ˆ

Obwieszczenia

Szczegóły informacji

Tytuł nie wyświetlany dla informacji

Niniejszy dokument jest wersją archiwalną.
Informacja ogłoszona dnia 2012-07-17 10:39:37 przez Użytkownik wprowadzający dane archiwalne

Akapit nr - brak tytułu


Brody, 16 lipca 2012 r.

Znak RL.6220.5.2012

 

ZAWIADOMIENIE

 

         Wójt Gminy Brody, działając na podstawie art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.) w związku z art. 79 ust. 1 ustawy z 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.) zawiadamia, że został zgromadzony materiał dowodowy w sprawie o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.:

 

„Budowa linii do segregacji odpadów” na dz. Nr 935 Obręb Jeziory Wysokie.

 

         W związku z powyższym informuje się strony postępowania o możliwości wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów przed wydaniem wnioskowanej decyzji.

         Uwagi i wnioski w formie pisemnej, elektronicznej i ustnej można składać w terminie 14 dni od dnia otrzymania niniejszego zawiadomienia  w Urzędzie Gminy Rynek 2, 68-343 Brody (pok. Nr 6).

         Złożone uwagi i wnioski zostaną rozpatrzone przez Wójta Gminy Brody przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla w/w przedsięwzięcia.

  

Otrzymują:

1. EKO RECYKLING Sp. z o.o.

    Brożek 20, 68-343 Brody.

2. a/a.

3. Tablica ogłoszeń UG Brody.

4. www.bip.brody.pl