ˆ
Zmiana wielkości treści
Zmiana kontrastu serwisu
WyłączWłącz skróty klawiatury
Zmień interlinię
Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Miejskiego Brody
 • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
 • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Ogłoszenie - szczegóły

Pobierz dane XML Ogłoszenie numer: 1/2019Drukuj informację Ogłoszenie numer: 1/2019

Szczegóły informacji

Ogłoszenie: Referent do spraw opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Miejsce pracy: Brody

Wymiar etatu: 1

Ilość etatów: 1

Wydział: Urząd Gminy Brody, ul. Rynek 2, 68-343 Brody

Data udostępnienia: 2019-01-10

Ogłoszono dnia: 2019-01-10 przez Halina Wysługocka

Termin składania dokumentów: 2019-01-22 14:00:00

Nr ogłoszenia: 1/2019

Zlecający: Urząd Gminy Brody, ul. Rynek 2, 68-343 Brody

I. Wymagania w stosunku do kandydatów:

a. Wymagania niezbędne:
a) wykształcenie średnie ekonomiczne lub wyższe w zakresie finansów, co najmniej 2 letni staż pracy.
b) spełnienie wymagań określonych w art. 3 ustawy z dnia 22 marca 1990r. o pracownikach samorządowych
 • cieszy się nieposzlakowaną opinią
 • nie była prawomocnie skazana za przestępstwo umyślne
 • posiada stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na w/w stanowisku
c) znajomość przepisów prawa związanego z problematyką na stanowisku pracy, obejmujących ustawy:
- o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym, o bateriach i akumulatorach, o odpadach, o ochronie środowiska,
- o egzekucji w administracji, ordynacji podatkowej,
- kodeksu postępowania administracyjnego,
- o samorządzie gminnym,
- przepisy wykonawcze do tych ustaw,
b. Wymagania dodatkowe:
a) umiejętność skutecznej komunikacji oraz pracy w zespole,
b) bardzo dobra znajomość obsługi komputera w zakresie pakietów biurowych MS Office (Word, Excel, Power Point)
c) umiejętność jasnego, precyzyjnego formułowania myśli w mowie i na piśmie,
d) samodzielność i dyspozycyjność,
e) wysoka kultura osobista,
f) gotowość do pracy w terenie;
g) mile widziane kursy, szkolenia z zakresu ochrony środowiska, gospodarki odpadami komunalnymi oraz zaświadczenie o odbytym stażu urzędniczym.

II. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

- prowadzenie całokształtu spraw związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Brody,
- obsługa systemu informatycznego obsługującego system gospodarki odpadami komunalnymi,
- stała aktualizacja bazy danych rejestru gminnego wszystkich właścicieli nieruchomości zamieszkałych objętych systemem gospodarki odpadami komunalnymi, oraz rejestru przyłączy kanalizacyjnych i zbiorników bezodpływowych na nieczystości płynne;
- prowadzenie rejestru działalności regulowanej w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi oraz wydawania zezwoleń w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych;
- współudział w opracowaniu potrzebnych dokumentów, projektów uchwał i aktów prawa miejscowego wymaganych ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz stała ich weryfikacja,
- współudział w przygotowaniu i prowadzeniu postępowań o udzielenie zamówień publicznych na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych, opracowanie SIWZ do zamówienia;
- przygotowanie oraz przedkładanie odpowiednim organom przewidzianych prawem sprawozdań i informacji dot. gospodarowania odpadami komunalnymi,
- kontrolowanie realizacji obowiązków wynikających z przepisów prawa dotyczących funkcjonowania systemu odbierania odpadów komunalnych, pozbywania się nieczystości płynnych oraz regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Brody (w tym sprawdzanie stanu faktycznego w terenie),
- współpraca z organami administracji publicznej, organami ochrony środowiska oraz innymi w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi
- planowanie i inicjowanie działań służących ochronie środowiska w zakresie gospodarki odpadami, - prowadzenie kampanii edukacyjno-informacyjnej wśród mieszkańców gminy, - opracowywanie informacji do zamieszczenia na stronach internetowych gminy w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi,
- prowadzenie postępowań administracyjnych, w tym opracowywanie projektów decyzji w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi, pozbywania się nieczystości płynnych oraz realizowania obowiązków wynikających z regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Brody,
- prowadzenie postępowań egzekucyjnych dotyczących opłat i kar naliczonych z tytułu prowadzonej gospodarki odpadami komunalnymi oraz pozbywania się nieczystości płynnych współpraca z Referatem Finansowym w tym zakresie,
- przyjmowanie i prowadzenie weryfikacji deklaracji o wysokości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
- realizacja innych zadań i działań wynikających z przepisów prawa lub doraźnej potrzeby związanej z funkcjonowaniem systemu odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych,
- monitoring prawidłowości realizacji umowy na wywóz odpadów komunalnych przez przedsiębiorcę (zgodność z harmonogramem, odbiór odpadów z PSZOK, odbiór odpadów wielkogabarytowych, prawidłowość wystawianych sprawozdań kwartalnych oraz kart odpadów i realizacji pozostałych obowiązków wynikających z umowy).

V. Wymagane dokumenty:

 1. list motywacyjny
 2. życiorys (CV)
 3. kserokopie świadectw pracy
 4. kserokopie dyplomów potwierdzających wykształcenie
 5. kwestionariusz osobowy dla osoby starającej się o pracę
 6. potwierdzone za zgodność z oryginałem kopie dodatkowych uprawnień - certyfikaty, uprawnienia, zaświadczenia ukończenia kursów, szkoleń.
 7. oświadczenie, że kandydat nie był prawomocnie skazany za przestępstwo umyślne
 8. oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji.

VI. Termin, sposób i miejsce składania dokumentów aplikacyjnych:

a. Termin:
2019-01-22 14:00:00
b. Sposób:
Wymagane dokumenty należy składać w terminie do dnia 22 stycznia 2018r. do godz. 1400 w pokoju Nr 3 w Urzędzie Gminy  Brody, ul. Rynek 2 z dopiskiem: Dotyczy naboru na stanowisko referent do spraw opłaty za gospodarowanie odpadami.
W przypadku przesłania dokumentów pocztą decyduje data wpływu do Urzędu Gminy.
c. Miejsce:
Urząd Gminy Brody,
ul. Rynek 2
68-343 Brody
pokoj Nr 3

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Brody
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Halina Wysługocka
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2019-01-10
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Halina Wysługocka
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2019-01-10 12:51:47
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2019-01-10 12:54:03
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2019-02-01 09:41:03
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
5851 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony