ˆ

Planowanie przestrzenne

Szczegóły informacji

Wyłożenie do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości Zasieki

Informacja ogłoszona dnia 2016-10-18 11:33:45 przez Tomasz Paś

OBWIESZCZENIE

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości Zasieki,
wraz z prognozą oddziaływania na środowisko
 
Na podstawie art. 17 pkt 9 i 11 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2016r. poz. 778 - tekst jednolity z późn. zm.) oraz w związku z art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008r o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2016r., poz. 353 - tekst jednolity z późn. zm.) zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości Zasieki, wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, od dnia 27 października 2016r. do dnia 25 listopada 2016r. w siedzibie Urzędu Gminy Brody w Brodach przy ul. Rynek 2, w godzinach od 1000 do 1400.
Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rozwiązaniami odbędzie się w Urzędzie Gminy Brody w Brodach przy ul. Rynek 2, w dniu 31 października 2016r. o godz. 1300.
Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy, każdy kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego w zakresie wyżej wymienionym , może wnieść uwagi.
Uwagi należy składać na piśmie do Wójta Gminy Brody, z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 9 grudnia 2016r.
Jednocześnie, zgodnie z art. 21 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, zawiadamiam o  możliwości zapoznania się z dokumentacją w/w projektu w ramach prowadzonej strategicznej oceny oddziaływania na środowisko. Zgodnie z art. z art. 39 ust. 2 i 3 oraz art. 40 ustawy, zainteresowani, w wyżej określonym terminie, czyli do dnia 9 grudnia 2016r., mogą składać do Wójta Gminy Brody, uwagi i wnioski z zakresu ochrony środowiska w formie pisemnej, ustnej do protokołu, za pomocą środków komunikacji elektronicznej (na adres: ) bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym, o którym mowa w ustawie z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym.
Organem właściwym do rozpatrzenia uwag jest Wójt Gminy Brody.
 
Wójt Gminy Brody

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Brody
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Juliusz Dudziak
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2016-10-18
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Juliusz Dudziak
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2016-10-18 11:33:41
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Tomasz Paś
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2016-10-18 11:33:45
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Tomasz Paś
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2016-10-26 11:13:21
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
9436 raz(y)