ˆ

Ekran szczegółów informacji - sprawa

Szczegóły informacji

Wniosek o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego

Niniejszy dokument jest wersją archiwalną.

Wydział: Stanowisko do spraw budownictwa

Ogłoszono dnia: 2010-12-29 12:11:48

Osoba kontaktowa

Juliusz Dudziak

Miejsce załatwienia

pokój nr 5

Adres e-mail

Błąd!

Miejsce odbioru

pokój nr 5

Wymagane Dokumenty

  1.  Dwie kopie mapy zasadniczej obejmującej teren, którego wniosek dotyczy i obszaru, na który ta inwestycja będzie oddziaływać, w skali 1:500 lub 1:1000, w stosunku do inwestycji liniowych 1:2000.
  2. Graficzne przedstawienie inwestycji – koncepcja architektoniczna, urbanistyczna.
  3. Opinia lub zaświadczenie właściwego zarządcy sieci o możliwości wykonania uzbrojenia technicznego terenu, co zostanie zagwarantowane w drodze umowy z inwestorem.
  4. Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia – dla inwestycji zaliczonych do przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko.
  5. Pełnomocnictwo upoważniające wnioskodawcę do reprezentowania inwestora.
  6. Wypis z ewidencji gruntów – pełny dla wnioskowanych działek, uproszczony – dla działek sąsiednich.

Czas realizacji

30 dni

Załączniki

  • WNIOSEK (PDF, 518.3 KiB) Data ogłoszenia do BIP: 2010-12-29 | Data wytworzenia informacji: 2010-12-29 | Wniosek o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego