ˆ

Planowanie przestrzenne

Szczegóły informacji

OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY BRODY

Niniejszy dokument jest wersją archiwalną.
Informacja ogłoszona dnia 2013-07-22 17:54:13 przez Tomasz Paś

o przyjęciu dokumentów wymagających udziału społeczeństwa

Zgodnie z art. 43 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko /Dz.U. Nr 199 poz. 1227 ze zmianami/ zawiadamiam o przyjęciu w dniu 15 lipca 2013 r. przez Radę Gminy Brody uchwał:
-
Nr XXX/239/13 w sprawie uchwalenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Brody,
-
Nr XXX/241/13 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Jeziory Wysokie,
oraz informuję, że z treścią w/w dokumentów wraz z uzasadnieniem i podsumowaniem, o których mowa w art. 42 pkt 2 i art. 55 ust. 3 w/w ustawy można zapoznać się w siedzibie Urzędu Gminy w Brodach, ul. Rynek 2 w pokoju 8.