ˆ

Konkurs na realizację zadań publicznych, organizacje pozarządowe

Szczegóły informacji

Sprawozdanie z realizacji w 2012r. programu współpracy Gminy Brody z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego.

Informacja ogłoszona dnia 2013-04-16 13:04:39 przez Tomasz Paś

Akapit nr 1 - brak tytułu

Na podstawie art. 5a ust.3  ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie przedkładam Radzie Gminy Brody sprawozdanie z realizacji w 2012r.  programu współpracy  Gminy Brody z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego .

Rada Gminy Brody uchwałą Nr XII/80/11 z dnia 28 listopada 2011r. przyjęła  program współpracy Gminy Brody z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2012r.
Wyżej wspomniany program uchwalany jest na podstawie art.5 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie i jest realizacją konstytucyjnej zasady pomocniczości i dialogu społecznego .
Zgodnie z zapisami ustawy współpraca ta może odbywać się w szczególności w formach:
1) Powierzania  organizacjom pozarządowym oraz podmiotom wymienionym w art. 3 ust.3 realizacji zadań publicznych na zasadach określonych w ustawie lub wspierania realizacji zadań.
2) wzajemnego informowania się o planowanych kierunkach działalności i współdziałania w celu zharmonizowania tych kierunków;
3) konsultowania z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionym w art. 3 ust.3, odpowiednio do zakresu ich działania, projektów aktów normatywnych w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji;
4) tworzenia wspólnych zespołów o charakterze doradczym i inicjatywnym, złożonych z przedstawicieli organizacji pozarządowych, podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 oraz przedstawicieli organów administracji publicznej.
Ponadto współpraca powinna odbywać się na zasadach pomocniczości, suwerenności stron, partnerstwa, efektywności, uczciwej konkurencji i jawności.
W programie współpracy zostały wskazane zadania, których realizacja została powierzona sektorowi pozarządowemu do realizacji w drodze dofinansowania.
W 2012r. ogłoszono w sumie:
-  jeden konkurs na wspieranie realizacji zadań publicznych z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu.
-      jeden konkurs na wspieranie realizacji zadań publicznych z zakresu organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży.
Zawarto jedną umowę na realizację zadania w ramach inicjatywy lokalnej.
Dotacje pozyskały następujące stowarzyszenia:
1.Ludowy Zespół Sportowy „Nysa” Brody otrzymał dotację  w wysokości 17.500zł na projekt pt.: ”Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu na terenie Gminy Brody”. Organizacja imprez, zawodów i rozgrywek sportowych. Całkowita wartość zadania wynosiła 33.642,22zł w tym  wkład własny wyniósł 175,00zł. Wkład wolontariatu – 13.080,00zł.
W ramach projektu odbyło się  systematyczne szkolenie członków klubu- 3 razy w tygodniu, udział w rozgrywkach sportowych w Brodach oraz na wyjazdowych meczach – brało w nich udział średnio 70-80 osób, wykonywano prace pielęgnacyjne na boisku, zorganizowano festyn rodzinny, na który przybyło około 100 osób, zakupiono sprzęt sportowy i stroje. Zorganizowano zajęcia sportowe dla dzieci i młodzieży szkolnej w okresie wakacji, w których uczestniczyło 20 osób dziennie. W ramach projektu pracowało 7 wolontariuszy.
2. Ludowy Zespól Sportowy „Motor” Koło otrzymał dotację w wysokości 18.500,00 zł  na realizację projektu „ Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu w gminie Brody. Wartość zadania opiewała na kwotę 28.126,73zł,  wkład własny stowarzyszenia  to kwota 1.700,73 zł., wkład wolontariatu – 7.926,73zł.
W ramach projektu  prowadzono treningi, rozgrywki oraz mecze sparingowe (klasa A i okręgowa liga juniorów starszych). Drużyna seniorów zakończyła rozgrywki na 15 miejscu w klasie A, a w klasie B na 9 miejscu natomiast drużyna juniorów zakończyła rozgrywki na 3 miejscu. Na treningach zawodnicy kształtowali umiejętności techniczne i taktyczne, zdobywali wiedzę z zakresu przepisów obowiązujących w piłce nożnej oraz z zakresu udzielania pierwszej pomocy poszkodowanemu zawodnikowi na boisku. Zajęcia prowadzone były w grupach : juniorzy 25 treningów, seniorzy 35 treningów, mecze ligowe – seniorzy – 30 spotkań, juniorzy- 6 spotkań, mecze kontrolne na hali i boisku- seniorzy 8, juniorzy 4.  Odbył się również festyn rodzinny oraz zawody o puchar Wójta.
3. Stowarzyszenie Rodziców Uczniów i Nauczycieli „Lepsze Jutro”  otrzymało:
-  9.940 zł na realizację projektu pt: „Organizacja wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży zamieszkałej w Gminie Brody (obóz wędrowny, turniej sportowy, dwa wyjazdy do opery, Muzeum Narodowego i do ogrodu Botanicznego we Wrocławiu. Wykorzystano jednak kwotę 9.763,10zł. Całkowita wartość zadania to kwota 17.509,45 w tym wkład własny 6.096,29zł oraz wolontariat 1650,00zł.
W ramach projektu odbyły się:

a)  wyjazd uczniów Szkoły Podstawowej do opery we Wrocławiu (29.06.2012r.)
b) dwa turnieje sportowe na Orliku w ramach popularyzacji zdrowego trybu życia  (25.07.2012r., 24.08.2012r.)
c) marsz wędrowny  w dniach 23.07-25.07.2012r. w którym uczestniczyło 20 uczniów i 2 opiekunów,
d) aerobik (18.07-26.08.2011r.) dwa razy w tygodniu po 2 godziny
e) wyjazd do opery we Wrocławiu – zwiedzanie Muzeum Narodowego oraz Panoramy Racławickiej (14.09.2012r.)
- na realizację projektu pt: „Razem po zdrowie” 4000,00zł - zorganizowanie 4 wyjazdów na basen do Zielonej Góry, jednej ogólnopolskiej akcji „Polska Biega”, 48 godzin zajęć na sali gimnastycznej (siatkówka). Wykorzystano jednak 3.743,52zł. Całkowita wartość zadania to kwota 6.433,52 w tym wkład własny 1.410,00zł, wolontariat – 1.280,00zł.

4. Stowarzyszenie Koła Gospodyń Wiejskich w Kole „Inicjatywa w Kole” na inicjatywę lokalną jako wkład własny do realizacji projektu „Kuchnia dla pokoleń” – wyposażenie kuchni w świetlicy wiejskiej w Kole. Wartość zadania – 20.087,01 w tym środki pozyskane w innych źródeł 14.087,02zł, dotacja – 6.000zł
Reasumując, w  2012r. trzy  organizacje podjęło się realizacji zadań publicznych. W sumie gmina podpisała 5 umów z sektorem pozarządowym na dofinansowanie realizacji wybranych zadań własnych.

Po stronie organizacji pozarządowych w realizację zadań publicznych realizowanych w drodze dotacji zaangażowanych było  około 20 wolontariuszy.
Podpisano umowy ze stowarzyszeniami na dotację na łączną kwotę 55.940,00zł.   Natomiast rzeczywista  wielkość kosztów poniesionych przez stowarzyszenia wyniosła 105.798,93 zł.

Wszelkie informacje na temat sektora pozarządowego: aktualności, informacje o konkursach, uchwały i zarządzenia znajdują się na gminnej stronie internetowej. Tam również zostanie zamieszczony niniejszy dokument.

Brody, dnia 11 kwietnia 2013r.
                                                                                           Wójt Gminy
                                                                                 (-) Ryszard Kowalczuk
Wyk. H.W.
 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Brody
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Halina Wysługocka
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2013-04-16
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Halina Wysługocka
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2013-04-16 13:04:35
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Tomasz Paś
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2013-04-16 13:04:39
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Tomasz Paś
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2013-04-16 13:04:39
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
6321 raz(y)