ˆ

Rejestr zmian

Szczegóły informacji

Tytuł nie wyświetlany dla informacji

Niniejszy dokument jest wersją archiwalną.
Informacja ogłoszona dnia 2010-08-30 20:07:30 przez Użytkownik wprowadzający dane archiwalne

Akapit nr - brak tytułu

 

Cena wywoławcza działki wynosi 203.949,00 zł netto.
 


Dla każdoczesnych właścicieli działki 620/2 (transformator) należy ustanowić służebność w działce nr 620/3 polegającej na prawie przejścia, przejazdu, wykonania wykopów pod przyłącza energetyczne.
Do ceny zakupu nieruchomości dolicza się koszty dokumentacji i wyceny w wysokości 5.161,00 zł brutto. Nieruchomość jest wolna od obciążeń.

 

 

 

WÓJT GMINY BRODY
 


Ogłasza drugi ofertowy nieograniczony przetarg na sprzedaż działek nr 620/3, 620/4, 703/1, 703/2 o łącznej powierzchni 4.9181 ha położonych w miejscowości Jeziory Wysokie.
 


Cena wywoławcza działki wynosi 203.949,00 zł netto.
 

Dla każdoczesnych właścicieli działki 620/2 (transformator) należy ustanowić służebność w działce nr 620/3 polegającej na prawie przejścia, przejazdu, wykonania wykopów pod przyłącza energetyczne.
Do ceny zakupu nieruchomości dolicza się koszty dokumentacji i wyceny w wysokości 5.161,00 zł brutto. Nieruchomość jest wolna od obciążeń.
 

Brak aktualnego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. W studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Brody teren ten stanowi tereny specjalne dla ruchu turystycznego z wyodrębnionym obszarem centralnym.
Wójt Gminy Brody oświadcza, że na zbywanej nieruchomości nie przeprowadzono badań pod kątem zanieczyszczenia materiałami chemicznymi oraz wybuchami. W związku z powyższym na nieruchomości występuje konieczność wykonania takich działań przez nabywcę na własny koszt i na własne ryzyko. Jednocześnie Wójt Gminy Brody oświadcza, że Gmina nie będzie ponosić odpowiedzialności za powyższe wady z tytułu rękojmi. Teren stanowi potencjalne (trudne do określenia) zagrożenie dla zdrowia życia ludzi
 

Pisemne oferty należy składać w zamkniętych kopertach w Urzędzie Gminy Brody, pokój nr 7 do dnia 05.11.2007 r. do godz. 1400.

Oferta powinna zawierać:
- imię, nazwisko oraz adres oferenta, w przypadku oferty złożonej przez firmę wpis do rejestru sądowego lub zaświadczenie o wpisie do ewidencji,
- datę sporządzenia oferty, oferowaną cenę,
- oświadczenie, że oferent zapoznał się z warunkami przetargu i przyjmuje te warunki bez zastrzeżeń,
- propozycję w zakresie prowadzenia działalności oraz termin jej rozpoczęcia,
- liczbę osób przewidzianych do zatrudnienia w trakcie budowy oraz po rozpoczęciu działalności.
W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne.
Przetarg składa się z części jawnej i niejawnej.
Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłata wadium w gotówce w kwocie 20.000 zł,

płatne w kasie Urzędu Gminy w Brodach lub na konto Urzędu Gminy

Nr 22 1090 1564 0000 0000 5600 1658

BZ WBK Lubsko do 05.11.2007 r. do godz. 14:00.
 


Uczestnikowi, który wygra przetarg wpłacone wadium zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości. Nabywca nieruchomości jest zobowiązany resztę ceny zapłacić przed zawarciem umowy notarialnej. Termin zawarcia umowy notarialnej ustalony zostanie najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu. W przypadku uchylenia się nabywcy od zawarcia umowy w terminie ustalonym przez Wójta Gminy, wadium ulega przepadkowi na rzecz Gminy Brody.
 


Otwarcie ofert nastąpi w dniu 09.11.2007 r. o godz. 1000 w siedzibie Urzędu Gminy Brody.


Wójt zastrzega sobie prawo do swobodnego wyboru oferty, prowadzenia dodatkowych rokowań.
Przetarg może być odwołany jedynie z ważnych powodów.
Informacje dotyczące przetargu można uzyskać w Urzędzie Gminy tel.068 3712205 lub 068