ˆ

Konkurs na realizację zadań publicznych, organizacje pozarządowe

Szczegóły informacji

Wójt Gminy Brody

Informacja ogłoszona dnia 2013-04-16 13:13:38 przez Tomasz Paś

Akapit nr 1 - brak tytułu

 
                      Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 w związku z art. 4 ust. 1 pkt . 15 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (tekst jednolity Dz. U. z 2010r.  Nr 234, poz.1536 ze zm.)
 
ogłasza
 
otwarty konkurs ofert na wsparcie wykonania zadania publicznego w zakresie wypoczynku dzieci i młodzieży.
I. Rodzaje zadań
Organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży z terenu Gminy Brody:
1. Zorganizowanie dziesięciodniowych  kolonii z programem terapeutycznym w miejscowości nadmorskiej, w czasie wakacji (łącznie z transportem z Brodów i powrót)  . Liczba dzieci - 18  z rodzin dotkniętych problemem alkoholowym.
2.  Organizacja czasu wolnego dla młodzieży szkolnej w okresie od czerwca do października 2013r.
II. Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację tego zadania
W 2013 roku na realizację zadań z zakresu wypoczynku dzieci i młodzieży zabezpiecza się środki finansowe w wysokości:
1. 12.000zł (słownie: dwanaście tysięcy złotych)
2. 10.000 zł (słownie : dziesięć tysięcy złotych).
III. Zasady przyznawania dotacji
1. Wnioski mogą składać organizacje określone w ustawie o działalności pożytku publicznego i wolontariacie działające na terenie Gminy Brody lub realizujące projekty na rzecz Gminy Brody.
2. Organizacje nie muszą posiadać statusu organizacji pożytku publicznego.
3. Dotacja zostanie przyznana organizacji, która złoży stosowną ofertę przygotowaną w oparciu o wzór zawarty w rozporządzeniu Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010r. w sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego, ramowego wzoru oferty realizacji zadania publicznego, ramowego wzoru umowy o wykonanie zadania publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz.U. z 2011r. Nr 6, poz.25)
4. Organizacja pozarządowa, która wygra konkurs otrzyma środki finansowe na podstawie umowy zawartej pomiędzy Wójtem Gminy Brody a daną organizacją.
5. Nadzór nad realizacją projektu prowadzić będzie upoważniony przez Wójta Gminy pracownik Urzędu Gminy w Brodach.
6. Wnioski niekompletne lub złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
7. Pozostałe zasady przyznawania  środków finansowych regulują przepisy ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
IV. Termin i warunki realizacji zadania
1. Realizacja zadań powinna w całości nastąpić   w terminie do dnia 30 października 2013 roku.
2. Zadania winny być realizowane z najwyższą starannością i zgodnie z zawartymi umowami oraz obowiązującymi standardami i przepisami w zakresie opisanym w ofertach.
3. Oferenci zobowiązani są do:
- otwarcia odrębnego rachunku bankowego
- sporządzania i składania sprawozdań z wykonania zadania publicznego w   terminach określonych w umowie.
V. Termin składania ofert
1. Oferty należy składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 10 maja  2013 roku w pokoju nr 3  Urzędu Gminy w Brodach w godzinach pracy urzędu tj. od 7:30 do godz. 15:30.
2. Oferty należy składać w zamkniętych kopertach. Na kopercie powinno być oznaczenie nazwy i adresu podmiotu oraz nazwy zadania określonego w ogłoszeniu.
VI. Termin, tryb i kryteria stosowane przy dokonywaniu wyboru ofert
1. Ostateczne rozstrzygnięcie konkursu nastąpi nie później, niż w terminie 7 dni od ostatniego dnia przyjmowania ofert.
2. Konkurs rozstrzyga Wójt Gminy po zapoznaniu się z opinią Komisji konkursowej, który dokonuje wyboru ofert najlepiej służących realizacji zadania.
3. Od podjętych decyzji nie przysługuje odwołanie.
4. Wybór ofert dokonuje się w oparciu o następujące kryteria:
a) zawartość merytoryczna oferty
b) dotychczasowe doświadczenie oferenta przy realizacji tego typu zadania
c) uregulowana sytuacja formalno-prawna podmiotu składającego ofertę
d) kompletność oferty i załączników
e) posiadanie odpowiednich do realizacji zadania zasobów materialnych i kadrowych
VII. Informacja o środkach wydanych na realizację zadań z zakresie wypoczynku dzieci i młodzieży.
Podaje się do publicznej wiadomości, że w roku 2012 na realizację zadań z zakresie wakacyjnego wypoczynku dzieci i młodzieży wydatkowano środki finansowe w wysokości 9.763,10 zł
(słownie: dziewięć tysięcy siedemset sześćdziesiąt trzy złote 10/100).
 
                                                                                               Wójt Gminy
                                                                                       (-) Ryszard Kowalczuk
 

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Brody
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Halina Wysługocka
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2013-04-16
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Halina Wysługocka
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2013-04-16 13:13:35
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Tomasz Paś
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2013-04-16 13:13:38
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Tomasz Paś
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2013-05-22 21:26:09
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
8731 raz(y)