ˆ

Rejestr zmian

Szczegóły informacji

III/9/02

Niniejszy dokument jest wersją archiwalną.

Rodzaj: Nieokreślony

Status: Obowiązujący

Sesja: II

Kadencja: I kadencja

Data wejścia w życie: Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia

Data podjęcia/podpisania: 2002-12-27

Data rozpoczęcia obowiązywania: 2002-12-27

Tytuł aktu:

w sprawie : ustalenia podatków i opłat lokalnych.

Traci moc:

XXXIII/224/01

Na podstawie:

art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) art. 5 ust. 1 i 2 , art. 6 ust. 12, art.7 ust. 3, art. 14 oraz art.19 pkt.1 lit.a i pkt 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych (t.j. Dz. U. z 2002r. Nr 9, poz. 84 z późn. zm.)

Załączniki