechtenstein i Islandię).
10. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych, przysługują Pani/Panu następujące prawa:
 1. prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz otrzymania ich kopii;
 2. sprostowania nieprawidłowych danych;
 3. żądania usunięcia danych, o ile znajdzie zastosowanie jedna z przesłanek z art. 17 ust. 1 RODO;
 4. prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych.
 5. w zakresie, w jakim podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest zgoda, przysługuje Pani/Panu prawo do jej wycofania. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
 6. złożenia skargi na niezgodne z prawem przetwarzanie danych osobowych do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 – 193 Warszawa.

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Brody
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2022-01-07
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Beata Kowalczuk
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2022-01-07 17:06:41
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Tomasz Paś
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2022-01-07 17:07:59
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Tomasz Paś
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2022-02-11 14:19:35
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
3283 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony