ˆ

Obwieszczenia

Szczegóły informacji

ZAWIADOMIENIE

Niniejszy dokument jest wersją archiwalną.
Informacja ogłoszona dnia 2014-02-03 20:18:58 przez Tomasz Paś

Akapit nr - brak tytułu

Wójt Gminy Brody, działając na podstawie art. 39 ust. 1 w związku z art. 79 ust. 1 ustawy z 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t. j. Dz. U. z 2013 r. poz. 1235 z późn. zm.) zawiadamia, że przystępuje do opracowania projektu decyzji w sprawie środowiskowych uwarunkowań dla przedsięwzięcia polegającego na budowie Miejsca Obsługi Podróżnych (MOP) – stacja paliw płynnych i LPG wraz z zapleczem socjalno-biurowym i częścią handlową, restauracją, myjnią dla samochodów ciężarowych i osobowych oraz miejscami postojowymi dla samochodów osobowych, ciężarowych i autobusów na dz. Nr 482/20 Obręb 0010 Jeziory Wysokie jedn. ew. 081103_Brody
         W związku z powyższym informuje się strony postępowania o możliwości zapoznania się z niezbędną dokumentacją sprawy oraz możliwością składania uwag i wniosków przed wydaniem decyzji.
         Uwagi i wnioski w formie pisemnej, elektronicznej i ustnej można składać w terminie 21 dni od dnia otrzymania niniejszego zawiadomienia  w Urzędzie Gminy Rynek 2, 68-343 Brody (pok. Nr 6) w godzinach urzędowania. Zgodnie z art. 41 ustawy z 3 października 2008 r.o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t. j. Dz. U. z 2013 r. poz. 1235 z późn. zm.) uwagi lub wnioski złożone po upływie wyznaczonego terminu pozostawia się bez rozpatrzenia.
Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Wójt Gminy Brody.
 
Otrzymują:
1. Wnioskodawca:
    HOREX A.i E. Horoszkiewicz s.j.
    ul. Wyspiańskiego 8, 66-620 Gubin.
2. Powiat Żarski Aleja Jana Pawła II 5 68-200 Żary.
3. Agencja Nieruchomości Rolnych
   ul. Lwowska 25, 65-225 Zielona Góra.
4. P.p. Joanna i Adam Wiśniowscy
    zam. Trzebiel.
5. www.bip.brody.pl.         
6. Tablica ogłoszeń UG Brody.
7. Tablica ogłoszeń sołectwa Jeziory Wysokie.
8. a/a.