ˆ

Rejestr zmian

Szczegóły informacji

XIV Sesja Rady Gminy Brody

Niniejszy dokument jest wersją archiwalną.
Informacja ogłoszona dnia 2020-05-21 08:34:28 przez Tomasz Paś

Akapit nr - brak tytułu

                 W dniu 26.05.2020r. o godz. 900, w sali nr 4 Szkoły Podstawowej w Brodach odbędzie się XIV Sesja Rady Gminy Brody.
Proponowany porządek obrad :
1. Otwarcie obrad XIV Sesji Rady Gminy Brody.
2. Sprawdzenie obecności.
3. Ustalenie porządku obrad.
4. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
5. Informacja Wójta o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.
6 .Informacja Przewodniczącego Rady, Przewodniczących Komisji o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.
7. Sprawozdanie z działalności Policji za 2019r oraz informacja o stanie porządku i bezpieczeństwa publicznego, p.poż. na terenie Gminy Brody.
8. Podjęcie uchwały w sprawie nieuzgodnienia projektu uchwały Sejmiku Województwa Lubuskiego w sprawie obszaru chronionego krajobrazu o nazwie „Zachodnie Okolice Lubska”.
9. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości stanowiącej mienie komunalne gminy Brody w trybie przetargu (dz.276 /2).
10. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości stanowiącej mienie komunalne gminy Brody w trybie przetargu. (dz. 267/4).
11. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w statucie sołectwa.
12. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia uchwały nr IV/38/19 Rady Gminy Brody z dn. 5.02.2019r. w sprawie przekazywania jednostkom pomocniczym (sołectwom) Gminy Brody składników mienia komunalnego do korzystania.
13. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie 2020r.
14. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w WPF.
15. Interpelacje i zapytania radnych.
16. Sprawy różne.
17. Zamknięcie obrad Sesji.