ˆ

Komisja Mienia Komunalnego, Handlu i Usług, Porządku Publicznego oraz Ochrony Środowiska

Szczegóły informacji

lata 2014-2016: Wnioski i ustalenia wynikające z posiedzenia odbytego w dniu:

Informacja ogłoszona dnia 2015-01-27 08:34:34 przez Tomasz Paś, informacja należąca do archiwum

13.12.2016r.

1. Zaopiniowano pozytywnie projekty uchwał w spr.
- wyrażenia opinii dot. wniosku Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Z. Górze o pozbawienie ochronności lasów, które uznane są za ochronne oraz o uznanie lasów za ochronne
- zmiany uchwały w sprawie poboru podatków w drodze inkasa ( dopisanie zmiany w sołectwie Jałowice)
-  organizacji wspólnej obsługi przez Zespół Szkół w Brodach
-  uchwały budżetowej Gminy Brody na rok 2017. oraz WPF na lata 2017 – 2027.
2. Zapoznano się z:
 - informacją dot.  zadań w lesie komunalnym w 2016r. i planowanych na 2017r.
 - ze zmianami w budżecie na 2016r.
Przewodniczący Komisji
Marian Kowalski

23.11.2016r.

1. Zaopiniowano pozytywnie
  • projekty uchwał w sprawie:
- sprzedaży lokalu  w Jasienicy ( pałacyk dz. 30/2)
- zmiany uchwały w sprawie poboru podatków w drodze inkasa
- przedłużenia umowy na dzierżawę gruntu
  • pismo Urzędu Marszałkowskiego dot. Łuku Mużakowa
2.  Zapoznano się z
- wnioskiem 4 mieszkańców Zasiek dot. zmian w planie zagospodarowania przestrzennego Zasiek:
-  projektem uchwały w spr. powołania stałych komisji Rady Gminy, ustalenia zakresów ich działania i składów   osobowych,
-  pismem Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych dot.    lokalizacji lasów uznawanych za ochronne
-  projektem budżetu gminy Brody na 2017r.
-  Informacją dot. przygotowań do zimowego utrzymania dróg.
Przewodniczący Komisji
Marian Kowalski

20.10.2016r.

1. Zapoznano się z informacją dot.
    -  działalności Zespołu Szkół w Brodach. .
    -  realizacji inwestycji w gminie
2. Zaopiniowano pozytywnie projekty uchwał w sprawie:
  -  zbycia nieruchomości stanowiącej mienie komunalne Gminy Brody w drodze bezprzetargowej
  -  zarządzenia wyborów sołtysa w m. Suchodół.
  -  określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
3. Zapoznano się
    -  z projektem uchwały w spr. uchwalenia rocznego programu współpracy Gminy Brody z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na 2017r.
4. Zaopiniowano pozytywnie zmiany w budżecie na 2016r.
5. Komisja wnioskuje o uporządkowanie terenu na cmentarzu w Bieczu.
Przewodniczący Komisji
Marian Kowalski

16.09.2016r.

1. Komisja wnioskuje o ujęcie w planie zagospodarowania przestrzennego terenów  pomilitarnych zapisu o treści „za wyjątkiem działalności szkodliwej dla środowiska”
2. Komisja prosi o przedstawienie im informacji dot. zużycia wody w 2015r. i 2016r.
3. Komisja zapoznała się z projektem uchwały w sprawie:
    - wyrażenia zgody na przekazanie na rzecz Gminnej Biblioteki Publicznej w Brodach nieruchomości niezabudowanej w drodze darowizny
4. Zaopiniowano pozytywnie projekty uchwał w sprawie:
    - zbycia nieruchomości stanowiącej mienie komunalne Gminy Brody w drodze bezprzetargowej
    - zarządzenia wyborów sołtysa w m. Jałowice
5. Zapoznano się z wykonaniem budżetu za I półrocze 2016r.
Przewodniczący Komisji
Marian Kowalski

15.06.2016r.

Komisja zapoznała się z :
 -  projektami uchwał w sprawie:
 - regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Brody
 - terminu, częstości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
 - szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie gminy Brody   i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
- zasad udzielania i rozmiaru zniżek w realizacji tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, którym powierzono stanowiska kierownicze.
-  ze zmianami w budżecie na 2016r
-  informacją o sprzedaży mienia komunalnego
- informacją  o uzyskanych środkach pomocowych, promocji gminy.
Przewodniczący Komisji
Marian Kowalski

23.05.2016r.

1. Komisja zapoznała się z uchwałami  w sprawie:
    -   wyrażenia zgody na zbycie w drodze przetargu nieruchomości stanowiącej mienie komunalne Gminy Brody
     -  wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy na dzierżawę gruntu.
     -  projektem uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w trybie przetargu nieruchomości   stanowiącej mienie komunalne Gminy Brody  ( świetlica w Brodach )
2. Komisja wnioskuje o przedstawienie na komisję w czerwcu  spraw związanych z mieszkaniami socjalnymi i komunalnymi  ( szczególnie dot. lokalu w Jałowicach 11)
3. Komisja prosi o informacje na piśmie dot. stanu na dzień 31.12.2015r. zaległości w gospodarce mieszkaniowej wg numerów mieszkań.
4. Komisja nie wnosi zastrzeżeń do wykonania budżetu za 2015r.
5. Zapoznano się z informacjami  dot. bezrobocia, oraz oceny zasobów pomocy społecznej.
Przewodniczący Komisji
Marian Kowalski

20.04.2016r.

1. Komisja zapoznała się ze sprawozdaniem z realizacji w 2015r. programu współpracy Gminy Brody z organizacjami pozarządowymi  oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego.
    Należy dopisać w dz. VII Podsumowania „ Udział wzięło 5 stowarzyszeń, które miały możliwość prezentacji swojej działalności”
2. Zaopiniowano pozytywnie projekty uchwał w sprawie:
   - zmiany uchwały w spr. poboru podatków w drodze inkasa.
   - przedłużenia obowiązywania taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków  dla Gminy Brody.
   - wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy za dzierżawę gruntu
   - przyjęcia przez gminę dotacji
   - zasad udzielania dotacji celowej na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków ( w § 3 zamiast słowa „likwidacja”  wpisać „odcięcie”.)
               - uzgodnienia projektu uchwały Sejmiku Województwa Lubuskiego w spr. Parku Krajobrazowego „Łuk Mużakowa”         
   - przyjęcia projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Brody na lata 2015 – 2030.
3. Zapoznano się z projektem uchwały w spr.  zmian w budżecie na 2016r.
4. Zaopiniowano pozytywnie wniosek J. Deki w spr.. zmiany  w planie zagospodarowania przestrzennego Zasiek  dot. rozszerzenia działalności na stację paliw na dz. nr 49/2.
5. Komisja przychyla się do propozycji przedstawiciela Urzędu Gminy  o zabezpieczenie środków  na 2017r. na zakup równiarki.
6. Komisja wnioskuje o  ogłoszenie konkursu na najładniejszą posesję na początku maja 2016r.
Przewodniczący Komisji
Marian Kowalski

15.03.2016r.

1.   Zaopiniowano pozytywnie projekty uchwał w sprawie
      - przyjęcia  „Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Brody”
      - zmiany uchwały w spr. uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy Brody na lata 2013 – 2017.
      - uchwalenia  „Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Brody”
      - przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganie bezdomności zwierząt na terenie gminy Brody na 2016r.
2.  Zapoznano się z :
     -  informacją Policji i OSP w sprawie stanu bezpieczeństwa publicznego
     -  projektem uchwały w sprawie zmian do budżetu w 2016r.
Przewodniczący Komisji
Marian Kowalski

16.02.2016r.

1. Komisja dyskutowała na temat „ Programu gospodarki niskoemisyjnej”.
2. Pracowano nad ustaleniem zasad konkursu na „Najładniejszą posesję”
3. Zaopiniowano pozytywnie projekt uchwały w sprawie zmiany diet dla radnych.
4. Zapoznano się z projektem uchwały dot. zmiany uchwały w spr. poboru  podatków w drodze inkasa.
5. Dokonano analizy wykonania uchwał rady oraz wniosków komisji za 2015r.
Przewodniczący Komisji
Marian Kowalski

18.01.2016r.

1. Komisja wnioskuje o opomiarowanie urządzeń wodno-kanalizacyjnych na terenie Gminy Brody.
2. Komisja negatywnie opiniuje przystąpienie gminy do Stowarzyszenia „Aglomeracja Zielonogórska”
3. Zaopiniowano pozytywnie:
   -   projekt uchwały dot. wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy na dzierżawę gruntu
    - projektem uchwały w spr. określenia kryteriów rekrutacji do szkół podstawowych i gimnazjów prowadzonych przez Gminę Brody, przyznania poszczególnym kryteriom określonej liczby punktów oraz określenia dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia.
5. Komisja wnioskuje o przedstawienie zakresów czynności poszczególnych stanowisk w  Referacie Gospodarki Komunalnej.
Przewodniczący Komisji
Marian Kowalski

10.12.2015r.

1. Komisja opracowała  plan pracy na  2016r.
2. Komisja zapoznała się z projektem budżetu na 2016r.i ocenia go pozytywnie.
3. Zapoznano się z: projektem uchwały w spr :
    -  . zarządzenia wyborów sołtysa w m. J. Dolne
    -    zmian w budżecie na 2015r., zmian w WPF.
 
Przewodniczący Komisji
Marian Kowalski

24.11.2015r.

1. Zaopiniowano pozytywnie projekty uchwał w sprawach:
-   wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów na dzierżawę gruntu
-   zmiany uchwały Nr IV/18/11 Rady Gminy Brody z dn. 14.02.2011r
-  uchwalenia rocznego programu współpracy Gminy Brody z organizacjami pozarządowymi oraz  innymi podmiotami wymienionymi w art. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o  wolontariacie
-   ustanowienia stanowiska dokumentacyjnego o nazwie ”Wydma nad Dużym Stawem”
-   wprowadzenia zmian do uchwały Nr XXXVI/251/10 Rady Gminy Brody z dn. 29.01.2010r. w spr. zarządu i korzystania z cmentarzy komunalnych w Gminie Brody
-   zmiany uchwały Nr XXVI/197/13 Rady Gminy Brody z dn. 28.03.2013r. w spr. uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy Brody na lata 2013 -2017.
-  wprowadzenia zmian do uchwały Nr XXXVI/256/02 Rady Gminy Brody z dn. 27.03.2002r. w spr. ustalenia zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy.
-   wyrażenia woli przystąpienia Gminy Brody do Lubuskiej Rybackiej Lokalnej Grupy Działania
-   określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości,
-   określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych,
-   ustalenia wzorów formularzy obowiązujących w zakresie podatku od nieruchomości, podatku  rolnego oraz podatku leśnego.
-  zwolnień w podatku od nieruchomości
-  opłaty targowej
-  opłata za posiadanie psa
-  zmiany uchwały o powołaniu Komisji Rewizyjnej
-  wprowadzenia zmiany do uchwały w sprawie  powołania stałych komisji Rady Gminy, ustalenia zakresów  ich działania i składów osobowych
2  Zapoznano się z:
-  projektem uchwały w sprawie :regulaminu dostarczania wody i odbioru ścieków na terenie Gminy Brody,
- wysokością podatku rolnego i leśnego
- informacją dot. gospodarki odpadami
3. Komisja  zaopiniowała pozytywnie plan dochodów  na 2016r.
4.  Analizowano plany do budżetu OSP, promocji,  ZGKiM..
Przewodniczący Komisji
Marian Kowalski

15.10.2015r.

1. Komisja zapoznała się z informacją  dot. :
    -  przygotowaniem cmentarzy do święta „Wszystkich Świętych”
    -  zimowego utrzymania dróg
    -  prac związanych z przekształceniem ZGKiM.
    -  realizacji inwestycji na terenie gminy Brody
2. Komisja wnioskuje o wyjaśnienie kwestii prawnej do kogo należy grunt pod
    boiskiem w Brodach.
3. Komisja wnioskuje o  sprawdzenie czy wszystkie firmy działające na terenie gminy Brody mają zawartą umowę na wywóz śmieci.
4. Zapoznano się z projektami uchwał w prawie:
               - wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów na dzierżawę gruntu
               - ustanowienia stanowiska dokumentacyjnego o nazwie „ Wydma nad Dużym Stawem”
               - zarządzenia wyborów sołtysa w miejscowości Janiszowice
               - zmian w budżecie na 2015r.
Przewodniczący komisji
Marian Kowalski

3.09.2015r.

1.Komisja zapoznała się  z projektami uchwał w sprawie:
   -  zmian w budżecie na 2015r.
   -  wyrażenia zgody na zbycie w trybie przetargu nieruchomości stanowiącej mienie komunalne  Gminy Brody.
2. Komisja nie ma zastrzeżeń do wykonania budżetu za I półrocze 2015r.
3. Komisja proponuje dokonać rozeznania odnośnie modernizacji stacji uzdatniania wody w Brodach.
4. Komisja wnioskuje o zabezpieczenie  w budżecie na 2016r. środków na dodatkowy punkt w ramach akcji estetyczna posesja „na najbardziej estetyczne sołectwo
Przewodniczący komisji
Marian Kowalski

18.06.2015r.

1. Komisja przeanalizowała wykonanie  budżetu ZGKIM za 2014r.
2. Komisja zapoznała  się z::
a/  projektami uchwał w sprawie:
-  wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów na dzierżawę gruntu,
-  zmiany uchwały nr XXVI/197/13 w spr. uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy Brody na lata 2013-2017 zmienioną uchwałą XXXV/283/14 z dn. 27.01.2014r. oraz uchwałą nr XLII/314/14
   z dnia 13.11.2014r.
-  uchwalenia Gminnego Programu Wspierania Rodziny w Gminie Brody na lata 2015-2017.
-  rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem Wójta Gminy Brody z wykonania budżetu za 2014r.
-  absolutorium dla Wójta Gminy Brody z tytułu wykonania budżetu za 2014r.
-  zmiany uchwały budżetowej Gminy Brody na 2015r.
b/ informacją  o sprzedaży mienia komunalnego
c/ informacją dot. pozyskiwania środków pomocowych.
d/ uchwałą RIO w spr. wydania opinii o wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Gminy dot. nieudzielenia absolutorium Wójtowi.
 
Przewodniczący Komisji
Marian Kowalski

15.05.2015r.

1. Komisja wnioskuje o  sprzedaż lokalu w bud. Nr 30 w Jasienicy.
    Należy podjąć działania w kierunku rozwiązania problemu budynku  mieszkalnego w Jałowicach  nr 11.
2. Komisja opiniuje pozytywnie projekty uchwał w sprawie:
    -  zmian w budżecie na 2015r.
    -  pozostawienia skargi bez rozpoznania
    -  wyrażenia zgody na zbycie w trybie przetargu nieruchomości stanowiących mienie komunalne Gminy Brody.
3.  Komisja proponuje przedstawić radnym na sesji  dwie propozycje stawek dla członków OSP:  zaproponowanych  przez Wójta,  oraz wg stawek ujętych do budżetu na 2015r.
4. Komisja zapoznała się z informacją dot. wydatków na wigilię w 2014r.
 
Przewodniczący Komisji
Marian Kowalski

16.04.2015r.

1. Zapoznano się z  informacją  dot. stanu dróg. Remont drogi do szkoły pozostawiono do rozpatrzenia  na posiedzeniu w maju.
2. Zaopiniowano pozytywnie projekty uchwał w sprawie:
   -  wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów na dzierżawę gruntu.
   -  wyrażenia woli kontynuacji członkostwa Gminy Brody w Stowarzyszeniu „Lokalna Grupa Działania – Grupa Łużycka” z siedzibą w Lubsku w okresie programowania
      2014 -2020.
3. Komisja zapoznała się ze :
-  sprawozdaniem z realizacji w 2014r. programu współpracy Gminy Brody z organizacjami  pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego.
-   informacją GOPS  Brody dot. oceny zasobów pomocy społecznej na rok 2014 dla gminy   Brody
  -  projektem uchwały w spr.zmian Statutu Gminy Brody,
  - projektem uchwały w spr zmiany uchwały nr I/3/14 Rady Gminy Brody z dnia 8.12.2014r. w spr. powołania Komisji  Rewizyjnej.
  -  projektem uchwały w sprawie  likwidacji samorządowego zakładu budżetowego pod nazwą Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej  w Brodach.
  -  projektem uchwały w spr. przedłużenia obowiązywania taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków dla Gminy Brody.
4. Komisja proponuje przełożyć na maj,  projekt uchwały  w sprawie  ustalenia ekwiwalentu dla członków OSP w Gminie Brody. Komisja prosi Prezesa OSP o uzasadnienie uchwały.
5. Komisja wnioskuje o zwrócenie się do Starosty o przedstawienie rzeczywistych kosztów modernizacji wskazanych odcinków dróg powiatowych w oparciu o kosztorysy i sprecyzowanie czy podane kwoty zawierają podatek ( brutto)
6. Komisja wnioskuje, by ZGKiM  wystąpił z pismem do Starostwa o zezwolenie na usunięcie drzew – wiatrołomów w lesie komunalnym.
  
Przewodniczący Komisji
Marian Kowalski

12.03.2015

1. Zapoznano się z  informacją  Policji oraz OSP,   o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego w gminie
 2. Należy wystąpić z pismem do Wojewody o podanie informacji na jakim etapie jest     wykonanie zarządzenia zastępczego Wojewody w sprawie naniesienia złóż, w studium gminy Brody.
3. Komisja wnioskuje o poszerzenie placu targowego  przy Urzędzie Gminy w Brodach.
4. Komisja przychyla się do  wniosku Kierownika ZGKiM o zwolnienie zakładu z odprowadzenia do budżetu Gminy środków finansowych tzw. nadwyżki środków obrotowych.
5. Zaopiniowano pozytywnie projekty uchwał w sprawie:
   -  zmiany w budżecie na 2015r.
    - przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Brody w 2015r.
    - zbycia nieruchomości stanowiącej mienie komunalne w drodze bezprzetargowej
    - uchylenia uchwały nr 194/09 w spr. ustalenia minimalnych  stawek czynszu za dzierżawę lub najem gruntów stanowiących własność Gminy Brody - zmiany uchwały nr 215/09 w spr. określenia zasad nabywania, zbywania i obciążenia nieruchomości oraz ich wydzierżawiania, wynajmowania i użyczania.
    - określenia kryteriów drugiego etapu postępowania rekrutacyjnego  do publicznego przedszkola i oddziałów przedszkolnych prowadzonych przez Gminę Brody, oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów
6. Ustalono warunki konkursu „estetyczna posesja, sołectwo”.
7. Wyrażono zgodę na :
   -  wydzielenie  części . działki do sprzedaży  w Brożku o pow. 2,29 ha
   -  podział działki  w Suchodole na 2 działki budowlane celem ich sprzedaży        
8.  Zapoznano się z projektami uchwał w sprawie:
   -  określenia zasad korzystania ze świetlic wiejskich Gminy Brody.
   -  ustalenia wysokości opłat za wynajem  świetlic wiejskich.
9.  Zapoznano się z   informacją o realizacji wniosków komisji za II półrocze 2014r. oraz z wykonaniem uchwał Rady Gminy za 2014r.
 
                           Przewodniczący Komisji
                                  Marian Kowalski

17.02.2015r.

1. Prace nad przekształceniem ZGKiM przeniesiono na posiedzenie w marcu, ponieważ komisja nie otrzymała żadnych dokumentów w tej sprawie. Komisja oczekuje na  stanowisko Wójta, które powinien przedstawić na posiedzeniu komisji w marcu.
2. Komisja zaopiniowała pozytywnie projekty uchwał w sprawie:
    -  poboru podatków w drodze inkasa
    -  wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy na dzierżawę gruntu.
    -  zmiany do uchwały nr XXX/194/09 w spr. ustalenia minimalnych stawek czynszu za dzierżawę   lub najem gruntów stanowiących własność gminy Brody zmienionej uchwałą nr /65/11 R.G. 
    -  powołania doraźnej Komisji Statutowej Rady Gminy Brody.
    -  ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Brody
    - w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Brody NR III/9/14 z dnia 23 grudnia 2014r. w sprawie określenia górnych stawek opłat za usługi odbioru odpadów komunalnych z nieruchomości niezamieszkałych
    -  wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty
    -  zmiany uchwały budżetowej  Gminy Brody na 2015r.
3. Komisja zapoznała się z informacją dot. wypoczynku zimowego dzieci.
4. Należy zobowiązać firmę  ORANGE do zawarcia umowy na odbiór śmieci z lokalu użytkowanego w Brodach ul. Kościuszki.
Przewodniczący Komisji
Marian Kowalski

14.01.2015r.

1. Kierownik ZGKiM  zobowiązał się do  zakończenia  zawierania umów na dostarczanie wody do Zasiek i Brożka, w  terminie do dnia 30.01.2015r.
2. Komisja opiniuje pozytywnie projekt. uchwały dot. zmiany uchwały Nr XXIII/176/12 Rady Gminy Brody w spr. wyboru metody ustalenia opłaty za  gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty.
3. Komisja zapoznała się z projektem uchwały w sprawie uchwalenia  Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2015r.
4. Zaopiniowano  pozytywnie projekt uchwały  dot. zarządzenia wyborów sołtysów i rad sołeckich.
5. W budżecie  ZGKiM  w dziale  dochody z lasów – zwiększyć wpływy do 35 tys. zł. oraz zmniejszyć  dotację o 10 tys. zł.
6. Przed sezonem letnim należy zlustrować place zabaw pod względem bezpieczeństwa..
                                                      Przewodniczący Komisji
                                                            Marian Kowalski

12.12.2014r.

1. Członkowie komisji zapoznali się z projektem uchwał w sprawie:
-  określenia górnych stawek opłat za usługi odbioru odpadów komunalnych z nieruchomości niezamieszkałych
-  zmiany uchwały nr XXIII/176/12 Rady Gminy Brody w spr. wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty.
2. Komisja proponuje   wynagrodzenie Wójta  w wysokości
-   zasadnicze – 4.700 zł.
-  dodatek funkcyjny – 1.500 zł.
-  Pozostałe składniki – bez zmian.
3. Komisja wybrała p. Marka Rubina na wiceprzewodniczącego komisji.
4. Opracowano plan pracy komisji na 2015r.
                                                                Przewodniczący Komisji
                                                                        Marian Kowalski

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Brody
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Biuro Rady
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2015-01-27
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Biuro Rady
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2015-01-27 08:34:30
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Tomasz Paś
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2015-01-27 08:34:34
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Tomasz Paś
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2018-11-13 08:54:36
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
3553 raz(y)