ˆ

Aktualności

Szczegóły informacji

XXVI Sesja Rady Gminy

Niniejszy dokument jest wersją archiwalną.
Informacja ogłoszona dnia 2013-03-25 06:14:03 przez Tomasz Paś

W dniu 28.03.2013r. o godz. 900 w świetlicy remizy OSP w Brodach odbędzie się XXVI Sesja Rady Gminy Brody

Proponowany porządek obrad :

1. Otwarcie obrad XXVI Sesji Rady Gminy Brody

2. Przyjęcie protokołów z XXIV i XXV sesji Rady Gminy

3. Złożenie ślubowania przez nowo wybranego radnego.

4. Informacja Wójta o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.

5. Informacja Przewodniczącej Rady i Przewodniczących komisji o działaniach podejmowanych w okresie

    międzysesyjnym.

6. Informacja o przebiegu ferii zimowych.

7. Informacja z działalności Gminnej Komisji Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za 2012r.

8. Informacja z działalności GOPS

9. Informacja z działalności klubów sportowych LZS Koło, Brody, ORLIK

10. Podjęcie uchwał w sprawie:

   a/  określenia terminów i sposobu ustalania zaliczkowych wpłat nadwyżki  środków obrotowych dokonywanych przez

        samorządowe  zakłady budżetowe do budżetu Gminy Brody oraz sposób i terminy rocznych rozliczeń

        i dokonywania wpłat  do budżetu,

   b/  zmiany uchwały budżetowej Gminy Brody na 2013r.

   c/  przyjęcia przez gminę dotacji

   d/  zmiany w  Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2013 – 2020,

   e/  wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie Gminy na 2014r. środków stanowiących fundusz sołecki.

   f/   uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy Brody na  lata 2013–2017

   g/  zbycia nieruchomości stanowiącej mienie komunalne Gminy Brody w drodze przetargu

   h/  wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy na dzierżawę gruntu cz.dz.nr 172/20

   i/   wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy na dzierżawę gruntu cz.dz.nr 46/3

   j/   określenia wysokości stawki opłaty od posiadania psa na 2013r.

   k/  przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie

        gminy Brody w 2013r.

   l/   przejęcia od Powiatu Żarskiego zadania zarządzania przystankami komunikacyjnymi zlokalizowanymi wciągu dróg

        powiatowych w granicach administracyjnych gminy Brody.

   ł/   stawek opłat za korzystanie przez operatorów i przewoźników z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem

        lub zarządzającym jest Gmina Brody.

   m/ uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów w środkowej części miejscowości

        Zasieki oraz terenów na granicy m. Zasieki i m. Brożek.  

   n/  zmian do uchwały Nr II/3/10 Rady Gminy Brody z dn. 14.12.2010r. o powołaniu stałych komisji Rady Gminy,

        ustalenia zakresów ich działania i składów osobowych.

   o/  uchylenia uchwały Nr XVI/123/12 rady Gminy Brody z dn. 28.05.2012r. o powołaniu komisji doraźnej

        ds. współpracy z PGE Gubin sp. z o.o. w zakresie budowy kompleksu energetycznego na terenie Gminy Brody.

   p/  przedłużenia obowiązywania taryf za zbiorowe zaopatrywanie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków dla

        Gminy Brody

   r/   regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Brody,

   s/   wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki

        tej opłaty.

   t/   przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy

        Brody.

   u/  odwołania Przewodniczącej  Rady Gminy.

12. Interpelacje i zapytania  radnych.

13. Wolne wnioski.  

14. Zamknięcie obrad Sesji.