ˆ

Konkurs na realizację zadań publicznych, organizacje pozarządowe

Szczegóły informacji

Sprawozdanie z realizacji w 2013r. programu współpracy Gminy Brody z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego.

Niniejszy dokument jest wersją archiwalną.
Informacja ogłoszona dnia 2014-04-15 12:28:12 przez Tomasz Paś

Akapit nr - brak tytułu

                   Na podstawie art. 5a ust.3  ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie przedkładam Radzie Gminy Brody sprawozdanie z realizacji w 2013r.  programu współpracy  Gminy Brody z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego .
Rada Gminy Brody uchwałą Nr XXII/168/12 z dnia 29 listopada 2012r. przyjęła  program współpracy Gminy Brody z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2013r.
Wyżej wspomniany program uchwalany jest na podstawie art.5 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie i jest realizacją konstytucyjnej zasady pomocniczości i dialogu społecznego .
Zgodnie z zapisami ustawy współpraca ta może odbywać się w szczególności w formach:
1)      powierzania  organizacjom pozarządowym oraz podmiotom wymienionym w art. 3 ust.3 realizacji zadań publicznych na zasadach określonych w ustawie lub wspierania realizacji zadań.
2)      wzajemnego informowania się o planowanych kierunkach działalności i współdziałania w celu zharmonizowania tych kierunków;
3)      konsultowania z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionym w art. 3 ust.3, odpowiednio do zakresu ich działania, projektów aktów normatywnych w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji;
4)      tworzenia wspólnych zespołów o charakterze doradczym i inicjatywnym, złożonych z przedstawicieli organizacji pozarządowych, podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 oraz przedstawicieli organów administracji publicznej.
Ponadto współpraca powinna odbywać się na zasadach pomocniczości, suwerenności stron, partnerstwa, efektywności, uczciwej konkurencji i jawności.
W programie współpracy zostały wskazane zadania, których realizacja została powierzona sektorowi pozarządowemu do realizacji w drodze dofinansowania.
W programie zaplanowano wsparcie jednego zadania – wakacyjny wypoczynek w kwocie-  22.000zł.
W 2012r. ogłoszono  jeden konkurs na wspieranie realizacji zadań publicznych z zakresu organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży.
Do konkursu przystąpiły dwie organizacje pozarządowe.
Dotacje pozyskały następujące stowarzyszenia:
1. Stowarzyszenie Rodziców Uczniów i Nauczycieli „Lepsze Jutro”  w Brodach otrzymało:
7.480 zł na realizację projektu pt: „Organizacja wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży zamieszkałej w Gminie Brody ( dwa wyjazdy do opery, Muzeum Przyrodniczego  we Wrocławiu, dwa rejsy po Odrze, dwa wyjazdy do kina w Zielonej Górze oraz obóz naukowy).
Wykorzystano kwotę 7.395,06zł.
Całkowita wartość zadania to kwota 23.867,06 w tym wkład własny 8.402,00zł (wpłaty adresatów) oraz wolontariat 8.070,00zł.
W ramach projektu odbyły się:
a)   wyjazd  do opery we Wrocławiu, do Muzeum Przyrodniczego oraz rejs po Odrze (29 września 2013r., 19 października 2013r.) – udział wzięło 100 osób.
b) wyjazd na basen i do kina do Zielonej Góry (6 lipca 2013r, 8 sierpnia 2013r.) udział wzięło 100 osób.
c) obóz naukowy w Niemczech 29.07- 2.08.2013r.- udział wzięło 8 osób.
2. Polskie Towarzystwo Krajoznawcze z siedzibą w Zielonej Górze otrzymało 12.000,00zł na realizację projektu „Kolonie letnie „ Z bezpieczeństwem na Ty”  z wykorzystaniem profilaktyki przeciwuzależnieniowej („Kraina 100-milowego lasu”) w Rewalu.
Wykorzystano kwotę 12.000zł.
Całkowita wartość zadania 18.818,80 w tym środki własne 4.159,00 zł 
W ramach projektu 18 dzieci z gminy Brody było na 10 dniowych koloniach letnich w Rewalu w okresie od 29.06.2013r. do 08.07.2013r.
Reasumując, w  2013r. dwie  organizacje podjęło się realizacji zadań publicznych. W sumie gmina podpisała 2 umowy z sektorem pozarządowym na dofinansowanie realizacji wybranych zadań własnych.
Podpisano umowy ze stowarzyszeniami na dotację na łączną kwotę 19.480,00zł.   Natomiast rzeczywista  wielkość kosztów poniesionych przez stowarzyszenia wyniosła 42.685,86 zł.
Wszelkie informacje na temat sektora pozarządowego: aktualności, informacje o konkursach, uchwały i zarządzenia znajdują się na gminnej stronie internetowej. Tam również zostanie zamieszczony niniejszy dokument.
Brody, dnia 04 kwietnia 2014r.
 
Wyk. H.W.
                                                                                                                  Wójt
                                                                                                    (-) Ryszard Kowalczuk