ˆ

Obwieszczenia

Szczegóły informacji

Z A W I A D O M I E N I E o wszczęciu postępowania i wystąpieniu do organów współdziałających

Informacja ogłoszona dnia 2012-07-03 10:42:19 przez Użytkownik wprowadzający dane archiwalne, informacja należąca do archiwum

Akapit nr 1 - brak tytułu

 Wójt Gminy Brody                                                                                                                                                                                          Brody, dnia 2 lipca 2012 r.

 

Znak RL.6220.5.2012

 

Z A W I A D O M I E N I E

o wszczęciu postępowania i wystąpieniu do organów współdziałających

 

Zgodnie z art. 49 oraz 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.) w związku z art. 73 ust. 1 i art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.)

 z a w i a d a m i a m,

 że w dniu 2 lipca 2012 r., na wniosek EKO RECYKLING Sp. z o.o. Brożek 20, 68-343 Brody zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Budowa linii do segregacji odpadów” na dz. Nr 935 Obręb Jeziory Wysokie.

 Informuję o uprawnieniach wszystkich stron tego postępowania wynikających

z art. 10 § 1 Kpa do czynnego w nim udziału w każdym jego stadium.

 

Przedmiotowa inwestycja należy do grupy przedsięwzięć określonych przepisem § 3 ust. 1 pkt 80 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2010 r., Nr 213, poz. 1397). Przytoczony przepis klasyfikuje przedsięwzięcie jako mogące potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, dla którego sporządzenie raportu o oddziaływaniu na środowisko może być stwierdzone na podstawie art. 63 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.).

 Jednocześnie zawiadamiam, że na podstawie art. 61 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.) w ramach wszczętego postępowania może być prowadzona ocena oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, przy czym zgodnie z art. 63 ust. 1, art. 64 ust. 1 w/w ustawy obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania w/w przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko Wójt Gminy Brody stwierdzi w drodze postanowienia po wcześniejszym zasięgnięciu opinii:

1. Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gorzowie Wielkopolskim,

2. Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Żarach.

 Organem właściwym do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia pn. „Budowa linii do segregacji odpadów” jest Wójt Gminy Brody. W przypadku stwierdzenia obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, decyzja w przedmiocie sprawy zostanie wydana po uzgodnieniu warunków realizacji przedsięwzięcia z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska w Gorzowie Wielkopolskim oraz uzyskaniu opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Żarach.

Wobec powyższego rozstrzygnięcie sprawy nastąpi niezwłocznie po uzyskaniu wymaganych opinii pomocniczych oraz uzgodnień. Zgodnie z art. 64 ust. 4 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko oraz art. 35 § 5 Kpa do terminów załatwienia sprawy nie wlicza się terminów przewidzianych w przepisach prawa dla dokonania określonych czynności, okresów zawieszenia postępowania oraz okresów opóźnień spowodowanych z winy strony albo z przyczyn niezależnych od organu.

Jednocześnie zawiadamiam wszystkich zainteresowanych o możliwości zapoznania się z dokumentacją sprawy i możliwości składania uwag i wniosków w siedzibie Urzędu Gminy w Brodach Rynek 2 , pok. nr 8, w terminie 21 dni od dnia doręczenia niniejszego zawiadomienia. Organem właściwym do rozpatrzenia złożonych uwag i wniosków jest Wójt Gminy Brody. Uwagi i wnioski złożone po upływie w/w terminu pozostawia się bez rozpatrzenia.

Zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 9 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, informację o wszczętym postępowaniu administracyjnym umieszczono w publicznie dostępnym wykazie danych prowadzonym przez Wójta Gminy Brody stronie internetowej www.bip.brody.pl oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Brodach Rynek 2.

  

        Wójt

Ryszard Kowalczuk

 

 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Brody
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Juliusz Dudziak
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2012-07-03
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Juliusz Dudziak
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2012-07-03 10:41:47
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Tomasz Paś
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2012-07-03 10:42:19
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Tomasz Paś
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2012-07-03 10:43:42
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
4105 raz(y)