ˆ

Aktualności

Szczegóły informacji

XII Sesja Rady Gminy Brody

Niniejszy dokument jest wersją archiwalną.
Informacja ogłoszona dnia 2020-01-21 09:18:44 przez Tomasz Paś

Akapit nr - brak tytułu

W dniu 27.01.2020r. o godz. 900, w sali nr 2 Urzędu Gminy Brody odbędzie się XII Sesja Rady Gminy Brody.
Proponowany porządek obrad :
1. Otwarcie obrad XII Sesji Rady Gminy Brody.
2. Sprawdzenie obecności.
3. Ustalenie porządku obrad.
4. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
5. Informacja  Wójta o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.
6. Informacja Przewodniczącego Rady, Przewodniczących Komisji o działaniach podejmowanych  w okresie międzysesyjnym oraz podsumowanie prac komisji za 2019r.
7. Informacja na temat oferty wypoczynku dla dzieci i młodzieży w okresie ferii zimowych..
8. Podsumowanie prac komisji Rozwiązywania Problemów  Alkoholowych za 2019r
9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania  Problemów Alkoholowych oraz Narkomanii na 2020r
10. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Brodach do indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej, dotyczących zryczałtowanego dodatku
 energetycznego o którym mowa w ustawie z dnia 10 kwietnia 1997 r.- Prawo energetyczne.
11. Podjęcie  uchwały w sprawie wysokości stawek opłaty za zajęcie pasa drogowego, dla dróg których zarządcą jest Gmina Brody.
12. Podjęcie  uchwały w sprawie zaopiniowania projektu planu ochrony dla rezerwatu przyrody „Mierkowskie Suche Bory”.
13. Podjęcie  uchwały w sprawie wyrażenia opinii dot. wniosku Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Zielonej Górze o uznanie lasów za ochronne.
14. Interpelacje i zapytania radnych.
15. Sprawy różne.
16. Zamknięcie obrad Sesji.