Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Miejskiego Brody
  • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
  • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Ogłoszenia

Szczegóły informacji

Tytuł nie wyświetlany dla informacji

Niniejszy dokument jest wersją archiwalną.
Informacja ogłoszona dnia 2011-08-11 13:20:30 przez Użytkownik wprowadzający dane archiwalne

Akapit nr - brak tytułu

Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Gminy Brody uchwały Nr IX/55/11 z dnia 22 lipca 2011r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości Zasieki, obejmującego teren działki Nr 140, w granicach określonych na załączniku graficznym do uchwały, dostępnym do wglądu w Urzędzie Gminy Brody.
 
Zainteresowani mogą zgłaszać wnioski do wyżej wymienionego planu.
 
Jednocześnie na podstawie art. 3 ust. 1 pkt 11, art. 39 ust. 1 i art. 54 ust. 3 w związku z art. 29 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r. Nr 199, poz. 1227) zawiadamiam o przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości Zasieki.
 
Zainteresowani mogą zapoznać się z dokumentami sprawy oraz zgłaszać uwagi i wnioski do prognozy oddziaływania na środowisko.
 
Wnioski i uwagi należy składać na piśmie w Urzędzie Gminy Brody, ul. Rynek 2, 68-343 Brody w terminie do dnia 05.09.2011 r.
 
Wniosek lub uwaga powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.
 
Brody 10.08.2011 r. Wójt  mgr Ryszard Kowalczuk
 
 
 
Obwieszczenie wywieszono:
  • na tablicy ogłoszeń w budynku Urzędu Gminy Brody, ul. Rynek 2, w terminie od 10 sierpnia 2011 r. do 5 września 2011 r.
  • na tablicy ogłoszeń w miejscowości Zasieki, w terminie od 10 sierpnia 2011 r. do dnia 5 września 2011 r.
  • w Biuletynie Informacji Publicznej www.bip.brody.pl w dniach od 10 sierpnia 2011 r. i nie krócej niż do 5 września 2011 r.