ˆ
Zmiana wielkości treści
Zmiana kontrastu serwisu
WyłączWłącz skróty klawiatury
Zmień interlinię
Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Miejskiego Brody
  • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
  • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Ogłoszenie - szczegóły

Pobierz dane XML Ogłoszenie numer: 2.2017Drukuj informację Ogłoszenie numer: 2.2017

Szczegóły informacji

Ogłoszenie: Referent d.s. promocji, pozyskiwania środków zewnętrznych i zamówień publicznych

Miejsce pracy: Brody

Wymiar etatu: 1

Ilość etatów: 1

Wydział: Urząd Gminy Brody, ul. Rynek 2, 68-343 Brody

Data udostępnienia: 2017-09-01

Ogłoszono dnia: 2017-09-01 przez Halina Wysługocka

Termin składania dokumentów: 2017-09-18 14:00:00

Nr ogłoszenia: 2.2017

Zlecający: Urząd Gminy Brody, ul. Rynek 2, 68-343 Brody

I. Wymagania w stosunku do kandydatów:

a. Wymagania niezbędne:
a) spełnianie wymagań z art.6 ust. 1 i ust. 3 ustawy o pracownikach samorządowych określanych dla stanowisk urzędniczych, tj.:
- obywatelstwo polskie lub obywatelstwo Unii Europejskiej lub innych państw, którym na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium RP,
- posiada pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta w pełni z praw publicznych,
- nie był/a skazany/a prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
- posiada stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na w/w stanowisku,
- cieszy się nieposzlakowaną opinią.
b) posiada wykształcenie wyższe,
c) znajomość przepisów prawnych dotyczących zakresu obowiązków i wymagań.
b. Wymagania dodatkowe:
a) znajomość przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych, ustawy o samorządzie gminnym.
b) ogólna znajomość przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego,
c) praktyczna znajomość programów komputerowych: Excel, Word,
d) dobra znajomość języka obcego ( preferowany niemiecki lub angielski)
e) prawo jazdy kat. B
f) dyspozycyjność

 

II. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

1) Podejmowanie  działań związanych z rozwojem społecznym, kulturalnym i gospodarczym gminy we współpracy z innymi podmiotami - w zakresie  zadań Urzędu
2) Opracowywanie dokumentacji  i materiałów niezbędnych do postępowania w ramach Ustawy Prawo Zamówień Publicznych
3) Przeprowadzanie przetargów i udzielanie zamówień
4) Przechowywanie dokumentacji dotyczącej przetargów i udzielonych zamówień publicznych;
5) Prowadzenie spraw dotyczących współpracy z organizacjami pozarządowymi- w zakresie zadań Urzędu
6) Rozliczanie i nadzór zadań przekazanych do realizacji organizacjom pozarządowym w kontekście zgodności z ofertą, z wyłączeniem rozliczenia finansowego dotacji, w tym przygotowanie  projektów decyzji o zwrocie dotacji udzielanych na podstawie ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie
7) Prowadzenie działalności promocyjnej na rzecz gminy, a w szczególności:
a) współpraca z informatykiem przy prowadzeniu działalności informacyjnej, a w szczególności strony internetowej urzędu- w zakresie zadań Urzędu;
b) gromadzenie informacji o gminie oraz współpraca  przy przygotowywaniu materiałów promujących gminę na zewnątrz;
8) Promocja przedsiębiorczości- w zakresie zadań Urzędu;
9) Organizowanie współpracy z zagranicą- w zakresie zadań Urzędu;
10) Organizowanie i utrzymywanie współpracy z partnerskimi gminami;
11) Podejmowanie działań zmierzających do pozyskiwania przez gminę środków w ramach funduszy strukturalnych UE, a w szczególności:
a) przygotowywanie i składanie wniosków aplikacyjnych o fundusze UE,
b) realizacja projektów dofinansowanych ze środków zewnętrznych (sprawozdawczość finansowa i merytoryczna, monitoring i promocja)
c) prowadzenie ewidencji projektów realizowanych w ramach środków pomocowych  UE,
d) monitorowanie form pozyskiwania środków pomocowych,
e) organizacja szkoleń, spotkań dla osób (przedsiębiorców, rolników) zainteresowanych tematyką pozyskiwania środków z UE;
 f) udział w konferencjach i warsztatach dotyczących  pozyskiwania środków pomocowych
g) organizacja imprez i spotkań -w zakresie zadań Urzędu;
12) Wydawanie zezwoleń na przeprowadzenie imprezy masowej, przyjmowanie zgłoszeń o organizowanych imprezach kulturalno-rozrywkowych w lokalach należących do gminy;
13) Prowadzenie spraw z zakresu zdrowia w zakresie  zadań Urzędu

III. Warunki zatrudnienia na stanowisku:

a) wymiar czasu pracy: pełny etat
b) miejsce pracy: Urząd Gminy Brody,
c) bardzo dobre warunki pracy - praca jednozmianowa,
d) praca przy komputerze powyżej 4 godzin dziennie,
e) występują bariery architektoniczne w dostępie do pomieszczeń biurowych,
f) możliwość dokształcania i podnoszenia własnych kwalifikacji zawodowych,
g) wynagrodzenie wg obowiązującego Regulaminu wynagradzania pracowników zatrudnionych w Urzędzie Gminy Brody,
h) z upływem 3-miesięcznego okresu próbnego możliwość zatrudnienia na podstawie umowy o pracę na czas określony a potem także na czas nieokreślony.

V. Wymagane dokumenty:

a) list motywacyjny,
b) CV (życiorys),
c) poświadczona przez kandydata za zgodność z oryginałem kopia dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość oraz poświadczającego obywatelstwo kandydata,
d) kserokopie świadectw pracy,
e) kserokopie dyplomów (świadectw) potwierdzających wykształcenie, dodatkowe uprawnienia, kwalifikacje,
f) oryginał kwestionariusza osobowego,
g) oświadczenie kandydata o niekaralności za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
h) oświadczenie kandydata o pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu w pełni z praw publicznych,
i) oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb nin. rekrutacji.
Wszelkie dokumenty dostarczone w formie kopii winny być poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem.
 

VI. Termin, sposób i miejsce składania dokumentów aplikacyjnych:

a. Termin:
2017-09-18 14:00:00
b. Sposób:
Oferty z wymaganymi dokumentami kandydaci powinni składać w zamkniętych kopertach z dopiskiem „Nabór na stanowisko  referenta ds. promocji, pozyskiwania  środków zewnętrznych i zamówień publicznych ” drogą pocztową lub osobiście w Sekretariacie Urzędu Gminy Brody do dnia 18 września 2017r. godz. 14.00.
c. Miejsce:
Urząd Gminy Brody
ul. Rynek 2
68-343 Brody

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Brody
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Halina Wysługocka
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2017-09-01
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Halina Wysługocka
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2017-09-02 11:55:04
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2017-09-02 11:56:56
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2017-11-09 13:24:07
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
11333 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony