ˆ
Zmiana wielkości treści
Zmiana kontrastu serwisu
WyłączWłącz skróty klawiatury
Zmień interlinię
Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Miejskiego Brody
 • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
 • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Ogłoszenie - szczegóły

Pobierz dane XML Ogłoszenie numer: 2/2021Drukuj informację Ogłoszenie numer: 2/2021

Szczegóły informacji

Ogłoszenie: referent, kasjer

Miejsce pracy: Brody

Wymiar etatu: 1

Ilość etatów: 1

Wydział: Urząd Gminy Brody, ul. Rynek 2, 68-343 Brody

Data udostępnienia: 2021-05-25

Ogłoszono dnia: 2021-05-25

Termin składania dokumentów: 2021-06-07 14:00:00

Nr ogłoszenia: 2/2021

Zlecający: Wójt Gminy

I. Wymagania w stosunku do kandydatów:

a. Wymagania niezbędne:
 • posiadanie obywatelstwa polskiego;
 • posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych;
 • niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślnie przestępstwo skarbowe;
 • nieposzlakowana opinia;
 • preferowane wykształcenie ekonomiczne
 • znajomość przepisów prawnych dotyczących finansów publicznych, rachunkowości (w szczególności rachunkowości budżetowej), zasad prowadzenia kasy,
 • umiejętność samodzielnego organizowania pracy oraz samodzielnego zdobywania wiedzy fachowej w zakresie powierzonych zadań,
 • znajomość obsługi urządzeń informatycznych i biurowych,
 • dyspozycyjność, obowiązkowość, rzetelność, systematyczność, punktualność;
 • umiejętności z zakresu komunikacji społecznej;
 • umiejętność działania pod presją czasu,
 • wysoka kultura osobista, łatwość w nawiązywaniu kontaktów oraz zdolność zapobiegania konfliktom. 
b. Wymagania dodatkowe:
 • doświadczenie w obrocie gotówką;
 • umiejętność redagowania pism urzędowych;
 • co najmniej 3-letni staż pracy, preferowane doświadczenie w pracy w administracji publicznej,
 • zdolności analityczne.

II. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

Do zakresu działania, obowiązków i uprawnień  na stanowisku należy w szczególności:
 1. W zakresie obsługi kasowej :
-  prowadzenie obsługi kasowej  dla Urzędu Gminy Brody oraz Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Brodach w  systemach komputerowych,
-  przyjmowanie wpłat gotówkowych oraz odprowadzanie na rachunek bankowy przyjętych środków pieniężnych,
- obsługa terminala płatniczego,
-dokonywanie wypłat gotówkowych z kasy oraz ich rozliczanie na podstawie zatwierdzanych dokumentów źródłowych,
- bieżące sporządzanie raportów kasowych,
- bieżące prowadzenie ewidencji oraz wydawanie i rozliczanie pobrania druków.
 1. W zakresie pomocy materialnej dla ucznia- redagowanie wniosku oraz pomoc w wypełnieniu
- przyjmowanie wniosków w zakresie pomocy materialnej dla ucznia,
- wydawanie decyzji,
- rozliczanie świadczeń przyznanych uczniom,
 - sporządzanie dyspozycji wypłat w zakresie świadczenia,
- sporządzanie sprawozdań dla celów oświaty,
- weryfikacja dotacji i informacja o wykorzystaniu środków dla Kuratorium
- współpraca z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w przypadku rodzin objętych opieką socjalną.

III. Warunki zatrudnienia na stanowisku:

Informacja o warunkach pracy:
Pomieszczenie przeznaczone dla stanowiska objętego naborem spełnia wymogi określone przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy. Stanowisko mieści się w budynku Urzędu Gminy Brody przy ul. Rynek 2 ( parter). Praca wymaga przemieszczania się w terenie obejmującym obszar gminy Brody oraz podróży służbowych do placówki banku celem dokonywania rozliczeń  operacji bankowych. Forma nawiązania stosunku pracy: umowa o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy.

V. Wymagane dokumenty:

Zainteresowane osoby prosimy o złożenie listu motywacyjnego oraz życiorysu (CV) z następującymi dokumentami:
 • oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych;
 • oświadczenie kandydata o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie (w przypadku zatrudnienia, kandydat zostanie zobowiązany do dostarczenia zaświadczenia z Krajowego Rejestru Karnego);
 • dokumenty potwierdzające wykształcenie;
 • kopie dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe (świadectwa pracy, zaświadczenia o zatrudnieniu);
W przypadku zatrudnienia, kandydat zostanie zobowiązany do przedłożenia do wglądu pracodawcy oryginału dokumentów.
Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny i CV powinny być opatrzone podpisanym oświadczeniem kandydata:

VI. Termin, sposób i miejsce składania dokumentów aplikacyjnych:

a. Termin:
2021-06-07 14:00:00
b. Sposób:
Komplet dokumentów w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „Nabór na stanowisko refernt kasjer w UG Brody”  należy składać w siedzibie Urzędu Gminy Brody lub drogą pocztową na adres urzędu

VII. Informacje dodatkowe:

ogłoszenie o konkursie w załączeniu

VIII. Informacje o administrowaniu danymi osobowymi:

Zgodnie z art. 5 ust. 1 lit. a, art. 12 ust. 1 oraz art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679, z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) w skrócie nazywanego RODO (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informujemy, że:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wójt Gminy Brody, z siedzibą  68-343Brody ul. Rynek 2.
2. W sprawie zakresu i sposobu przetwarzania danych osobowych Pani/Pana dotyczących a także przysługujących z tego tytułu praw, może się Pani/Pan kontaktować z Inspektorem Ochrony Danych:
1) listownie: Urząd Gminy Brody ul. Rynek 2, 68-343 Brody;
2) za pośrednictwem poczty elektronicznej: inspektor@cbi24.pl
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu aktualnej rekrutacji - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. RODO oraz ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. Kodeks pracy
4. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres rekrutacji na stanowisko ds. egzekucji i windykacji . 
5. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody.
6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane innym podmiotom.
7. W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu przez Administratora Pani/Pana danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
8. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obligatoryjne w oparciu o art. 22 ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. Kodeks pracy oraz ustawy z dnia 21 listopada 2018 roku o pracownikach samorządowych.

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Brody
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2021-05-25
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Beata Kowalczuk
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2021-05-25 20:56:02
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Tomasz Paś
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2021-05-25 20:57:18
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Tomasz Paś
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2021-06-17 09:58:42
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
4086 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony